Data: 2022-08-12

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Badania profilaktyczne
w Wielkopolskim Centrum Onkologii

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

SZANOWNI PAŃSTWO,

na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronnych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).
   2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
   3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, określenie płci, wykształcenie, dane kontaktowe tj. numer telefonu i/lub adres e-mail, dane dotyczące zdrowia.
   4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym celem wykonywania zadań statutowych WCO, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wieloletniego programu pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna” poprzez zapraszanie osób na bezpłatne badania profilaktyczne oraz wykonywanie czynności medycznych.
   5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
    • 6 ust. 1 lit. d (ochron żywotnych interesów) i art. 6 ust. 1 lit. e (wykonywanie zadania publicznego związanego z promocją i ochroną zdrowia) oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie niezbędne dla celów profilaktyki zdrowotnej) RODO w celu wysyłania zaproszeń, dobrowolnego zgłoszenia się na badania profilaktyczne, przeprowadzania badań profilaktycznych.
   6. Korzystanie z usług w WCO jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, WCO jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe a niepodanie danych może skutkować odmową udziału w badaniach profilaktycznych. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt będzie niemożliwy, np. w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu badanie będzie trzeba odwołać, dodatkowo, w przypadku kierowania pacjentki na pogłębioną diagnostykę – ze względu na niemożność skontaktowania się, dokumentacja zostanie wysłana na adres podany do korespondencji.
   7. Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii nie pozyskało Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana przy wysyłaniu zaproszeń na badania profilaktyczne, Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z Systemu Rejestrów Państwowych.
   8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z ww. uprawnień proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
   9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   10. WCO jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie nimi, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
   11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
   12. Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu przed wysłaniem zaproszenia w zakresie kwalifikacji do programów profilaktycznych. Profilowanie obejmuje spełnienie wyznaczonych norm kwalifikujących. Mogą one dotyczyć wieku, płci, konkretnego schorzenia lub udzielonych świadczeń profilaktycznych w ostatnim czasie.
   13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.
   14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.