(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Julian Malicki, prof. dr hab.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:7.25 – 15.00

Dyrektorowi podlegają wszystkie komórki organizacyjne Centrum. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum kierownictwo obejmuje z-ca ds. lecznictwa, a w przypadku jego nieobecności z-ca ds. eksploatacyjnych lub z-ca ds. ekonomicznych lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba.

Dyrektor
Andrzej Marszałek, prof. dr hab.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-Ca Dyrektora Ds. Lecznictwa
Magdalena Kraszewska, mgr inż.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-ca Dyrektora Ds. Ekonomicznych
Tadeusz Krzymański, mgr inż.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-ca Dyrektora Ds. Eksploatacyjnych / Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Józef Mazurek, dr n. med.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Pełnomocnik Dyrektora Ds. Klinicznych
Anna Pleszewa, mgr

Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:

  • nadzór pracy wszystkich pielęgniarek oraz całego personelu pomocniczego zajmującego się pielęgnacją pacjentów w systemie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego,
  • sprawowanie zwierzchnictwa fachowego nad personelem pielęgniarskim w zakresie prawidłowej opieki i pielęgnacji pacjentów,
  • nadzór i przestrzeganie zasad higieny pomieszczeń oraz zasad czystości higieniczno-sanitarnej chorych,
  • ustalanie i organizowanie dyżurów średniego i niższego personelu medycznego,
  • weryfikacja oraz szkolenie personelu pomocniczego celem stałego podnoszenia fachowej opieki i pielęgnacji chorych,
  • opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad aktualizacją standardów opieki nad pacjentem.
Naczelna Pielęgniarka
Mirella Śmigielska, dr

Stanowisko Głównego Księgowego powstało w 1958r. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiedzialna była za prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej. W 1961r. powstał Dział Księgowy, w którym zatrudnione były trzy osoby. Na przestrzeni lat dział systematycznie się rozrastał, w 1996r. powstała Sekcja Płac, a w 1998r. Dział Księgowy przekształcił się w Dział Księgowo-Finansowy. W chwili obecnej dział obejmuje sekcję płac oraz sekcję księgową, podległe Głównemu Księgowemu. W zakresie sprawowanej funkcji Główny Księgowy realizuje ustalenia całorocznego budżetu zatwierdzonego przez organ nadzorujący działalność Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Główna Księgowa, Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów i funduszy europejskich