Działalność badawcza Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 

Badania prowadzone w 2022 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „GOSPOSTRATEG: Centrum Diagnostyki  Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich” Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, Wielkopolskie Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Polskie Towarzystwo Patologów, Ministerstwo Zdrowia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
GOSPOSTRATEG-VI/0016/2021-00, 1.03.2022-28.02.2025
2. „Znaczenie miR-27b-5p w płaskonabłonkowych nowotworach głowy i szyi”  mgr Joanna Kozłowska – Masłoń Pracownia Genetyki Nowotworów Narodowe Centrum Nauki
UMO-2021/41/N/NZ5/0296601.04.2022-31.03.2025
3. AtomCAT2 – Anal Cancer Treatment Outcome Modelling with Computer Aided Theragnostics 2 lek. Łukasz Raszewski, dr Krystyna Adamska; Wielkopolskie Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Stichting Maastricht Radiation Oncology (“MAASTRO”), Oslo University Hospital Oddział Radioterapii Onkologicznej III

 

Badania prowadzone w 2021 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Analiza profilu zaburzeń poznawczo-behawioralnych i potencjału neuroplastyczności chorych z guzami mózgu poddanymi wybranym technikom radioterapii oraz możliwość ich kompensacji treningiem psychofizycznym” dr hab. Katarzyna Hojan Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Narodowe Centrum Nauki
UMO-2020/37/B/NZ7/01122 01.04.2021-01.04.2025

Badania prowadzone w 2020 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „IROCATES – Improving Quality in Radiation Oncology Through Clinical Audits – Training and education for Standardization” dr Magdalena Fundowicz; Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Catalan Institute of Oncology, Portugese Institute of Oncology, University Hospital Maggiore della Carita, Cancer Institute of Montpellier, prof. dr Ion Chiricuta Zakład Radioterapii I 22.12.2020-31.05.2023

Badania prowadzone w 2019 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Agreement for cooperation in education and cancer research” dr Paulina Cegła; Wielkopolskie Centrum Onkologii, im. Marii Skłodowskiej – Curie,
Medical Radiation Science Charles Sturt University
Zakład Medycyny Nuklearnej 04.09.2019-31.07.2022

Badania prowadzone w 2018 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Agreement for cooperation in education and cancer research” Fundacion Arturo Lopez Perez (FALP), Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie 02.10.2018-31.05.2020

Badania prowadzone w 2017 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „IROCA – Improving Radiation Oncology Through Clinical Audits” dr Magdalena Fundowicz; Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Catalan Institute of Oncology, Portuguese Institute of Oncology, University Hospital Maggiore della Carita Zakład Radioterapii I 02.03.2017-15.11.2019
2. „Research collaboration agreement: Investigation for markers of adverse prognosis in breast cancer (badanie markerów niekorzystnego rokowania w raku piersi).” Rada Naukowa Agencji University System of Georgia, Wielkopolskie Centrum Nauki im. M. Skłodowskiej – Curie Zakład Patologii Nowotworów 18.09.2017-30.09.2019

Badania prowadzone w 2014 roku

L.p. Nazwa programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Wpływ płynu zebranego z lozy pooperacyjnej po śródoperacyjnym napromienianiu (IORT) guza piersi na populację komórek nowotworowych raka piersi o fenotypie macierzystym CD24-/CD44+ oraz ekspresję wybranych miRNA” mgr Karolina Zaleska Pracownia Radiobiologii Preludium 5 UMO-2013/09/N/NZ4/02844
18.03.2014-30.11.2020
2. „Zaburzenia szlaków metabolicznych w komórkach raka piersi w populacji kobiet po menopauzie” lek. Łukasz Kwinta Oddział Chemioterapii Preludium 5 UMO-2013/09/N/NZ5/00808
29.05.2014-28.05.2016
3. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych” Centrum Badań DNA, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Medgenetix INNOMED/I/7/NCBR/2014
9.07.2013-8.07.2018
4. „Agreement for cooperation in education and cancer research” Catalan Institute of Oncology, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie 02.05.2014-31.12.2023

Badania prowadzone w 2013 roku

L.p. Nazwa Programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Ocena przydatności diagnostycznej badania PET/CT w nowotworach głowy i szyi” lek. Ewa Majchrzak Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Badania własne
2. „Opracowanie monografii dotyczącej przydatności badań ultrasonograficznych w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi” lek. Łukasz Łuczewski Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Badania własne
3. „Badanie wpływu płynu zebranego z loży pooperacyjnej po śródoperacyjnym (IORT) napromienianiu guza piersi na populację komórek nowotworowych raka piersi o fenotypie macierzystym CD24-/CD44+ oraz ekspresję wybranych miRNA” dr hab. Dawid Murawa Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I Badania własne
4. „Występowanie i rola aktywnej infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi” dr Paweł Golusiński Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Badania własne
5. „Ocena nasilenia hipoksji i ekspresji genów warunkujących chemiooporność jako czynników prognostycznych i predykcyjnych odpowiedzi na radiochemioterapię u chorych na raka szyjki macicy” lek. Tomasz Bajon Zakład Radioterapii II Badania własne
6. „Opracowanie terapii: „Postępowanie fizjoterapeutyczne przed zabiegiem rekonstrukcji piersi” mgr Marta Liszka Pracownia Rehabilitacji Badania własne
7. „Zaburzenia metaboliczne w komórkach raka piersi w populacji kobiet po menopauzie – badania pilotażowe” lek. Łukasz Kwinta Oddział Chemioterapii Badania własne
8. „Wykorzystanie indukowanych komórek pluripotencjalnych (IPS) w regeneracji chrząstki stawowej” dr Wiktoria Suchorska Pracownia Radiobiologii Narodowe Centrum Nauki
UMO-2012/07/E/NZ3/018192
1.08.2013-14.12.2021
 9. „Analiza porównawcza podwójnych pęknięć DNA powstałych w wyniku pośredniego oraz bezpośredniego działania promieniowania jonizującego w warunkach in vitro” mgr Karolina Zaleska Pracownia Radiobiologii Badania własne
10. „Umowa Konsorcjum na realizację projektu INTRA-DOSE w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych” NCBJ; UJP Hitec Systems Sp. Akcyjna; Jarosław Kołcun, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie uczestnicy konsorcjum Umowa Konsorcjum 9.10.2013
11. „Umowa regulująca stosunki pomiędzy Instytucjami Siostrzanymi zawarta pomiędzy Center of Translational Chemistry, Biology and Medicine and The University of Texas MD Anderson Cancer Center” University of Texas MD Anderson Cancer Center; Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie uczestnicy konsorcjum Umowa z dn. 3.05.2013
12. „Molekularne mechanizmy procesów przeżyciowych w raku piersi” Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie dr hab. Maciej Wiznerowicz Umowa nr UMO-2012/06/A/NZ1/00089

Badania prowadzone w 2012 roku

L.p. Nazwa Programu Badacz Obszar Finansowanie
1.  „Comparative analysis of image guidance in two institutions for prostate cancer patients” dr Tomasz Piotrowski Pracownia Planowania Teleradioterapii,
Zakład Fizyki Medycznej
Badania własne
2. „Charakterystyka drobnoustrojów wyhodowanych z posiewów moczu oraz zdiagnozowanych metodą PCR” dr Zefiryn Cybulski Pracownia Mikrobiologii Badania własne
3. „Wpływ regularnej aktywności fizycznej na wybrane parametry krwi, sprawność fizyczną i psychiczną chorych z rakiem prostaty leczonych hormonalnie” dr Katarzyna Hojan Pracownia Rehabilitacji Badania własne
4. „Analiza porównawcza zasad funkcjonowania ośrodków rehabilitacji nad chorymi na nowotwory w szpitalach onkologicznych na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Onkologii i MD Anderson Cancer Centre” dr Katarzyna Hojan Pracownia Rehabilitacji Badania własne
5. „Analiza kinetyki ekspresji miRNA w liniach komórkowych nowotworów z obszaru głowy i szyi poddanych działaniu promieniowania jonizującego” mgr inż. Tomasz Kolenda Pracownia Genetyki Nowotworów Badania własne
6. „Analiza kompletności i spójności ewidencji chorych poddanych Radioterapii na podstawie bazy danych Eskulap,Aria i ewidencji aparatów terapeutycznych” mgr Katarzyna Paczkowska Sekcja Koordynacji Pracy Zespołów Interdyscyplinarnych Badania własne
7. „Ocena wpływu produktów rozkładu chlorowodorku imidaprilu w fazie stałej na proces inicjacji oraz promocji nowotworowej” mgr Katarzyna Regulska Apteka Badania własne
8. „Influence of let-7d and miR-18a overexpression on the radiosensitivity of hypopharynx squamous cell carcinoma” dr Anna Teresiak – Mańczak Pracownia Genetyki Nowotworów Badania własne

Badania prowadzone w 2011 roku

L.p. Nazwa Programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Dawki i odpowiedź biologiczna w tarczycy, płucach, jądrach i pęcherzu moczowym podczas radioterapii raka krtani i raka stercza technikami: pól statycznych, IMRT i tomoterapii” prof. dr hab. Julian Malicki Zakład Elektroradiologii UMO-2011/01/B/NZ4/03736
16.12.2011-15.12.2014
2. „Randomizowany, wieloośrodkowy eksperyment medyczny porównujący hipofrakcjonowaną radioterapię stosowaną jako boost do konwencjonalnie frakcjonowanej w raku stercza o wysokim ryzyku progresji” dr hab. Piotr Milecki Oddział Radioterapii Onkologicznej I Badania własne
3. „Sprawdzanie podobieństwa obliczonych i zmierzonych rozkładów dawek w wiązce protonowej w ramach porównania obliczonych i zmierzonych rozkładów dawek w wiązce protonowej modyfikowanej bolusami woskowymi dla wybranych przypadków klinicznych” mgr Dorota Maria Jędrzejczak Zakład Fizyki Medycznej Badania własne
4. „Wpływ ekspresji MIRNA na radiowrażliwość komórek raka języka i DNA jamy ustnej” dr n. biol. Katarzyna Lamperska Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
5. „Ocena występowania oraz znaczenia klinicznego mikroprzerzutów i izolowanych komórek nowotworowych w obrębie układu chłonnego u pacjentów z rakiem żołądka” lek. Arkadiusz Spychała Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I UMO-2011/01/N/NZ4/01727
16.12.2011-29.11.2016
6. „Wpływ rozwoju nauki i technologii na regulacje w ochronie radiologicznej dotyczących dawek oraz otrzymywane dawki przez personel medyczny w radioterapii” mgr Patrycja Mantaj Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej Badania własne
7. „Badanie nasilenia lęku pacjentów onkologicznych poddawanych ekspozycji na muzykę w czasie radioterapii” dr n. biol. Małgorzata Stańczyk Pracownia Psychologii Klinicznej Badania własne
8. „Wpływ radioterapii na wolne rodniki i centra paramagnetyczne we krwi obwodowej pacjentów z choroba nowotworową” dr Joanna Kaźmierska Zakład Radioterapii II Badania własne
9. „Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych” lek. Konstanty Korski Zakład Patologii Nowotworów Badania własne
10. „Ocena indywidualnej wrażliwości na cytostatyki komórek nowotworowych głowy, szyi i jelita grubego w warunkach hodowli komórek” dr Aldona Kaczmarek Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
11. „Ocena zmian anatomicznych gruczołów ślinowych przedstawionych na skanach MVCT i KVCT u pacjentów z nowotworem głowy i szyi poddanych tomoterapii” mgr Weronika
Jackowiak
Zakład Fizyki Medycznej Badania własne
12. „Kompleksowa analiza onkogennych ścieżek przekaźnictwa sygnału w nowotworach piersi, żołądka, jelita grubego i odbytnicy w celu opracowania nowych metod diagnostyki i leczenia” dr Maciej Wiznerowicz Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
13. „Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych” prof. dr hab. Jan Bręborowicz Zakład Patologii Nowotworów 6884/B/P01/2011/40
13.06.2011-12.06.2013
14. „Rozwój i zastosowanie wektorów lentiwirusowych i regulowanego RNAi do analizy roli represorowych czynników transkrypcyjnych i białka KAP1 w procesach przeprogramowania oraz samoodnowy i różnicowania indukowalnych komórek pluripotencjalnych (iPS) dr hab. Maciej Wiznerowicz Pracownia Terapii Genowej N N401 612940
26.05.2011-25.05.2014

Badania prowadzone w 2010 roku

L.p. Nazwa Programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Wieloenergetyczna weryfikacja pomiarowa wartości kątów klinów dynamicznych z wykorzystaniem detektora wielokanałowego” mgr Anna Kowalik Zakład Fizyki Medycznej Badania własne
2. „Ocena wybranych wariantów genetycznych związanych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego dla pacjentów ze sporadycznymi polipami jelita grubego” dr Witold Kycler II Oddział Chirurgii Onkologicznej Badania własne
3. „Ocena wpływu sztucznej cytokiny Hyper IL-11 (H11) na proces megakariocytopoezy i tworzenia płytek krwi” dr n. przyr. Hanna Dams- Kozłowska Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
4. „Ocena aktywacji monocytów krwi obwodowej i odsetka komórek NK u pacjentek z rakiem piersi w trakcie leczenia w celach rokowniczych” dr Aldona Kaczmarek Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
5. „Dawki w tarczycy, płucach, jądrach i pęcherzu moczowym podczas radioterapii raka stercza technikami: pól statycznych, IMRT i tomoterapii” mgr Anna Kowalik,
mgr Weronika Jackowiak
Zakład Fizyki Medycznej Badania własne
6. „Ocena wpływu zmian anatomicznych w obszarze głowy i szyi na rozkłady dawek podczas radioterapii przy użyciu systemu Hi-Art Tomotherapy” prof. dr hab. Julian Malicki Zakład Fizyki Medycznej Umowa nr 3521/B/P01/2010/38 16.03.2010-30.06.2014