Flaga i godło Polski

 

Informujemy, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało beneficjentem programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. ,,Doposażenie zakładów radioterapii” w 2022.

W grudniu 2022 roku w ramach zadania (nr umowy 1/6/8/2022/77/414) zakupiono dla Zakładu Radioterapii IV w Pile akcelerator wysokoenergetyczny wraz z wyposażeniem.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8 806 020 zł. Ministerstwo Zdrowia dofinansowało zadanie  w kwocie 8 500 000 zł.

Zadanie finansowanie jest z Budżetu Państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

 

Flaga i godło Polski

20 grudnia 2022 roku została podpisana umowa nr RCN/SP/0431/2021/1 dotycząca realizacji i finansowania projektu, na który została przyznana pomoc w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. na finansowanie czasopisma „Reports of Practical Oncology and Radiotherapy”

Wartość zadania: 74.435 zł

Dofinansowanie: 70.000 zł

Wkład własny: 4.435 zł

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju, obejmujących działania zmierzające do podniesienia praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czasopismo Reports of Practical Oncology and Radioteherapy otrzymało finansowanie na realizację następujących działań:

  1. zakup oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi
  2. weryfikacja i korekta artykułów naukowych w czasopiśmie.