INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA 21.06.2016
INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA 21.06.2016

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej.

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419 z późn zm.).

 1. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, pok. 3083, tel. 8850-648 do 21.06.2016 r., w godz. 7.30-14.00 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).
 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. odpis dyplomu szkoły wyższej,
 2. dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji (potwierdzony przez przełożonego),
 3. dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, ukończenie kursów tematycznie związanych z przedmiotem specjalizacji.
 1. Wniosek i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 można składać do 21.06.2016 r.
 2. Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA” wynosi 8 osób.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez komisję kwalifikacyjną w terminie 28.06.2016 r. godz. 12.00 w Sali 3071 (III piętro, wejście A)
 4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
 • Ocenę formalną wniosku kandydata.
 • Postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. motywacja kandydata do podjęcia specjalizacji,
 2. staż pracy,
 3. kryterium merytoryczne – test kwalifikacyjny,
 4. dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, dorobek naukowy),

– dotychczas ukończone kształcenie podyplomowe (kursy, staże) w szczególności tematycznie związane z przedmiotem specjalizacji

5. ocena na dyplomie magisterskim,

6. znajomość języków obcych (test z jęz. angielskiego).

 

 • Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Do specjalizacji zakwalifikowani zostają kandydaci z najwyższą liczbą punktów.
 • W przypadku identycznej punktacji osób ubiegających się o jedno miejsce, głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
 1. Po zakwalifikowaniu danej osoby do podjęcia specjalizacji jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wyda kartę specjalizacji.

Program specjalizacji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji można uzyskać: Sylwia Ciesińska, tel. 8850-648 w godz. 7.30-14.00.

 

wzór wniosku