KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu (61-866) ul. Garbary 15 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w dokumentach aplikacyjnych są zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora (https://wco.pl/aktulaności/ogloszenia), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Poznań, dnia ……………20 ……r.

………………………………………………………….

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)