Data: 2021-12-27

Klauzula Obowiązku Informacyjnego – Osoby objęte monitoringiem wizyjnym w Wielkopolskim Centrum Onkologii

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

 

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii (w rozumieniu siedziby głównej oraz ośrodków zamiejscowych).
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku oraz numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawny obowiązek Administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń).
 5. Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do obiektów Administratora, teren zewnętrzny wokół WCO, miejsca parkingowe przy WCO, wejścia/wyjścia a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków szpitala i ośrodków.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia po spełnieniu przesłanek art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania po spełnieniu przesłanek art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.
 11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.