(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Data: 2020-11-20

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Pacjent
Wielkopolskiego Centrum Onkologii

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowny Pracowniku,

na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15,
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem daneosobowe@wco.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i szczególnie chronione w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, oznaczenie płci, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane kontaktowe, dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym obejmujące jego nazwę i nazwę kraju, w który został wystawiony, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki), adresy IP (w przypadku elektronicznej rejestracji na świadczenia zdrowotne oraz wyrażenia zgody na przesyłanie danych dotyczących udzielonych pacjentowi świadczeń), dane kontaktowe osób (imię, nazwisko, nr PESEL, nr i/lub seria dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania), które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, czy preferencjach seksualnych, czy dane genetyczne.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym celem zapewnienie opieki zdrowotnej, postawienie diagnozy i poprowadzenie w sposób właściwy procesu leczenia, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji** w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),
  • 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta* oraz Rozporządzenia w sprawie dokumentacji** w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
  • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji celem realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia,
  • 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy), ar. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązywania kontaktu pod podanym nr telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację, przypomnieć bądź odwołać termin wizyty lub świadczenia, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, przeprowadzić wstępny wywiad, udzielić porady lekarskiej,
  • 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości celem wystawiania np. rachunków za wykonane przez WCO usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw WCO na podst. art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  • 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy) oraz f (prawnie uzasadniony interes Administratora) RODO w trakcie trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana ankiety z prośbą o informację zwrotną, celem poinformowania, co jeszcze można zrobić lepiej aby zapewnić odpowiednią opiekę i poprawę jakości usług. Jednocześnie w każdej chwili istnieje możliwość poinformowania WCO (na adres daneosobowe@wco.pl) o żądaniu zaprzestania otrzymywania od WCO takich treści – ich wysyłka wówczas zostanie zablokowana,
  • 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) RODO możemy przetwarzać Pani/Pana wizerunek celem poprawnej identyfikacji przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na aparatach terapeutycznych. Dane przetwarzane będą w postaci elektronicznej, w systemach obsługujących te aparaty. Podanie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie uzależnione od wyrażenia dobrowolnej, świadomej zgody pacjenta na przetwarzanie wizerunku,
  • 9 ust. 2 lit. j (przetwarzanie niezbędne do celów archiwalnych i badań naukowych) RODO możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe celem prowadzenia badań naukowych, zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta,
  • 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy) oraz f (prawnie uzasadniony interes) RODO przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezbędne do dostarczenia pacjentowi paczek.
 5. Pacjencie, korzystanie z usług w WCO jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, WCO jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, czy wystawienia rachunku. W takim przypadku podanie danych jest obowiązkowe a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza tymi ratującymi życie). Podanie nr telefonu czy adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas WCO nie będzie mógł zrealizować celów określonych w pkt. 4 lit. d niniejszej Klauzuli.
 6. Pacjencie posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. WCO jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie nimi, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy WCO a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 11. Pacjencie, Pani/Pana dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.