Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej w latach 1991-2000 r.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej w siedzibie Szpitala przy ul. Strzeleckiej 33A w Poznaniu, w terminie do dnia 31.10.2022 roku ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 ).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 

 

Podstawa prawna:

  • 29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1127 z póź. zm.)
  • 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. ( Dz. U. z 2015 roku, poz.2069 z póź.zm.)
  • 9 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej