Informacja o Rzeczniku Praw Pacjenta
Informacja o Rzeczniku Praw Pacjenta

Informujemy, że zgodnie zapisami znowelizowanej Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rzecznika powołuje Premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego konkursu.

Rzecznik jest organem niezależnym od Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia i podlega jedynie nadzorowi Premiera.

Swoje działania wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Biuro to zastąpiło działające dotąd Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. Do tej pory nowy Rzecznik działał równolegle z rzecznikami praw pacjenta funkcjonującymi przy centrali oraz w oddziałach wojewódzkich NFZ. Od czerwca 2010 r. stanowiska rzeczników przy NFZ zostały zlikwidowane, a część ich zadań, która nie pokrywa się z zadaniami Rzecznika Praw Pacjenta, zosta¬ła przejęta przez działy skarg i wniosków świadczeniobiorców.

Rzecznikiem Praw Pacjenta jest Pani Krystyna Barbara Kozłowska

ul. Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
sekretariat:
tel: (22) 532 82 50
fax: (22) 833 08 86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
800-190-590

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00
Połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): (22) 833- 08-85 , (22) 635- 59-96
Przyjęcia interesantów w Biurze: poniedziałek – piątek w godzinach od 9.00 do 15.00