Deklaracja dostępności

Wstęp

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.wco.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Wielkopolskie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wco.pl.


Data publikacji strony internetowej

2016-02-09


Data ostatniej istotnej aktualizacji

2021-09-03


Podmiot

Wielkopolskie Centrum Onkologii


Adres strony internetowej

www.wco.pl


Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz WCAG 2.1.AA. z powodu niezgodności lub wyłączeń dotyczących:

 • na stronie internetowej znajdują się materiały multimedialne, do których nie dodano napisów dla osób głuchych (filmy osadzone na stronie oraz w serwisach zewnętrznych nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) – napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,
 • część dokumentów nie jest w pełni dostępna.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mgr inż. Magdalena Rotter,  adres poczty elektronicznej magdalena.rotter@wco.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61-8850-634. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wielkopolskie Centrum Wielkopolskie, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami korzystająca ze świadczeń udzielanych przez WCO ma możliwość korzystania z następujących ułatwień:

 • podjazdy główne do szpitala z poziomu ulicy umożliwiają dojazd do WCO osobom na wózkach inwalidzkich,
 • podjazdy o łagodnym kącie nachylenia, wyposażone są dodatkowo w poręcze, aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się,
 • podjazdy hydrauliczne dla wózków na schodach,
 • główne drzwi wejściowe do szpitala od strony portierni rozsuwają się automatycznie,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku – są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty,
 • na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach; przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość,
 • w portierni znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne,
 • przed wejściem głównym do obu budynków szpitalnych są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • posadzki na terenie WCO są antypoślizgowe,
 • do budynku szpitala można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę pacjenta,
 • na terenie WCO rozmieszczone są multimedialne informatory dla pacjentów zawierające m.in. plan sytuacyjny obiektu, informacje organizacyjne, dane o personelu, komunikaty prezentowane są również w wersji głosowej,
 • w sytuacji nagłego zagrożenia zapewnia się ewakuację pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
 • system komunikatów głosowych w windach.

Aplikacje mobilne

Brak