(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Data: 2018-09-19

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

 

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
 3. Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza dane zwykłe i/lub szczególnie chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
 6. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy może przekazać dane:
  • osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
  • podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
  • Podmiotom kontrolującym,
  • lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 9.