Data: 2024-04-18

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Pacjent
Wielkopolskiego Centrum Onkologii

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowny Pracowniku,

na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”), z którym można skontaktować się w siedzibie podmiotu lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listownie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym celem zapewnienie opieki zdrowotnej, postawienie diagnozy i poprowadzenie w sposób właściwy procesu leczenia, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
    • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej) RODO w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktami wykonawczymi w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),
    • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej) RODO w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktami wykonawczymi w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
    • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) RODO w związku z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktami wykonawczymi celem realizacji praw pacjenta, udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjentowi, osobie bliskiej lub osobie upoważnionej przez pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania informacji o stanie zdrowia,
    • 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora) RODO celem potwierdzenia rezerwacji, przypomnienia bądź odwołania terminu wizyty lub świadczenia, poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, poinformowanie o możliwości odbioru wyniku badań, przeprowadzenie wstępnego wywiadu oraz art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażona zgoda) w sytuacji konieczności wykorzystywania adresu e-mail do kontaktu w sprawie przekazywania informacji o stanie zdrowia, pozyskiwania zgód na wykonywanie badań,
    • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) RODO w związku z ustawą o rachunkowości celem rozliczenia udzielonych świadczeń, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw WCO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
    • 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora) RODO w trakcie trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana ankiety z prośbą o informację zwrotną, celem poinformowania, co jeszcze można zrobić lepiej, aby zapewnić odpowiednią opiekę i poprawę jakości usług. Jednocześnie w każdej chwili istnieje możliwość poinformowania WCO (na adres daneosobowe@wco.pl) o żądaniu zaprzestania otrzymywania od WCO takich treści – ich wysyłka wówczas zostanie zablokowana,
    • 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) RODO możemy przetwarzać Pani/Pana wizerunek celem poprawnej identyfikacji przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na aparatach terapeutycznych. Dane przetwarzane będą w postaci elektronicznej, w systemach obsługujących te aparaty. Podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie uzależnione od wyrażenia dobrowolnej, świadomej zgody pacjenta na przetwarzanie wizerunku,
    • 9 ust. 2 lit. j (przetwarzanie niezbędne do celów archiwalnych i badań naukowych) RODO możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe celem prowadzenia badań naukowych oraz dla celów statystycznych i archiwalnych, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
    • 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora) RODO przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe celem prowadzenia obserwacji za pomocą szpitalnego systemu monitoringu (bez rejestracji obrazu) pacjentów, w szczególności, gdy wynika to z uzasadnionych przesłanek medycznych.
  4. Pacjencie, korzystanie z usług w WCO jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, WCO jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, czy konieczności rozliczenia świadczeń. W takim przypadku podanie danych jest niezbędne a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza tymi ratującymi życie). Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas WCO nie będzie mógł zrealizować niektórych celów określonych w niniejszej Klauzuli.
  5. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Wielkopolskiemu Centrum Onkologii przez inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych celem zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl.
  7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, Wielkopolskie Centrum Onkologii może udostępniać dane osobowe:
   1. podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
   2. podmiotom zaopatrujących Wielkopolskie Centrum Onkologii w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie nimi,
   3. podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług dostawców w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne mechanizmy prawne.
  11. Pani/Pana dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

  *Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.