W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów, ich potrzeby i oczekiwania, a także w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług medycznych w zakresie opieki nad pacjentem i warunków pracy w Centrum, Wielkopolskie Centrum Onkologii wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z: wytycznymi akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości dla leczenia szpitalnego, wymaganiami aktualnej normy ISO 9001, wytycznymi Standardów Akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej, wymaganiami programu kontroli jakości w diagnostyce mikrobiologicznej oraz diagnostyce laboratoryjnej. System obejmuje całą strukturę organizacyjną oraz jednostki zamiejscowe, a jego nadrzędnym celem jest sumienne realizowanie Strategii Centrum.

Posiadane certyfikaty potwierdzają naszą motywację do systematycznego, krytycznego wglądu w działalność szpitala. Nie ustajemy w staraniach o wysoką jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń oraz satysfakcję pacjentów. Na drodze do ciągłego doskonalenia wyznaczamy cele i kierunki działania, jak i również podejmujemy szereg pomniejszych przedsięwzięć i inicjatyw.

Standardy Akredytacyjne dla leczenia szpitalnego

Wielkopolskie Centrum Onkologii od roku 2017 posiada Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego.

Akredytacja w ochronie zdrowia to sprawdzony i stosowany na całym świecie system opieki zdrowotnej. Koncepcja akredytacji wykorzystywana w odniesieniu do podmiotów medycznych oznacza dobrowolny, usystematyzowany proces oceny w oparciu o obiektywne standardy, nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez zewnętrznych niezależnych wizytatorów. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości jest prowadzona w oparciu o zestaw standardów akredytacyjnych regulujący wszystkie obszary działalności szpitala.

Wysoki poziom spełnienia standardów akredytacyjnych wymaga nieustających i intensywnych działań na rzecz doskonalenia zaimplementowanych rozwiązań, wypracowanych procedur. Wśród działań o najwyższym znaczeniu dla jakości leczenia i opieki należy wskazać: działalność licznych zespołów i komitetów, szkolenia skoncentrowane na problemach konkretnych jednostek (szkolenia u źródła powstawania problemów), tworzenie i udoskonalenie centralnej bazy rejestrowania medycznych zdarzeń niepożądanych, uwzględniające wyniki analiz hospitalizacji noszących znamiona potencjalnych zdarzeń niepożądanych, interdyscyplinarne spotkania poświęcone pogłębionym analizom, szczególnie skomplikowanych przypadków, tworzenie baz danych służących rzetelnej ocenie odległej skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych (follow-up), tworzenie unitów zapewniających holistyczne, zorganizowane podejście do leczenia skoncentrowanego na efektach bliskich i odległych.

Certyfikat potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego przez WCO

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Wielkopolskie Centrum Onkologii utrzymuje certyfikowany System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001. System Zarządzania Jakością obejmuje całą strukturę organizacyjną szpitala w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, profilaktyki, diagnostyki, interdyscyplinarnego leczenia chorób nowotworowych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych oraz innych usług powiązanych. Systemem objęte są również jednostki zamiejscowe tj. Zakład Radioterapii w Kaliszu i Zakład Radioterapii w Pile w zakresie: napromieniania nowotworów we wszystkich lokalizacjach narządowych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjentów napromienianych oraz wykonywania badań diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej. W 2022 roku niezależna jednostka certyfikująca ISO CERT przeprowadziła w Wielkopolskim Centrum Onkologii coroczny audyt kontrolny Systemu Zarządzania Jakością, który potwierdził zgodność systemu zarządzania z wytycznymi normy ISO 9001.

System Akredytacji oraz System Zarządzania Jakością stanowią de facto jeden scalony system zarządzania ukierunkowany na jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników.

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 - załącznik

Standardy Akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej

W październiku 2022r. Zakład Patologii Nowotworów jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów w diagnostyce patomorfologicznej.Diagnostyka patomorfologiczna stanowi niezbędny element w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych w szczególności u chorych leczonych onkologicznie, ale także w przypadku chorych diagnozowanych w innych kierunkach. Rozpoznanie patomorfologiczne decyduje bowiem o dalszym losie pacjenta, o prawidłowo zdefiniowanych czynnikach prognostycznych i wyborze właściwej metody leczenia.

Jakość diagnostyki patomorfologicznej zależy od wielu czynników, m.in. od spełnienia odpowiednich warunków przygotowania materiału do badania patomorfologicznego (proces ten zaczyna się już w chwili pobrania materiału do badania oraz – jeśli jest to wymagane – jego odpowiednim utrwaleniu), umiejętności i doświadczenia całego personelu biorącego udział w procesie, jakości posiadanej aparatury, a treść rozpoznania od wyszkolenia lekarzy patomorfologów i danych przekazanych przez lekarzy klinicystów, od jakości i szczelności wewnętrznego systemu kontroli jakości. Połączenie tychże czynników w spójną, symbiotyczną całość oznacza działania w systemie zorganizowanym, obudowanym w restrykcyjne standardy i mechanizmy kontrolne, gwarantującym niezmienność warunków pracy. W rezultacie otrzymujemy kompleksowe rozpoznanie patomorfologiczne – jako dokument będący wynikiem badania o fundamentalnym znaczeniu dla planowania działań terapeutycznych.

Uzyskany Certyfikat potwierdza zatem wysoką wartość pracy ZPN oraz świadczy o jakości rozpoznań patomorfologicznych formułowanych w Zakładzie Patologii Nowotworów WCO.

Należy zaznaczyć, iż Wielkopolskie Centrum Onkologii pełniło nobilitującą rolę koordynatora opracowania wytycznych – standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Certyfikat potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla diagnostyki patomorfologicznej przez WCO

Program kontroli jakości w diagnostyce mikrobiologicznej

Pracownia Mikrobiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii pełni kluczową rolę w diagnostyce i opracowaniu zasad leczenia chorób wywoływanych przez czynniki zakaźne. W ramach działalności Pracowni prowadzone są badania diagnostyczne i epidemiologiczne w chorobach szerzących się w postaci ognisk epidemicznych i epidemii.

Wysoka jakość diagnostyki mikrobiologicznej jest gwarantem właściwej opieki nad pacjentem dlatego Pracownia Mikrobiologii uczestniczy w programach kontroli jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

Świadectwo dla Pracowni Mikrobiologii (WCO)

Program kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii i immunochemii, analityki ogólnej, serologii transfuzjologicznej i wirusologii. Poza szeroką gamą badań podstawowych oznacza również markery nowotworowe.

W celu zapewnienia wiarygodności i jakości wyników badań laboratoryjnych Laboratorium prowadzi nie tylko wewnętrzną, codzienną kontrolę jakości bada, ale poddaje się również zewnętrznej ocenie jakości realizowanej poprzez uczestnictwo w sprawdzianach krajowych – Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej, a także międzynarodowych (Labquality) jakości badań laboratoryjnych.

Świadectwo dla Zakładu Diagnostyki Laboratorynej