Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów

Najważniejsze obszary działania:

W strukturach Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów (ZEP) znajdują się:

  • Pracownia Profilaktyki Nowotworów,
  • Pracownia Badań Przesiewowych,
  • Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów.

Zakład realizuje zadania w zakresie:

  • Edukacji zdrowotnej i profilaktyki nowotworów, celem budowania świadomości onkologicznej i poprawy jakości życia ludności poprzez: stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności z dziedziny wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym.
  • Prowadzenia skryningu raka piersi na etapie podstawowym oraz pogłębionym.
  • Analiz i badań naukowych w dziedzinie epidemiologii nowotworów złośliwych. Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów działające w strukturach ZEP, prowadzi nadzór nad systemem rejestracji nowotworów złośliwych w Wielkopolsce, przygotowuje biuletyny nt. zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w regionie oraz współpracuje w zakresie badań epidemiologicznych z placówkami naukowymi, konsultantami wojewódzkimi i organizacjami międzynarodowymi. Dzięki wysokiej jakości danych, Biuro uczestniczy w międzynarodowych projektach takich jak: CONCORD, EUROCARE, EURECCA, IICC-3. Jest członkiem organizacji IACR oraz ENCR.

W latach 2005-2015 Zakład koordynował realizację programów polityki zdrowotnej w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” w tym m.in.: „Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, Biura „Programu prewencji pierwotnej dla Wielkopolski” oraz „Poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”. Coroczne kontrole jakości mammografów wykorzystywanych w skryningu oraz szkolenia dla kadry medycznej prowadzone przez ZEP, przyczyniły się do znaczącego podniesienia jakości badań profilaktycznych wykonywanych w Wielkopolsce. W efekcie ma to doprowadzić do zmniejszenia umieralności na nowotwory złośliwe w województwie. Aktualnie Zakład kontynuuje działania na rzecz zwiększenia świadomości Wielkopolan na temat profilaktyki pierwotnej, kształtowania właściwych postaw zdrowotnych oraz zwiększania zgłaszalności na badania profilaktyczne m.in. poprzez wysyłkę zaproszeń imiennych na badania, organizację akcji propagandowych, udział w festynach, szkolenia, emisje spotów w lokalnych mediach, wywiady itp.

Kierownik

Please specify image url
Agnieszka Dyzmann-Sroka, dr n. med
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów

Dane kontaktowe

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00

pokój D009
Tel. 61 88 50 915
Fax 61 88 50 916