(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Brak zabezpieczeń informatycznych i ochrony danych, podlegających kontroli na podstawie przepisów, przywodzi na myśl ujawnienie szyfru do skarbca bankowego – Jim Hurley, dyrektor zarządzający stowarzyszenia IT Policy Compliance Group

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Informacja będąca najważniejszym aktywem Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest podstawą jego istnienia. Dlatego też priorytetem staje się jej ochrona polegająca na zaprojektowaniu, wdrożeniu i umiejętnym utrzymaniu systemu bezpieczeństwa informacji, którego podstawę stanowi opracowanie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Polityka została oparta na przepisach prawa krajowego, normach jakościowych i wytycznych organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Wobec rosnącej wartości przetwarzanych informacji, zwłaszcza szczególnej kategorii danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, Politykę wzbogacono o Deklarację wsparcia kierownictwa ośrodka onkologicznego potwierdzając konieczność przygotowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji.

Polityka obejmuje wiele aspektów, które wynikają z charakteru prowadzonej działalności oraz wielkości jednostki organizacyjnej. Związana jest z zarządzaniem i ochroną informacji stanowiących tajemnice jednostki i informacji prawnie chronionych, dopuszczaniem osób do informacji oraz systemów przetwarzania informacji do eksploatacji, procedurami kryzysowymi na wypadek incydentów bezpieczeństwa.

W ramach Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii opracowano w szczególności:

  • Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • Politykę Ochrony Prywatności

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych (PBDO) opracowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz aktów prawa sektora medycznego, odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie jak i danych przetwarzanych w zakresie systemów informatycznych.

PBDO  jest dokumentem pełniącym rolę konstytutywną w stosunku do wszystkich innych, wydanych w tym zakresie wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji.

Polityka zawiera opracowanie szczegółowych wytycznych rozlicznych obowiązków nałożonych na Administratora Danych (ADO). Jednym z najważniejszych obowiązków – oprócz obowiązku dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (obowiązku zabezpieczenia danych), jest obowiązek informacyjny (art. 13 RODO).

W celu zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym kliknij tutaj.

Polityka Ochrony Prywatności

Przykładając szczególną wagę do ochrony prawa prywatności wszystkich osób, w tym pacjentów odwiedzających internetowe strony WCO, nakreślona została Polityka Ochrony Prywatności, w której zebrano zasady przetwarzania (w szczególności: gromadzenia, modyfikacji, usuwania, udostępniania) danych  odwiedzających serwisy WCO.

Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej oraz u dołu każdej strony internetowej WCO. WCO bezwzględnie egzekwuje przestrzeganie zasad określonych w Polityce.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. W razie braku zgody na warunki zawarte w Polityce Ochrony Prywatności użytkownik powinien opuścić serwisy WCO.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest WCO, z wyjątkiem specyficznych stron WWW, na których opublikowano inne, obowiązujące zamiast tego oświadczenia, zasady ochrony danych i prywatności.

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych

Szanowna Pani / Szanowny  Panie,

w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
dr n. o zdr. inż Mirosławą Mocydlarz-Adamcewicz, tel: 61-8850-678, pok. 3078, e-mail: daneosobowe (at) wco.pl.

 

Kontakt w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

w sprawach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą

W myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:

  • uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
  • żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • sprzeciwu,
  • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i złożyć go lub przesłać do Inspektora Ochrony Danych.

Monitoring wizyjny

W Wielkopolskim Centrum Onkologii stosowany jest monitoring obiektu z uwagi na konieczność zapewnienia szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić WCO na szkodę.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 2 b niniejszej procedury i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Nagrania obrazu WCO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub podjęto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Pomieszczenia i teren jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

Klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest w załącznikach.

 

Załączniki: