(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRACĘ W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

 

SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,

na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, które Pani/Pan podał w dokumentach aplikacyjnych, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek Administratora) RODO w związku z art. 22 §1 Kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa przekazane przez Panią/Pana w przesłanych aplikacjach, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażona zgoda). Pani/Pana dane osobowe mogą być dodatkowo przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 5. Jeśli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 8. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania Pani/Pana danych oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy może udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom danych, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy na świadczenie usług:
 9. Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
 • Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 • Podmiotom w zakresie prowadzenia postępowań rekrutacyjnych,
 • Podmiotom kontrolującym,
 • lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCO do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia świadomej zgody na ich użycie na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji będą one przechowywane przez dwa lata licząc od dnia wyrażenia zgody.
 4. Jednocześnie jest Pani/Pan zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zmianach swoich danych osobowych określonych w dokumentach aplikacyjnych.