Misja

Z pełną odpowiedzialnością podejmujemy się leczenia chorób nowotworowych, stosując nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne.

W drodze ku zdrowiu nie ustajemy w staraniach, by tworzyć klimat sprzyjający budowaniu więzi z pacjentem, więzi opartej na empatii, poszanowaniu godności, zapewnieniu poczucia komfortu i bezpieczeństwa.

Polityka jakości

By sprostać wytyczonym celom – jedynym słusznym – ku jakości i nowoczesności, by spełniać stawiane nam wymagania, a także pokładane w nas oczekiwania, Dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Onkologii wspiera działanie nakierowane na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w oparciu o obiektywne standardy tj.: standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego, standardy akredytacyjne dla diagnostyki patomorfologicznej, standardy dla systemów zarządzania jakością, rozwój centrów kompetencji, tworzenie unitów narządowych.

Dbamy, by architekturę naszego systemu cechowała spójność, kompleksowość, bezpieczeństwo, a nade wszystko koncentracja na jakości diagnostyki i leczenia.

Realizacji Misji podporządkowaliśmy działania, które pozwalają utrzymywać obrany kurs zmian jakościowych. Do działań tych zaliczyć należy:

  • zapewnienie pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii;
  • monitorowanie istotnych wskaźników jakości leczenia (bliskich oraz odległych);
  • uruchomianie szeregu inicjatyw jakościowych w formule programów działań dla poprawy jakości;
  • stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników;
  • unowocześnianie aparatury medycznej i infrastruktury;
  • poprawę dostępu do leczenia poprzez tworzenie ośrodków zamiejscowych;
  • doskonalenie rozwiązań systemowych i procedur.

Dyrekcja zapewnia o dostępie do wymaganych środków i zasobów, a także zapewnia o ustawicznym rozwoju i doskonaleniu całokształtu działań, procesów i zasobów składających się na działalność Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Misja i Polityka Jakości