Data: 2024-04-12

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

 

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”), z którym można skontaktować się w siedzibie podmiotu lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza dane zwykłe chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z ww. uprawnień – proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl.
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. W związku z koniecznością wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy udostępniamy dane:
 • osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej,
 • Podmiotom kontrolującym,
 • lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 9.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy