Klauzula Obowiązku informacyjnego –
w przypadku zbierania danych od osoby korzystającej z formularza kontaktowego na stronie WWW Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listowanie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane kategorii zwykłej w zakresie takich danych jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • temat wiadomości,
 • treść wiadomości,
 • inne informacje lub dane zawarte w temacie i treści wiadomości.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu kontaktu Pani/Pana z Administratorem i udzieleniem przez Administratora informacji na temat sprawy określonej w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie WWW Administratora.
 2. Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera od Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do kontaktu i udzielenia odpowiedzi, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 4. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, obowiązków prawnych ciążących na Wielkopolskim Centrum Onkologii, czy konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Wielkopolskie Centrum Onkologii ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług: Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
 • Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 • Podmiotom kontrolującym,
 • lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCO do czasu niezbędnego do przetworzenia zapytania przesłanego formularzem kontaktowym.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.