Wielkopolskie Centrum Onkologii jest aktywnym beneficjentem środków unijnych.

plakietka-regionalny_program_operacyjny

Ostatnim projektem Wielkopolskiego Centrum Onkologii był projekt kluczowy pt. Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii, który otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę podpisano w 2013r.

W ramach projektu Centrum zakupiło cybernetyczny nóż do radioterapii.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 24 525 311,63 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły: 24 525 311,63 PLN

Dofinansowanie UE: 9 810 124,65 PLN co stanowi 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

W 2011 podpisano umowę dotyczącą projektu kluczowego pt.:  „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce”, który również realizowany jest w ramach WRPO.
W ramach projektu rozbudowano:

 1. Zakład Radioterapii,
 2. Oddział Ginekologii (Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej)

W nowym budynku powstał:

 1. Oddział Endoskopii i  Endoskopii Laryngologicznej
 2. Zakład Radiobiologii,
 3. Część administracyjna wraz z salą narad.

W ramach projektu zakupiono:

 1. kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym – 4 szt.
 2. lampy operacyjne- 2 szt.

Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych.
Całkowita wartość projektu : 18 353 813,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 17 607 863,17 PLN
Dofinansowanie: 13 205 897,37 PLN  co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny: 4 401 965,80 PLN

 

Inne projekty zrealizowane w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej

Projekt pt. Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  umowę podpisano w 2005.
Całkowita wartość projektu: 56 673 743,03 PLN
Kwota dofinansowania: 27 820 667,29 PLN
W ramach projektu zrealizowano roboty budowlane, w tym rozbudowany został zakład radioterapii oraz zakupiono:

 1. tomograf komputerowy
 2. akcelerator do tomoterapii
 3. wyposażenie pracowni modelarnii
 4. system planowania leczenia 3DRT i system zarządzania RT.

Kolejny projekt pt.: „Aparatura do radiologicznej diagnostyki nowotworów oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji wyników badań”  został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę podpisano w 2009 roku.
Całkowita wartość projektu: 3 487 503,60
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 556 055,20
W ramach projektu zakupiono:

 1. aparat USG
 2. aparat RTG z torem wizyjnym
 3. system radiografii cyfrowej
 4. stacja diagnostyczno opisowa do pracowni MR
 5. strzykawkę automatyczną do pracowni MR