Szanowny Pacjencie!

Korzystając z usług Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu musisz wiedzieć, że masz szereg praw a także obowiązków. Zapoznanie się z zasadami pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie podczas pobytu w naszym Centrum. Poniższy dokument w zrozumiały i satysfakcjonujący Cię sposób wyjaśni Twoje prawa i obowiązki a także obowiązki naszego Centrum wobec Ciebie. Warunkiem udzielenia jakichkolwiek świadczeń medycznych jest zgoda pacjenta (Twoja zgoda!).

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone możesz:

 1. Złożyć skargę do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala – dr n. med. Krystyna Adamska (Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej III) tel. 61 8850653,
  e-mail: krystyna.adamska@wco.pl
 2. Złożyć skargę do Sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, tel. 61 8850481 lub 61 8850808
  e-mail: dyrektor@wco.pl
 3. Skargi i wnioski możesz również składać do:
  • Sekcji Skarg i Wniosków Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (tel. 61 8506036, 61 8506072 oraz 691 626 331).
  • Rady Społecznej i Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (tel. 61 8517646, 61 6475285).

Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej możesz zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu (tel. 61 8525860) lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (tel. 61 8620950).

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika Praw Pacjenta należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Więcej informacji na temat zakresu działań Rzecznika Praw Pacjenta znajdziesz na stronie internetowej:
http://www.rpp.gov.pl/

Od 1 lutego 2018 r. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Profil Rzecznika ma charakter informacyjny.
https://twitter.com/RzeczPacjenta

Prawa pacjenta

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo do tajemnicy informacji
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności
 • Prawo do dokumentacji medycznej
 • Prawo do leczenia bez bólu
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Z treścią ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2016 poz. 186 z późn. zm.) możesz zapoznać się w naszym Centrum na każdym oddziale w dyżurce pielęgniarskiej lub otwierając załącznik poniżej.
Kartę Praw Pacjenta opracowali członkowie Zespołu ds. Akredytacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

prof. dr hab. Julian Malicki
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Poznań 2019

 

Załączniki: