Realizacja regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi

 

Źródło finansowania programu

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Środki przyznane na realizację wydatków bieżących ze środków europejskich: 2 836 491,58 PLN.

Środki przyznane na realizację wydatków bieżących z dotacji celowej: 333 704,89 PLN,

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 do 30.06.2023 na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Adresaci programu

GRUPA DOCELOWA to 4250 osób (2508 kobiet, 1742 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i które ukończyły 18r.ż., z terenu woj. wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwym z grupy: rak płuca, sutka, trzonu lub szyjki macicy, jelita grubego, odbytnicy, pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa i spełniającymi szczegółowe kryteria kwalifikacji wskazane w programie.

 

Harmonogram

Harmonogram realizacji projektu:

Działania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe, dotyczące tematyki Regionalnego Programu Zdrowotnego/RPZ, w tym edukacji prozdrowotnej, skierowane do odbiorców RPZ.

Zadanie ma na celu dotarcie z informacją o programie i jego korzyściach do osób leczonych onkologicznie i obejmie:

 • przygotowanie merytoryczne treści (do prasy, tv, na materiały drukowane)
 • publikację artykułów tematycznych w prasie (m.in. w Polish Journal of Pathology, Gazeta Lekarska i Biuletyn WIL)
 • emisję programów edukacyjno-informacyjnych (cykl 6 programów w regionalnej TVP, program Medycyna i Ty)
 • przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych – plakaty, ulotki, broszury
 • przygotowanie informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej strony www
 • przygotowanie platformy informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej
od 07.2020 do 06.2023
Działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem RPZ, skierowane do personelu medycznego. 3,5.12.2020

Usługi zdrowotne i przygotowanie do ich wykonywania.

Program szczepień.

od 08.2020 do 06.2023

Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań

Zadanie obejmie:

 • badanie satysfakcji pacjenta – przeprowadzenie, analiza i opracowanie wyników ankiet wśród uczestników projektu,
 • monitoring efektywności szczepień – przeprowadzenie, analiza i opracowanie wyników ankiet wśród uczestników projektu.
od 3.2021 do 06.2023

 

Zadania

ZADANIA W PROJEKCIE:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne
 2. Szkolenie personelu medycznego dla 68 osób
 3. Program szczepień
 4. Monitorowanie realizacji projektu oraz ewaluacja zrealizowanych działań

 

Efekty

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 4250.

EFEKTAMI wykonywanych szczepień przeciwko pneumokokom są: redukcja zapadalności na śródmiąższowe choroby płuc i powikłań leczenia onkologicznego oraz polepszenie jakości życia u chorych onkologicznie, redukcja hospitalizacji, poprawa efektywności leczenia onkologicznego. Szczepienia przeciwko grypie pomogą m.in. w: zmniejszeniu zachorowalności na grypę, redukacji śmiertelności spowodowanej powikłaniami pogrypowymi, zmniejszenie powikłań leczenia onkologicznego i polepszenia jakości życia u chorych onkologicznie, co zredukuje hospitalizacje z powodów powikłań grypy i poprawę efektywności leczenia onkologicznego.

EFEKTAMI całego projektu będzie dodatkowo zwiększenie wiedzy dziedzinowej wśród chorych onkologicznie, zwiększenie kompetencji lekarzy oraz monitoring, który dostarczy ważnych informacji.

 

Krótki opis

Projekt pn.: „Realizacja regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” nr RPWP.06.06.01-30-0028/19, został złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Projekt będzie skupiał się na profilaktyce grypy i chorób związanych z zakażeniami pneumokokami wśród osób z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi. U osób z nowotworami, układ immunologiczny jest osłabiony, a organizm bardziej narażony na powikłania pogrypowe czy zapalenia płuc. W świetle przytoczonych faktów ważna jest profilaktyka i zaszczepienie przeciwko grypie i pneumokokom, aby nie narażać osób chorych na nowotwory na dodatkowe jednostki chorobowe, które mogą dodatkowo osłabić organizm. Istotnym elementem projektu są działania informacyjno-edukacyjne, dzięki którym uda się dotrzeć do osób z grupy docelowej i przekazać niezbędne informacje, a także zwiększyć kompetencje lekarzy w omawianym zakresie.

CEL GŁÓWNY: zwiększenie poziomu wyszczepialności (tj. odsetka populacji zaszczepionej) przeciwko pneumokokom oraz grypie wśród 4250 osób z chorobami nowotworowymi z terenu woj. wielkopolskiego w okresie kolejnych 3 lat.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, koordynatorem merytorycznym zaś dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka.

 

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915 oraz na stronie https://psgp.info.pl/
Regulamin Projektu