Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Obywatel Ukrainy w Wielkopolskim Centrum Onkologii

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie prawa obywateli Ukrainy do świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie w interesie publicznym).
 5. Informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do realizacji celu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ograniczonego przetwarzania oraz prawo do usunięcia. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. WCO jako Administrator dba o poufność danych. W związku z tym Administrator może udostępniać dane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 3, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.