Data: 2024-04-18

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – osoba ubiegająca się o dostęp do informacji publicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii

 

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”), z którym można skontaktować się w siedzibie podmiotu lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadania spoczywającego na Administratorze w związku z ubieganiem się o dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych może być różny ze względu na charakter sprawy, jednakże Pani/Pana dane osobowe będą obejmować minimum: imię, nazwisko, dane kontaktowe tj. numer telefonu i/lub adres e-mail, adres zamieszkania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa o udostępnianiu informacji publicznej lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) wykonywanie zadania publicznego.
 6. Informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest konieczne do obsługi Pani/Pana wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl.
 8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. W związku z koniecznością wypełnienia celu przetwarzania oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy udostępniamy dane:
 • podmiotom kontrolującym,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 3, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.