Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Wielkopolskie Centrum Onkologii otrzymało dotację na realizacje projektu pt.: Podniesienie standardów świadczeń i dostępności mieszkańców Wlkp. do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych przez doposażenie bloku operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przedmiotem projektu jest zakup i dostawa wyposażenia dla 3 sal nowo wybudowanej części Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Numer projektu: RPWP.09.01.01-30-0015/22

Całkowita wartość projektu: 9 039 063,57 PLN

Wartość dofinansowania UE: 7 683 204,03 PLN

Czas realizacji projektu: styczeń 2023 – wrzesień 2023

Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Wielkopolskie Centrum Onkologii w kooperacji z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Główny Beneficjent), Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa i walidacja stanowiska generującego wiązkę elektronów o ultra wysokiej mocy dawki (FLASH RT)” o nr RPWP.01.01.00-30-0002/21-00  w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 9 324 777, 60 PLN

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 5 647 934, 40 PLN

Czas trwania Projektu: 08.04.2022-31.05.2024

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zbudowanie infrastruktury B+R, która obejmie wytworzenie przenośnych osłon miejscowych przed promieniowaniem oraz zbudowanie stanowiska wyposażonego w źródło promieniowania o parametrach FLASH.

Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

Wielkopolskie Centrum Onkologii otrzymało dotację na realizację projektu pt.: Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w ramach WRPO 2014-2020

Radioizotopy wykorzystywane są w badaniach PET. Pandemia COVID-19 spowodowała zaburzenia diagnostyki skutkujące zgłaszaniem się pacjentów w znacznie bardziej zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Powstał tak zwany dług zdrowotny, jego niwelowanie wymaga nowoczesnej, szybkiej i precyzyjnej diagnostyki, do której należą metody obrazowania izotopowego.

Numer projektu: Projekt RPWP.11.02.00-30-0034/22

Całkowita wartość projektu: 16 561 266,12 PLN

Wartość dofinansowania UE: 10 839 217,00 PLN

Czas realizacji projektu: listopad 2022 – listopad 2023

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1.623.970,74 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Czas realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.08.2022 r.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie miała równy dostęp do świadczeń specjalistycznych i otrzyma komfortową opiekę na najwyższym poziomie.

Projekt podzielony będzie na trzy komponenty: architektoniczny, cyfrowy i komunikacyjno-informacyjny. W ramach każdego z tych aspektów WCO podejmie konkretne działania.

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce Dostępność.

 

 

Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest głównym beneficjentem projektu pt.: Rozwój infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa systemu EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) i e-usług w celu zwiększenia dostępu i poziomu jakości usług z zakresu e-zdrowia.

Przedmiotem projektu jest rozwój usług elektronicznych oraz rozbudowa środowiska informatycznego WCO. Podstawowym założeniem jest podniesienie poziomu funkcjonalności i jakości usług on-line świadczonych na rzecz pacjentów WCO, poprzez bezpośredni wpływ na poprawę efektywności działań szpitala oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Głównym elementem przedsięwzięcia jest współpraca naszego szpitala (WCO) z innymi podmiotami leczniczymi, w tym z jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) oraz innymi podmiotami, dla których WCO świadczy usługi lub jest beneficjentem usług. Podjęte w projekcie działania mają bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie poziomu interoperacyjności i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej EDM między podmiotami leczniczymi. Projekt zapewni zarówno pacjentom jak i innym placówkom wykonującym działalność leczniczą dostępność usług w postaci elektronicznej z zastosowaniem rozwiązań z zakresu interoperacyjności.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
W WCO projekt jest realizowany od 30.06.2021 r. a zakończenie projektu przewidziane jest na 30.06.2022 r.

Wartość projektu ogółem wynosi 3 151 014,00 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2 678 361,89 PLN.

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest aktywnym beneficjentem środków unijnych.

 

 

 

Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19 w województwie wielkopolskim – etap II, WRPO 2014-2020

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

w ramach Umowy Partnerstwa DZ-I-O/29/2020 z dnia 27 maja 2020 roku uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19 w województwie wielkopolskim – etap II”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa sytuacji epidemiologicznej (w związku z koronawirusem SARS-Cov-2) dzięki zwiększeniu możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych podmiotów leczniczych oraz innych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego.

Zadanie obejmuje inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 dla jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie. Zadanie obejmuje w szczególności:

 • zakup sprzętu medycznego
 • zakup wyposażenia do dezynfekcji
 • zakup wyposażenia obiektów
 • zakup wyposażenia laboratoriów
 • przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych mających na celu adaptację pomieszczeń do leczenia i diagnostyki pacjentów
 • zakup środków transportu – ambulanse dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie.

Dzięki projektowi, we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie, z ulepszonych usług medycznych będzie mogło skorzystać blisko 3,5 mln osób.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami: 12 323 803,99 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami: 12 200 565,94 zł

 

 

 

Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Unia Europejska flaga

Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Źródło finansowania:

Program finansowany w 84% ze środków Unii Europejskiej (w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18), w 16% z budżetu Państwa.

Krótki opis:

Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.05.01.00-00-0004/18)  realizowany będzie w latach 2019-2021, Wielkopolskie Centrum Onkologii (jako beneficjent wiodący) wraz z dwoma partnerami (tj. Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka) oraz 40 praktykami POZ są wyłącznymi realizatorami programu w makroregionie zachodnim (tj. województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim).

Kierownikiem projektu jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab. n. med. W. Kycler.

Cele programu:

 • podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,
 • podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,
 • wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,
 • zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,
 • wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,
 • zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.

Adresaci programu:

 • grupa 1. – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,
 • grupa 2. – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata (lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),
 • grupa 3. – w zakresie badań przesiewowych:
  • a) osoby w wieku 50-64,
  • b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
  • c) osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion.

Więcej informacji:

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915 oraz na stronie www.wco.pl/ppns

 

 

Fundusze Europejskie logo, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Realizacja regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi

Źródło finansowania:

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Środki przyznane na realizację wydatków bieżących ze środków europejskich: 2 836 491,58 PLN. Środki przyznane na realizację wydatków bieżących z dotacji celowej: 333 704,89 PLN. Projekt realizowany jest od 01.07.2020 do 30.06.2023 na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Adresaci programu:

GRUPA DOCELOWA to 4250 osób (2508 kobiet, 1742 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i które ukończyły 18r.ż., z terenu woj. wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwym z grupy: rak płuca, sutka, trzonu lub szyjki macicy, jelita grubego, odbytnicy, pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa i spełniającymi szczegółowe kryteria  kwalifikacji wskazane w programie.

 

Harmonogram:

Harmonogram realizacji projektu:

Działania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe, dotyczące tematyki Regionalnego Programu Zdrowotnego/RPZ, w tym edukacji prozdrowotnej, skierowane do odbiorców RPZ.

Zadanie ma na celu dotarcie z informacją o programie i jego korzyściach do osób leczonych onkologicznie i obejmie:

· przygotowanie merytoryczne treści (do prasy, tv, na materiały drukowane)

· publikację artykułów tematycznych w prasie (m.in. w Polish Journal of Pathology, Gazeta Lekarska i Biuletyn WIL)

· emisję programów edukacyjno-informacyjnych (cykl 6 programów w regionalnej TVP, program Medycyna i Ty)

· przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych – plakaty, ulotki, broszury

· przygotowanie informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej strony www

· przygotowanie platformy informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej

od 07.2020 do 06.2023

 

Działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem RPZ, skierowane do personelu medycznego. 3,5.12.2020

Usługi zdrowotne i przygotowanie do ich wykonywania.

Program szczepień.

 

od 08.2020 do 06.2023

Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań

Zadanie obejmie:

·         badanie satysfakcji pacjenta – przeprowadzenie, analiza i opracowanie wyników ankiet wśród uczestników projektu,

·         monitoring efektywności szczepień – przeprowadzenie, analiza i opracowanie wyników ankiet wśród uczestników projektu.

od 3.2021 do 06.2023

 

 

Zadania:

ZADANIA W PROJEKCIE:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne
 2. Szkolenie personelu medycznego dla 68 osób
 3. Program szczepień
 4. Monitorowanie realizacji projektu oraz ewaluacja zrealizowanych działań

Efekty:

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 4250.

EFEKTAMI wykonywanych szczepień przeciwko pneumokokom są: redukcja zapadalności na śródmiąższowe choroby płuc i powikłań leczenia onkologicznego oraz polepszenie jakości życia u chorych onkologicznie, redukcja hospitalizacji, poprawa efektywności leczenia onkologicznego. Szczepienia przeciwko grypie pomogą m.in. w: zmniejszeniu zachorowalności na grypę, redukacji śmiertelności spowodowanej powikłaniami pogrypowymi, zmniejszenie powikłań leczenia onkologicznego i polepszenia jakości życia u chorych onkologicznie, co zredukuje hospitalizacje z powodów powikłań grypy i poprawę efektywności leczenia onkologicznego.

EFEKTAMI całego projektu będzie dodatkowo zwiększenie wiedzy dziedzinowej wśród chorych onkologicznie, zwiększenie kompetencji lekarzy oraz monitoring, który dostarczy ważnych informacji.

Krótki opis:

Projekt pn.: „Realizacja regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” nr RPWP.06.06.01-30-0028/19, został złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1  Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Projekt będzie skupiał się na profilaktyce grypy i chorób związanych z zakażeniami pneumokokami wśród osób z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi. U osób z nowotworami, układ immunologiczny jest osłabiony, a organizm bardziej narażony na powikłania pogrypowe czy zapalenia płuc. W świetle przytoczonych faktów ważna jest profilaktyka i zaszczepienie przeciwko grypie i pneumokokom, aby nie narażać osób chorych na nowotwory na dodatkowe jednostki chorobowe, które mogą dodatkowo osłabić organizm. Istotnym elementem projektu są działania informacyjno-edukacyjne, dzięki którym uda się dotrzeć do osób z grupy docelowej i przekazać niezbędne informacje, a także zwiększyć kompetencje lekarzy w omawianym zakresie.

CEL GŁÓWNY: zwiększenie poziomu wyszczepialności (tj. odsetka populacji zaszczepionej) przeciwko pneumokokom oraz grypie wśród 4250 osób z chorobami nowotworowymi z terenu woj. wielkopolskiego w okresie kolejnych 3 lat.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka.

Więcej informacji:

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915.

 

 

Fundusze Europejskie logo, Polska flaga, Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo, Unia Europejska flaga

Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów
Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest realizowany w kooperacji z Centrum Wysokich Technologii w Świerku HITEC ŚWIERK, Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz WCO.

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie w WCO pracowni umożliwiającej przeprowadzenie napromieniania  śródoperacyjnego w oparciu o opracowany, zaprojektowany i wykonany w ramach projektu akcelerator, który będzie wykorzystywał dotychczasowe osiągnięcia Partnerów, będące efektem realizacji innych projektów. Akcelerator zostanie wykonany uwzględniając postęp techniczny (w zakresie rozwiązań dotyczących akceleratorów), jak również międzynarodowe doświadczenia kliniczne w zakresie napromieniania śródoperacyjnego. System akceleracyjny będzie posiadał parametry użytkowe zapewniając wysoką łatwość pozycjonowania wyjścia terapeutycznej wiązki elektronów, łatwość przygotowania systemów do pracy, stabilność i niezawodność. Przyjęte rozwiązania techniczne będą dostosowane do oczekiwań personelu medycznego. Innowacyjny akcelerator wraz ze specjalnie zaprojektowanymi akcesoriami umożliwi szybkie i bezproblemowe przemieszczanie pomiędzy salami operacyjnymi stając się w pełni mobilnym akceleratorem medycznym dedykowanym do radioterapii śródoperacyjnej.

Całkowita wartość wynosi 9 073 980,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to 5 410 628,50 PLN.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na  14.12.2023 r.

 

W styczniu 2018 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu umowę na dofinansowanie  projektu pt. „Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce”. 

Po wielomiesięcznych negocjacjach z dostawcą urządzenia, w dniu 15 października 2018 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii podpisało umowę na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci.

Inwestycja została zrealizowana ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

Całkowita wartość inwestycji wynosi 13 955 919,53  PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 13 800 000,00  PLN, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie w kwocie 11 730 000,00 PLN, wkład własny WCO wynosi 2 070 000,00 PLN.

Robot da Vinci to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie medycznych systemów robotowych na świecie, wspomagający operacje chirurgiczne. Charakteryzuje się niezwykłą precyzją, małą inwazyjnością, pionierskimi rozwiązaniami technologicznymi oraz intuicyjnym interfejsem.

Po instalacji sprzętu, obligatoryjnym staje się szkolenie chirurgów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie wykonywanych operacji. Pierwszych operacji przy użyciu robota da Vinci można się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Wielkopolsce, które zapewni pacjentom dostęp do chirurgii robotowej i tym samym inną, lepszą jakość leczenia.

Robot służy głównie do leczenia chorób nowotworowych i najczęściej wykorzystywany jest w operacjach nowotworów: ginekologicznych, chirurgii kolorektalnej, prostaty oraz w regionie głowy i szyi. Dzięki jego zastosowaniu pacjenci mają mniejsze objawy uboczne. Blizny czy inne dysfunkcje są zdecydowanie mniejsze, ponieważ robotowi wystarczy nacięcie na ciele wielkości 1-2 cm, by dostać się do wnętrza ciała i usunąć zmiany chorobowe. Wzrasta też ergonomia pracy lekarza. Duża precyzja i mała inwazyjność – to charakterystyka robota Da Vinci, który będzie pomagał lekarzom operować pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

 

Inne projekty zrealizowane w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej

Projekt kluczowy pt. Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę podpisano w 2013r.

W ramach projektu Centrum zakupiło cybernetyczny nóż do radioterapii.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 525 311,63 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły: 24 525 311,63 PLN

Dofinansowanie UE: 9 810 124,65 PLN co stanowi 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W 2011 podpisano umowę dotyczącą projektu kluczowego pt.:  „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”, który również realizowany jest w ramach WRPO.
W ramach projektu rozbudowano:

 1. Zakład Radioterapii,
 2. Oddział Ginekologii (Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej)

W nowym budynku powstał:

 1. Oddział Endoskopii i  Endoskopii Laryngologicznej
 2. Zakład Radiobiologii,
 3. Część administracyjna wraz z salą narad.

W ramach projektu zakupiono:

 1. kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym – 4 szt.
 2. lampy operacyjne- 2 szt.

Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych.
Całkowita wartość projektu : 18 353 813,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 17 607 863,17 PLN
Dofinansowanie: 13 205 897,37 PLN  co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny: 4 401 965,80 PLN

Projekt pt. Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  umowę podpisano w 2005.
Całkowita wartość projektu: 56 673 743,03 PLN
Kwota dofinansowania: 27 820 667,29 PLN
W ramach projektu zrealizowano roboty budowlane, w tym rozbudowany został zakład radioterapii oraz zakupiono:

 1. tomograf komputerowy
 2. akcelerator do tomoterapii
 3. wyposażenie pracowni modelarnii
 4. system planowania leczenia 3DRT i system zarządzania RT.

Kolejny projekt pt.: „Aparatura do radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji wyników badań”  został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę podpisano w 2009 roku.
Całkowita wartość projektu: 3 487 503,60 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 556 055,20 PLN
W ramach projektu zakupiono:

 1. aparat USG
 2. aparat RTG z torem wizyjnym
 3. system radiografii cyfrowej
 4. stacja diagnostyczno opisowa do pracowni MR
 5. strzykawkę automatyczną do pracowni MR