Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu (zwanym dalej Centrum lub WCO) w trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich potrzeby i oczekiwania, a także w trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracowników, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004 oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.

Celem wdrożenia i utrzymywania systemu jest odpowiedzialne podjęcie walki z chorobami nowotworowymi z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia i zarządzania, wykorzystując najnowsze dostępne technologie, nie zapominając o potrzebach, oczekiwaniach oraz godności pacjentów oraz pozostając z nadzieją na przywrócenie im zdrowia.

Funkcjonujący w Centrum Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swym zakresem całą strukturę organizacyjną szpitala, w tym jednostki zamiejscowe.

Zintegrowany System Zarządzania stanowią trzy systemy zarządzania:

System Zarządzania Jakością

W dniu 9 maja 2003 r. Centrum uzyskało certyfikat jakości, na zgodność z wytycznymi normy ISO 9001:2000, który potwierdził profesjonalizm realizowanych w WCO procesów pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów w zakresie leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
Od czerwca 2003 r. Systemu Zarządzania Jakością rozszerzony został w kierunku diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej, co potwierdził audyt certyfikujący firmy Lloyd’s Register Quality Assurance w dniu 3 marca 2004 roku.
Od października 2014 roku System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008, obejmuje całą strukturę organizacyjną Centrum, w tym jednostkę zamiejscową – Zakład Radioterapii III w Kaliszu, co potwierdził audyt recertyfikujący firmy TÜV NORD Polska w dniach 19-21 maja 2015 roku.

System Zarządzania Środowiskowego

W maju 2005 roku Wielkopolskie Centrum Onkologii wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004. Przyjęty standard zawiera wymagania systemowe z uwzględnieniem wymagań prawnych, informacji dotyczących znaczących wpływów na środowisko oraz określa zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko, np. nad wykorzystaniem zasobów naturalnych, ściekami i odpadami, zużyciem energii.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W maju 2005 roku Wielkopolskie Centrum Onkologii wdrożyło System Zarządzania BHP zgodny z normą PN-N 18001:2004. Przyjęty standard koncentruje się na ocenie stanu warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Ponadto identyfikowanie przez pracowników Centrum sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, co umożliwia projektowanie i wdrażanie działań korygujących oraz zapobiegawczych.