Data: 2022-06-27

Klauzula Obowiązku Informacyjnego –
osoba upoważniona do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, uzyskiwania dokumentacji medycznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres; ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe podane przez pacjenta WCO jako osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych czy uzyskiwania dokumentacji medycznej w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) (ochrona żywotnych interesów osób) w celu zapewnienia udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (realizacją zadań w interesie publicznym) w celu zapewnienia dostępu do informacji osobom przebywającym na terenie podmiotu leczniczego.
 5. Podanie danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych czy uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta. Informacje te bowiem mogą być przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym i bliskim zgodnie z wymogiem określonym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. WCO jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza teren Unii Europejskiej.
 11. Pani/Pana dane osobowe jako osoby upoważnionej będą przechowywane do momentu ustania czasu niezbędnego do wypełnienia obowiązku archiwizacji związanego z udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.