Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Źródło finansowania programu

Program finansowany w 84% ze środków Unii Europejskiej (w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18), w 16% z budżetu Państwa.

 

Krótki opis

Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.05.01.00-00-0004/18) realizowany będzie w latach 2019-2023, Wielkopolskie Centrum Onkologii (jako beneficjent wiodący) wraz z dwoma partnerami (tj. Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka) oraz 40 praktykami POZ są wyłącznymi realizatorami programu w makroregionie zachodnim (tj. województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim).
Kierownikiem projektu jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka, koordynatorem merytorycznym zaś dr hab. n. med. W. Kycler.

 

Cele programu

 • podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,
 • podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,
 • wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,
 • zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,
 • wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,
 • zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.

 

Adresaci programu

 • grupa 1. – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,
 • grupa 2. – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata (lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),
 • grupa 3. – w zakresie badań przesiewowych:
  • osoby w wieku 50-64,
  • osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
  • osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion.

 

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915 oraz na stronie www.wco.pl/ppns