Data: 2022-05-02

Polityka Ochrony Prywatności
Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu (WCO) przykłada szczególną wagę do ochrony prawa prywatności wszystkich pacjentów, pracowników i innych osób (zwanych dalej użytkownikami) odwiedzających strony internetowe WCO. W trosce o zachowanie poufności i zapewnienie bezpieczeństwa danych, WCO zebrało w postaci Polityki Ochrony Prywatności, dokonywanych operacji przetwarzania (zbierania, modyfikacji, usuwania, udostępniania) danych. W niniejszych zasadach omówiono także inne ważne tematy dotyczące prywatności użytkownika, w tym strategię ochrony danych osobowych, opcje wyboru sposobu zbierania danych i ich wykorzystania. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej oraz u dołu każdej strony internetowej WCO. WCO bezwzględnie egzekwuje przestrzeganie zasad określonych w niniejszym dokumencie.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. W razie braku zgody na warunki zawarte w Polityce Ochrony Prywatności użytkownik powinien opuścić serwisy WCO.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest WCO, z wyjątkiem specyficznych stron WWW, na których opublikowano inne, obowiązujące zamiast tego oświadczenia, zasady ochrony danych i prywatności.

Zasady zbierania danych

Z serwisów WCO można korzystać bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w niektórych serwisach użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych pozwalających na ich identyfikację. Na ogół dostarczenie takich informacji wymagane jest podczas rejestracji na udzielenie świadczenia zdrowotnego, udział w prowadzonej przez WCO działalności naukowo-dydaktycznej (w szczególności warsztaty, szkolenia, konferencje, publikacje) lub w przypadku, gdy użytkownik decyduje się podać dane osobowe umożliwiające WCO nawiązanie z nim kontaktu. WCO wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Jeżeli użytkownik postanowi nie rejestrować się lub nie podawać danych osobowych, może korzystać z większości funkcji witryn WCO, jednak nie uzyska on dostępu do obszarów, gdzie wymagana jest rejestracja.

Zbierając dane WCO przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności dostosowuje się do wszelkich ograniczeń i zakazów wprowadzonych przez prawodawcę.

W oparciu o kryterium sposobu pozyskiwania informacji o użytkownikach przez WCO, można wyróżnić następujące kategorie danych, w tym:

 1. dane zbierane podczas rejestracji w celu prowadzenia działalności
  naukowo-dydaktycznej,
 2. dane zbierane podczas e-rejestracji na świadczenia zdrowotne,
 3. dane zbierane automatycznie,
 4. dane zbierane, gdy użytkownik kontaktuje się z WCO,
 5. dane zbierane do ankiet.

UWAGA!!!

Użytkownicy proszeni są o podawanie wyłącznie danych prawdziwych i danych, którymi mogą dysponować.

Dane zbierane podczas rejestracji w celu prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej

Uczestnicy prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej mogą zostać poproszeni podczas rejestracji o podanie danych: imienia i nazwiska, tytułu naukowego, adresu, numeru telefonu, numeru faxu, adresu e-mail, identyfikator użytkownika, daty urodzenia, płci, nazwy i adresu instytucji/firmy (nazwa zakładu/działu, państwa, miasta, kodu, ulicy), nazwy stowarzyszenia, którego użytkownik jest członkiem, specjalności, poziomu znajomości języka angielskiego, informacji o przebiegu kariery naukowej/zawodowej – CV (ukończone szkoły, kursy, doświadczenie zawodowe / naukowe). Rejestracja jest obowiązkowa dla użytkownika, który chce brać udział w organizowanym przez WCO wydarzeniu naukowo-dydaktycznym. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do serwisu wydarzenia WCO, wysyłania newsletteru po wyrażeniu zgody oraz nadzoru nad właściwym przebiegiem świadczonej usługi czy powiadamianiem użytkownika o istotnych zmianach dotyczących prowadzonej działalności.

W przypadku dokonywania rejestracji w wydarzeniu naukowo-dydaktycznym i konieczności zapłaty za udział w wydarzeniu, zbierane są dane dotyczące kwoty płatności, statusu operacji płatności, sposobu płatności (karta, przelew, na miejscu), daty płatności i ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury tj. nazwa firmy/instytucji, adres, kod pocztowy, miasto, państwo, nip, regon., zwolnienia z VAT, informacja o płatniku (osoba fizyczna / firma).

Pozostałe dane, niezbędne do wykonania operacji zapłaty, użytkownik podaje dopiero na stronie internetowej systemu płatności. Dane te są przechowywane w bazie danych firmy świadczącej usługi płatności.

Użytkownicy rejestrujący się na stronie WCO celem przesyłania tekstów do Zeszytów Naukowych Wielkopolskiego Centrum Onkologii są poproszeni podczas rejestracji o podanie danych w zakresie: imienia, nazwiska, kraju pochodzenia, adresu e-mail, afiliacji, nazwy użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisu WCO celem wysłania artykułu do publikacji w Zeszytach Naukowych.

Dane zbierane podczas e-rejestracji na świadczenia zdrowotne

Podczas e-rejestracji na świadczenia zdrowotne wymagane jest podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz danych pacjenta koniecznych do zarejestrowania na świadczenie: imienia, nazwiska, nr pesel, płci, daty i miejsca urodzenia, nr telefonu, adresu zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość, dzielnica, województwo, powiat, kod pocztowy). Przesłanką legalizującą pozyskiwanie powyższych danych jest w szczególności Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje powyższe dane celem zapisania się na świadczenie zdrowotne. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do serwisu e-rejestracji WCO w tym umówienia wizyty, jej odwołania czy zmiany jej terminu.

Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli użytkownik chce dokonać elektronicznej rejestracji na świadczenie zdrowotne lub uzyskać wyniki ramach eWyniki.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty użytkownika w serwisach WCO automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty każdego użytkownika, a w szczególności:

 • adresy IP urządzeń, które łączą się z witrynami WCO,
 • adres IP dostawcy usług internetowych użytkownika,
 • typ, wersja i zainstalowane wtyczki przeglądarki internetowej,
 • kraj, z którego łączy się użytkownik,
 • nazwa systemu operacyjnego,
 • rozdzielczość i typ ekranu monitora,
 • czas wizyty,
 • adresy stron, które użytkownik odwiedza (w ramach naszego serwisu),
 • adres strony, z której dany użytkownik wszedł na witryny WCO (jeśli była to wyszukiwarka, to również słowo kluczowe wpisane w pole wyszukiwania, które zawarte jest w linku),
 • adresy stron zewnętrznych, na które użytkownik przeszedł przez link umieszczony w serwisach WCO,
 • informacje o pobranych dokumentach z serwisów WCO.

WCO gromadzi takie dane do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z serwisów WCO, pozwalających na solidne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisami oraz rozwijanie witryn, a także w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera i analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

Dane zbierane, gdy użytkownik kontaktuje się z WCO

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z WCO za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. to przekazuje WCO swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a WCO będą wykorzystane wyłącznie w celach doraźnych tj. odpowiedzi na skierowane zapytanie lub przesłanie użytkownikowi informacji, zgodnych z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

Dane zbierane do ankiet

Okresowo w serwisach WCO użytkownikom są wyświetlane propozycje wzięcia udziału w ankiecie. Wymagane do wprowadzenia informacje mogą obejmować dane, w tym dane kontaktowe (imię, nazwisko, nazwę instytucji/organizacji, nazwę działu, e-mail i adres wysyłki), dane demograficzne (kraj, miasto) czy dane profilowe (wiek, wykształcenie, stanowisko, zawód). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne. Dane zebrane w ten sposób będą przetwarzane w sposób anonimowy do analiz statystycznych lub w celach związanych z monitorowaniem i ulepszaniem sposobu obsługi serwisów WCO.

Dane osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych

WCO zastrzega, że nie zbiera ani nie monitoruje danych, które pozwoliłyby na ustalenie, czy użytkownik ma zdolność do czynności prawnych. Ww. osoby nie powinny korzystać z usług świadczonych poprzez witryny WCO, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę i zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych użytkownika

Podstawą przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów WCO jest zgoda wyrażona przez użytkowników oraz przepisy prawa upoważniające do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik korzystając z serwisów WCO lub przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie) w sposób wskazany w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jeżeli natomiast użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w sposób określony w Polityce, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryn internetowych WCO.

WCO zapewnia użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych na żądanie, ale także w innych przypadkach, tj. w szczególności na podstawie przepisów obowiązującego prawa. WCO może jednak odmówić usunięcia danych, w szczególności gdy przepisy prawa tak stanowią lub użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec WCO (np. płatność za udział w wydarzeniu naukowo-dydaktycznym, itp.) a zachowanie danych jest niezbędne w celu wyjaśnienia danej sprawy.

Zabezpieczenie przetwarzanych danych

Wszystkie dane powierzone przez użytkownika za pośrednictwem serwisów WCO są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania obowiązujących norm prawnych, wymaganiami bezpieczeństwa i zachowania poufności, a w szczególności zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Ustawami branżowymi w zakresie prawa medycznego.

WCO zapewnia, że dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Wobec powyższego:

 • implementuje środki bezpieczeństwa organizacyjne, techniczne, których zadaniem jest zapewnienie ochrony przetwarzanych danych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności WCO zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej,
 • do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie i polecenie do przetwarzania nadane przez Administratora Danych Osobowych,
 • zapewnia kontrole nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
 • prowadzi ewidencje osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Identyfikatory użytkownika

WCO zapewnia, że stosuje mechanizmy kontroli dostępu do serwisów, w których przetwarzane są dane osobowe użytkownika. Dostęp do danych możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora unikalnego dla danego użytkownika i dokonaniu uwierzytelnienia. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie jest przydzielany innej osobie.

Uwierzytelnienie

Hasła dostępu do usług są tak zabezpieczone, aby uniemożliwić ich wykorzystanie przez osoby nieuprawnione. Wszystkie hasła są szyfrowane, a więc nie ma możliwości ich podejrzenia. Rekomendowane jest użycie haseł o długości min. 8 znaków, zawierających duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie wolno ich ujawniać innym osobom. Jeśli zajdzie podejrzenie, iż hasło zostało wykorzystane w sposób nieuprawniony, to należy natychmiast powiadomić administratorów witryn WCO o zaistniałej sytuacji.

Prawa dostępu do danych

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone przez WCO. Sprawowana jest stała kontrola nad procesem przetwarzania danych tak, aby dane nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Liczba osób została ograniczona do niezbędnego minimum koniecznego do prawidłowego prowadzenia i zarządzania serwisami WCO. Osoby te uzyskały upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych wydawane przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych WCO w imieniu Administratora danych osobowych oraz zostały wpisane do Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Kopie zapasowe i archiwizacja danych

Dane zgromadzone za pośrednictwem serwisów WCO podlegają cyklicznej archiwizacji. Dane są przechowywane dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług (konferencji, szkoleń, warsztatów, publikacji, e-świadczenia usług zdrowotnych), nie dłużej niż jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Kopie bezpieczeństwa zlokalizowane są na wysokiej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, do których dostęp jest ograniczony (dostęp wyłącznie dla upoważnionych osób) i w pełni kontrolowany.

Ochrona przed utratą zasilania

Dane użytkowników przetwarzane przez WCO są zabezpieczone w taki sposób, by zminimalizować ryzyko ich utraty na wypadek awarii zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

Ochrona przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu

WCO stosuje na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe zmniejszające ryzyko strat, które może być spowodowane przez wirusy komputerowe.

Aktualizacja oprogramowania

Aby minimalizować wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo danych, WCO dokonuje systematycznej aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania redukując powstałe luki i czyniąc przetwarzanie danych bezpieczniejszym.

Dzienniki ruchu sieciowego

WCO stosuje oprogramowanie odpowiedzialne za monitorowanie ruchu sieciowego oraz próby nieautoryzowanego dostępu do danych, wykrywanie wirusów komputerowych oraz innych programów, których celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych. Powyższe oprogramowanie jest używane w WCO wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych użytkowników witryn WCO.

Odpowiedzialność użytkownika

WCO korzysta ze środków organizacyjnych i technicznych zabezpieczających dane osobowe użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych. Mimo powyższego, nie może w pełni zagwarantować całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich (np. włamywaczy). WCO nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa danych, które pozostają poza kontrolą WCO. Rekomendowane staje się przestrzeganie przez użytkowników serwisów WCO, udostępniających swoje dane osobowe, zasad bezpieczeństwa sieci komputerowych zgodnych z RODO.

Certyfikat SSL

WCO podczas przetwarzania danych, takich jak dane osobowe pacjentów pozyskiwanych przy e-rejestracji, wykorzystuje wiele różnych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony informacji osobistych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem oraz zapewnieniem ich integralności.

Dane przesyłane w Internecie są szyfrowane, np. przy użyciu powszechnie stosowanego połączenia szyfrowanego SSL (ang. Secure Socket Layer). Protokół SSL zabezpiecza proces przekazywania danych przez Internet dzięki kodowaniu danych opuszczających przeglądarkę i dekodowaniu ich po bezpiecznym osiągnięciu serwera WCO. Podobnie szyfruje się dane przed wysłaniem ich przez Internet podczas transmisji w przeciwnym kierunku, czyli do użytkownika, a po dotarciu do celu jest ona odszyfrowywana.

Ponadto w celu dodatkowej ochrony danych osobowych w Internecie wszystkie formularze WCO gromadzące dane osobowe (konferencje, szkolenia, warsztaty) zamieniane są sukcesywnie na korzystające z bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest informowany, iż połączenie jest chronione za pomocą protokołu SSL.

Przekazywanie i udostępnianie danych

WCO nie przekazuje (nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi) i nie udostępnia danych użytkownika stronom trzecim. Jednakże w określonych i ograniczonych okolicznościach może dojść do przekazania danych:

 • gdy użytkownik wyrazi na to zgodę,
 • gdy wymagane jest udostępnienie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości,
 • gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
 • gdy ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom, nielegalnym lub szkodliwym działaniom lub ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników WCO,
 • w przypadku kontroli organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. kontroli organu nadzorczego).

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, WCO może zostać zobowiązane do udzielenia informacji, które przetwarza w celu realizacji umowy między użytkownikiem a WCO, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia WCO podejmuje odpowiednie kroki celem zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

WCO jako Administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) może umownie powierzać przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez swoje strony WWW innym podmiotom, na podstawie art. 28 RODO.

Dane wykorzystywane przez Google

W serwisach internetowych WCO korzystamy z narzędzi Google, tj. Google Maps oraz reCAPTCH, które mogą wykorzystywać dane użytkowników.

Narzędzie Google Maps jest wykorzystywane do wskazania użytkownikom lokalizacji na mapie, która znajduje się w serwisie internetowym WCO. Narzędzie reCAPTCH działa w tle analizując ruch użytkownika w witrynie pod kątem działania botów.

Wykorzystanie „ciasteczek” (tzw. „cookies”)

W celu usprawnienia funkcjonowania serwisów internetowych WCO, stosowane są pliki cookies (ciasteczka) lub podobne.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer/witrynę WWW do przeglądarki internetowej komputera lub innego urządzenia użytkownika, przechowywane na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego.

Ciasteczka służą przede wszystkim identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas jego korzystania z serwisu w sposób potrzebny do realizacji niektórych funkcji w serwisie, a także umożliwiają administratorom lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika, pozwalają doskonalić nawigację i zawartość serwisu. Przechowywane w cookies dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne  zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym uprzednio poinformowany. Warunkiem działania cookies jest wyrażenie zgody użytkownika poprzez akceptację odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej i nie usuwanie ich z dysku. W większości przypadków nie wymaga to żadnej konfiguracji przeglądarki internetowej ze strony użytkownika, gdyż w domyślnej konfiguracji pliki cookies są standardowo akceptowane. Użytkownik może jednak sam określić sposób traktowania otrzymywanych plików cookies. Użytkownik może je całkowicie zablokować lub ustawić opcję pozwalającą każdorazowo decydować czy akceptować pliki cookies pochodzące z danej witryny. Funkcje te dostępne są w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej.

Serwisy WCO nie wykorzystują plików cookies w celu pozyskiwania poufnych danych i danych osobowych użytkownika serwisu internetowego czy haseł dostępu oraz danych, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika.

Podczas odwiedzania serwisów WCO na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies (nazwa aktualnie używanej wersji językowej serwisu, informacja pomagająca w identyfikacji sesji) w celu:

 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników,
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.

Łącza internetowe do innych witryn. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwisy WCO mogą zawierać odnośniki (linki) do innych witryn internetowych jednostek zewnętrznych, nieprowadzonych przez WCO a opublikowanych dla wiadomości i wygody użytkowników. Należy pamiętać, że WCO nie sprawuje kontroli nad tymi witrynami, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania poufności czy za treści takich witryn ani też za informacje przez nie gromadzone. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. WCO zachęca przed skorzystaniem z zasobów oferowanych na takich stronach do zapoznawania się z Politykami Ochrony Prywatności każdej odwiedzanej witryny, ponieważ mogą one różnić się od zasad stosowanych przez WCO.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności WCO nie dotyczy danych, które użytkownik zdecyduje się przekazać jednostkom zewnętrznym.

Niezapowiedziane wiadomości

WCO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Ochrony Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości WCO rozumie informacje o ograniczonej objętości i tematyce ściśle związanej z prowadzoną działalnością naukowo-dydaktyczną (np. e-maile dotyczące weryfikacji danych użytkownika z prośbą o ich potwierdzenie, e-maile związane ze zmianą terminu wydarzenia czy powiadomienia o płatnościach) oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych (np. zmiana terminu e-rejestracji).

Zmiana danych osobowych i obowiązek prawa do informacji i prawa do kontroli przetwarzanych danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane w serwisach WCO, ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania i kontroli oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania (art. 13-15 RODO). Klauzule obowiązków informacyjnych zostały określone w serwisie WCO (http://www.wco.pl/) w zakładce Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Pytania, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności

Wszelkie komentarze, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności WCO oraz kwestii bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych są bardzo ważne i cenne dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wobec powyższego w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczący powyższych zagadnień wszyscy użytkownicy goszczący na witrynach WCO mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub przy użyciu zwykłego adresu pocztowego:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Garbary 15

61-866 Poznań

Z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Zmiany Polityki Ochrony Prywatności

Założeniem WCO jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa oferowanych usług i pozyskanych danych za pośrednictwem serwisów WCO. Postęp technologiczny i zmiany przepisów prawa oraz rozwój działalności WCO powodują, iż WCO zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmiany, aktualizacji lub modyfikacji powyższej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnej chwili i bez wcześniejszego zawiadomienia. Po każdej istotnej zmianie Polityki jej nowa wersja zostanie opublikowana w witrynie WCO ze zaktualizowaną datą wydania i ze stosowną informacją o zmianie. W celu uniknięcia przeoczenia ewentualnej zmiany Polityki Ochrony Prywatności, użytkownicy winni okresowo odwiedzać stronę i przeglądać aktualną wersję Polityki albowiem odwiedzając witrynę, użytkownicy akceptują praktyki omówione w niniejszej Polityce.

Każdego użytkownika serwisów WCO obowiązuje aktualna Polityka Ochrony Prywatności.

Ostatnia aktualizacja: 02 maja 2022 r.

W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników przetwarzanych w ramach serwisów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a w szczególności w celu zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zatwierdzam niniejszą Politykę Ochrony Prywatności Wielkopolskiego Centrum Onkologii.