(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
prof. dr hab. Julian Malicki
Julian Malicki, prof. dr hab.
Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:7.25 – 15.00

Dyrektorowi podlegają wszystkie komórki organizacyjne Centrum. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum kierownictwo obejmuje z-ca ds. lecznictwa, a w przypadku jego nieobecności z-ca ds. eksploatacyjnych lub z-ca ds. ekonomicznych lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba.

Dyrektor
prof. dr hab. Andrzej Marszałek
Andrzej Marszałek, prof. dr hab.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-Ca Dyrektora Ds. Lecznictwa
mgr inż. Magdalena Kraszewska
Magdalena Kraszewska, mgr inż.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-ca Dyrektora Ds. Ekonomicznych
mgr inż. Tadeusz Krzymański
Tadeusz Krzymański, mgr inż.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Z-ca Dyrektora Ds. Eksploatacyjnych / Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
prof. dr hab. Andrzej Roszak
Andrzej Roszak, prof. dr hab.

Sekretariat Dyrekcji pracuje w godzinach:  7.25 – 15.00

Pełnomocnik Dyrektora Ds. Działalności  Klinicznej
mgr Anna Pleszewa
Anna Pleszewa, mgr

Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:

  • nadzór pracy wszystkich pielęgniarek oraz całego personelu pomocniczego zajmującego się pielęgnacją pacjentów w systemie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego,
  • sprawowanie zwierzchnictwa fachowego nad personelem pielęgniarskim w zakresie prawidłowej opieki i pielęgnacji pacjentów,
  • nadzór i przestrzeganie zasad higieny pomieszczeń oraz zasad czystości higieniczno-sanitarnej chorych,
  • ustalanie i organizowanie dyżurów średniego i niższego personelu medycznego,
  • weryfikacja oraz szkolenie personelu pomocniczego celem stałego podnoszenia fachowej opieki i pielęgnacji chorych,
  • opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad aktualizacją standardów opieki nad pacjentem.
Naczelna Pielęgniarka
dr Mirella Śmigielska
Mirella Śmigielska, dr

Stanowisko Głównego Księgowego powstało w 1958r. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiedzialna była za prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej. W 1961r. powstał Dział Księgowy, w którym zatrudnione były trzy osoby. Na przestrzeni lat dział systematycznie się rozrastał, w 1996r. powstała Sekcja Płac, a w 1998r. Dział Księgowy przekształcił się w Dział Księgowo-Finansowy. W chwili obecnej dział obejmuje sekcję płac oraz sekcję księgową, podległe Głównemu Księgowemu. W zakresie sprawowanej funkcji Główny Księgowy realizuje ustalenia całorocznego budżetu zatwierdzonego przez organ nadzorujący działalność Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Główna Księgowa, Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów i funduszy europejskich