(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

 

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować pod adresem daneosobowe@wco.pl
 3. Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii (w rozumieniu siedziby głównej oraz ośrodków zamiejscowych).
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku oraz numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 5. Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do obiektów Administratora, teren zewnętrzny wokół WCO, miejsca parkingowe przy WCO, wejścia/wyjścia a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków szpitala i ośrodków.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia po spełnieniu przesłanek art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania po spełnieniu przesłanek art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.
 11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.