(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRACĘ W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

 

SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych, które zostały przez Panią/Pana podane w dokumentach aplikacyjnych na dane stanowisko pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia danego procesu rekrutacji, w tym kolejnych po wyrażeniu świadomej zgody i nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania Pani/Pana danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane następującym odbiorcom danych, którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług:
  • Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
  • Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
  • Podmiotom prowadzącym postępowanie rekrutacyjne,
  • Podmiotom kontrolującym,
  • lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCO do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na ich użycie na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji będą zniszczone po ich przeprowadzeniu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 4. Jednocześnie jest Pani/Pan zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zmianach swoich danych osobowych określonych w dokumentach aplikacyjnych.