(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

specyfikacja

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 214.000 EURO.

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 106/2020.

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61/88 50 500
fax. 61/8 52 19 48
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698
godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00
www.wco.pl mailto: zaopatrzenie@wco.pl
ePUAP: /WCO_POZNAN/SkrytkaESP

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego powyżej 214.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)zwanej dalej Ustawa Pzp oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji na warunkach określonych we wzorze umowy.


CPV - 33692200-9 Produkty do żywienia pozajelitowego; 33692510-5 Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymóg równoważności w przypadku oferowanych produktów dotyczy zarówno równoważności klinicznej, ( skuteczności i bezpieczeństwa) jak również równoważności farmaceutycznej związanej z wymogami trwałości oraz zgodności z wskazanymi rozcieńczalnikami.
2. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych – określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi oferowane produkty lecznicze podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w szczególności:
2.1. Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW / GMP – Good Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 roku, poz. 1979).
2.2. jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych w Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Farmakopea Europejska).
2.3. Dobrej Praktyki Dystrybucji ( Rozporządzenie ministra Zdrowia z 13 marca 2015 poz. 381 oraz zmiany z dnia 17 czerwca 2016 poz. 872 z późn. zm).
2.4 Charakterystyki Produktu leczniczego wydanej przez Ministra Zdrowia.
W zakresie leków z substancją czynną (z uwagi na odrębny system rozliczeń produktów z tzw substancją czynną) Zamawiający wymaga oddzielnych faktur na ww. produkty wchodzące w zakres pakietów.
,
IV. Termin wykonania zamówienia

• Umowa na okres 12 miesięcy.
• Dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi faxem lub mailem w okresie 12 miesięcy po podpisaniu umowy.
• Termin dostawy maksymalnie do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie.
• W ofercie należy przedstawić termin realizacji zamówienia.
• Dostawy w godzinach 8:00 do 14:00 do magazynu Apteki.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postepowaniu.
1.1. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.
1.2. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.
1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i wykazania że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przedłożyć :

Lp. Wymagany dokument
1 Jednolity europejski dokument zamówienia (składany razem z ofertą)
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum ( zip).
2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp).
Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów z n/wym. poz. będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
5 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zwanego dalej rozporządzeniem, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się.
9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca składa ofertę przy użyciu mini Portalu zamieszczonego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z mini Portalu zamieszczonej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20użytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP .
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zaopatrzenie@wco.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia – Maria Wielgus, Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, tel 61/88 50 911, …644 fax 61/88 50 698.
b) Merytorycznie - Elżbieta Chojecka - Kierownik Apteki tel. 61/88 50 646.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :

Numer
pakietu Wartość wadium
(zł)
1 5,00
2 400,00
3 170,00
4 80,00
5 15,00
6 200,00

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego: Bank BGZ BNP Paribas SA: 51 1600 1462 1833 5288 9000 0003.
Na przelewie należy umieścić informację o treści :
„WADIUM – Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego106//2020”.
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w pkt VII SIWZ.
8. Wadium powinno zostać złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją.
9. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności w skutek zwrotu dokumentu gwarancji.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx lub pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal, o którym mowa w pkt. VII.4. SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale.( zamawiający uzna, iż zeskanowanie oferty Wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci
papierowej, tj. przekształcenie jej w postać elektroniczna, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy oznacza wole złożenia oferty, nie zaś kopi oferty)
6. Na zawartość oferty składa się:
a. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ
b. Wypełniony Formularz cenowy – stanowiący załącznik do SIWZ
7. Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ
b. Stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub elektronicznie poświadczyć notarialnie, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do oferty zaleca się dołączyć:
a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.
9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
12. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem dokumentu stanowiącego wadium), nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
(jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), albo przez Podwykonawcę.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji o której mowa w pkt. VII SIWZ.
19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
20. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
21. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, dla uznania ważności oferty, oferta musi zawierać stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub elektronicznie poświadczyć notarialnie.
22. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcja wskazana w SIWZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2021 godz. 08.00
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Kantor, Rotunda, parter pokój nr 001.
b) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
c) Otwarcie ofert następuje przy pomocy miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
e) Zamawiający poprawia w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w Pzp i spełniają wymagania określone w SIWZ.
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.
7. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
a) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,
b) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za poszczególne pozycje,
c) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny
9. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wagi):

Cena - 100%
Cena obliczona będzie wg wzoru:

Najniższa cena
A = -------------------------------- x waga x 100
Cena badanej oferty
A– ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny - najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną.
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max il. punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.
Stosowanie do dyspozycją art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie natomiast z treścią art. 91 ust. 6 ww. ustawy – Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.
3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp).
2. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 Pzp).
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 Pzp).
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp).
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 Pzp).
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp).
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67ust.1pkt.6 i 7.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII SIWZ .

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVI. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Ofertę można złożyć na wszystkie pakiety.

XXVII. Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.Poznań, dnia ………………………….Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:…………………………………………….

Załącznik nr 1 do specyfikacji


................................................................
(Pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:
Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax ...............................................................................................................................
adres ul...........................................................................................................................
miejscowość, kod…………………………………województwo…………………….
telefon.............................................
fax.....................................................................mailto:................................................
NIP................................................REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania .......................................
tel. ........................mailto: ………………..............................

Przedmiot oferty: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego


My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na Zakup i dostawę leków
3. Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą, ustaloną zgodnie z formularzem cenowym – złącznik do specyfikacji, na kwotę podaną poniżej.
4. Cena oferty wynosi:

Pakiet nr …………… (powtórzyć dla każdego pakietu oddzielnie, na który składana jest oferta)
Netto: ............................. zł.,
Słownie netto:.......................................................................................................................
............................ ,
Brutto: ………………….. zł.,
Słownie brutto: ……………………………............................................................................
powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

5. Oświadczam/y/, że zaoferowane produkty są dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 53 poz. 533 z późn zm),
6. Oświadczamy, iż posiada m/y/ aktualną koncesję*/zezwolenie* na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty.
* niepotrzebne skreślić

7. Oferuję/ emy termin dostaw sukcesywnych do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia
8. Oferujemy termin ważności – minimum 12-m-cy od dnia dostawy.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty
10. Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.
11. Utrzymanie stałości cen. Zobowiązujemy się utrzymać stałość cen przez okres obowiązywania umowy.
12. Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę /nie powierzę* podwykonawcom.* Niewłaściwe skreślić.
W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia i firm podwykonawców.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl , jeśli taki wymóg wynika z Ustawy o Vat.
14. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania.
15. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).
Informujemy, że :
0 dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : ……………………………………………………
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
0 dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : ……………………………………………………
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….
Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań i nie podleganiu wykluczeniu do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
16. Oświadczam/y/, że :
0 wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego
0 wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego :
Wskazać nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (oraz w formularzu cenowym wskazać ich wartość bez kwoty podatku)……………………….
17. Oświadczam/y/, iż jestem/śmy upoważniony/ni do reprezentowania firmy.
18. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera zał. w terminie wyznaczonym przez zamawiającego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.
19. Oświadczam/y/, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr __________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20. Informacja
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
Odpowiedź:
Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)
□ mikroprzedsiębiorstwem
□ małym
□ średnim przedsiębiorstwem
Uwaga!
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
21. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
22. Oświadczam jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, że zapoznałem się z klauzulą obowiązku informacyjnego do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii stanowiącą załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
23. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………, dn. …… …………………………………………
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


zał. 1a
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15 .
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
3. WCO przetwarza dane zwykłe i/lub szczególnie chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i mogą skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
6. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności:
 Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 Podmiotom kontrolującym,
 lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Uwaga:
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załącznik nr 2 do specyfikacji
…………………………………………….
(pieczęć wykonawcy )

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lp Opis produktu Kod EAN j.m. Ilość szacunkowa Nazwa handlowa produktu oferowanego Nazwa producenta Cena jednostkowa netto ( PLN) Cena jednostkowa brutto Wartość całkowita netto ( PLN) wartość VAT (%) Wartość całkowita brutto ( PLN)
1 dieta kompletna, do podaży przez zgłębnik, w niewydolności wątroby-hiperkaloryczna: 1,2-1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa (10% - 14% energii z białka, 4 - 6 g/100 ml), bezglutenowa, wolna od cholesterolu, z niską zawartością laktozy
węglowodany z maltodekstryny
specyficzny profil aminokwasowy: 40% - 50% BCAA,
duża zawartość MCT (40% -50%), bogatoresztkowa, osmolarność: 350 - 400 mOsm/l, opakowanie 400 - 600 ml Szt. 45 szt.
RAZEM..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lp Opis produktu Kod EAN j.m. Ilość szacunkowa Nazwa handlowa produktu oferowanego Nazwa producenta Cena jednostkowa netto ( PLN) Cena jednostkowa brutto Wartość całkowita netto ( PLN) wartość VAT (%) Wartość całkowita brutto ( PLN)
1 dieta doustna, wspomagająca leczenie ran, kompletna, hiperkaloryczna (1,1 - 1,4 kcal /ml) wysokobiałkowa (10 - 12 g/100 ml) zawiera argininę (1,5 - 2 g/100 ml), cynk(3,5-5 g/100 ml), zawierająca głównie tłuszcze LCT, bezresztkowa, butelka o pojemości 125 - 150 ml Op.=1 szt. 24
2 Kompletna, hipoglikemizująca, normobiałkowa (4 - 6 g/100 ml) normokaloryczna (1 kcal/ml), o zwiększonej zawartości witamin z grupy B (B1 - 0,3-0,5 mg /100 ml, B6 - 0,3-0,5 mg/100 ml, B12 - 0,6 - 0,7 µg/100 ml), wysokiej zawartości przweciwutleniaczy (wit. C<15 - 30 mg/100 ml>, E <2,5 - 5 mg/100 ml alfa-TE/ET>, selenu <5 - 7,5 µg/100 ml>), bogatoresztkowa -zawiera błonnik (2 - 5g/100 ml), butelka 125 - 150 ml Op.=1 szt. 1000
3 dieta doustna, kompletna, normobiałkowa (4 - 6 g/100 ml), hiperkaloryczna (2 - 2,5 kcal/ml), bogatoresztkowa, zawiera mieszaninę minimum 4 rodzajów błonnika o zawartości 3 - 5 g/100 ml, butelka 125 - 150 ml Op.=1 szt. 50
4 dieta doustna, kompletna, hiperkaloryczna (2 - 2,5 kcal/ml), wysokobiałkowa, (14 - 18 g/100 ml), o pełnym składzie witamin i minerałów, nie zawierająca błonnika ani glutenu, butelka o pojemności 125 - 150 ml Op.=1 szt. 4500
5 dieta doustna, kompletna, bogatoresztkowa, modulująca odporność, hiperkaloryczna (1,6 - 2 kcal/ml) o wysokiej zawartości białka (9 - 12 g/100 ml), bogata w jednonienasycone kw. tłuszcz. (EPA: 0,6 - 0,9 g/100 ml, DHA: 0,3 -0,6 g/100 ml) , o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy (wit. C: 30 - 50 mg, wit E: 4 - 6 mg α-TE), bezglutenowa, pojemnik 125 -150 ml Op.=1 szt. 24
6 dieta doustna niekompletna, bezbiałkowa, niskoosmolarny 200 - 250 mOsmol/l, bezresztkowy płyn na bazie maltodekstryn do stosowania u pacjentów chirurgicznych, zawiera węglowodany (0,3 - 0,6 kcal/ml) i elektrolity, pojemnik 125 - 200 ml Op.=1 szt. 700
RAZEM
..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lp Opis produktu Kod EAN j.m. Ilość szacunkowa Nazwa handlowa produktu oferowanego Nazwa producenta Cena jednostkowa netto ( PLN) Cena jednostkowa brutto Wartość całkowita netto ( PLN) wartość VAT (%) Wartość całkowita brutto ( PLN)
1 worek dwukomorowy (brak komory zawierjącej emulsję tłuszczową) zawierający roztwór aminokwasów oraz węglowodanów w połączeniu z elektrolitami w stosunku objętościowym 1:1, podaż do żył centralnych., o zawartości azotu 8 - 12 g i kaloryczności 900 -1200 kcal / worek, pojemność 1300 - 1500 ml Op=1 szt. 16op.
2 dieta do podaży przez zgłębnik, kompletna, dla cukrzyków, hiperkaloryczna (1,4 - 1,6 kcal/ml), o zawartości węglowodanów (12 - 14 g/100 ml), bogatobiałkowa (18% - 20% energii z białka, 7 - 10 g/100 ml), jednonienasyco-nych kw. tłuszczowych (0,5 - 0,8 g/100 ml), bogatoresztkowa (2,3 - 5 g/ 100 ml), niskosodowa (40 - 60 g/100 ml), opakowanie 400 - 600 ml Op.=1szt. 150op.
3 dieta do podaży przez zgłębnik, kompletna, hiperkaloryczna (1,8 - 2,5 kcal/ml), bogatobiałkowa - 20% - 30% energii pochodzącej z białka (10 - 12 g/100 ml), zawierająca, tłuszcze MCT 2 - 2,6 g/100 ml i ω-3 kwasy tłuszczowe (0,05 - 1 g/100 ml), niskosodowa (50 - 60 mg/100 ml), bezresztkowa, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną wysokobiałkową o pojemności 400 - 600 ml Op.= 1szt. 60op.
4 dieta do podaży przez zgłębnik, kompletna, hiperkaloryczna (1,5 - 2 kcal/ml)
bogatobiałkowa: 25% - 30 % energii białkowej (10 - 20 g/100 ml)
oparta na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów tłuszczowych (2 - 3 g/100 ml) antyoksydantów (wit. C: 15 - 20 mg/100 ml, wit. E: 3 - 5 mg α-ET), bogatoresztkowa (1 - 2 g/100 ml), w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o pojemności 400 - 600 ml Op=1szt. 400op.
5 roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego o zwiększonej zawartości aminokwasów (rozgałęzionych): leucyny (13 - 14 g/1000ml, izoleucyny (10 - 11 g/1000 ml), waliny (10 - 11 g/1000 ml), stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, podanie dożylne, we wlewie kroplowym butelka 400 - 600 ml Op=1szt. 100op.
6 dieta doustna, kompletna dla osób z cukrzycą, hiperglikemią stresową, nietolerancją glukozy lub insulinoopornością, wysokoenergetyczna (1,4 - 1,8 kcal/ml) i bogatobiałkowa (7 - 10 g/100 ml), o niskiej zawartości węglowodanów (30% do 40% uzyskiwanej energii) bogatoresztkowa (2 - 4 g błonnika /100 ml) pokarmowego w jednym opakowaniu. wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), butelka 150 - 200 ml Op.=1szt. 50op.
7 dieta doustna, kompletna, hiperkaloryczna (1,4 - 1,8 kcal/ml), bogatobiałkowa (25 - 30 % energii pochodzi ze spalania białek, zawierająca 10 - 12 g/100 ml), bogata w tłuszcze (40%-50% energii z tłuszczy), dieta ubogoresztkowa, zaawierająca śladowe ilości błonnika z kakao, butelka 150 - 200 ml Op=1szt. 600op.
8 dieta doustna, kompletna dla osób z chorobami onkologicznymi, zwłaszcza z kacheksją nowotworową, zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, hiperkaloryczna (1,4 - 1,8 kcal/ml) i bogatobiałkowa (25-30 % energii z białka, zwierająca 10 - 12 g białka/100 ml), zawierająca EPA + DHA z oleju rybnego (0,7 - 1 g/ 100 ml), bogatoresztkowa -błonnik pokarmowy (1,5 - 3 g/100 ml), nie zawierająca glutenu, syropu, klinicznie wolna od laktozy, butelka 150 - 200 ml Op=1szt. 150op.
RAZEM..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lp Opis produktu Kod EAN j.m. Ilość szacunkowa Nazwa handlowa produktu oferowanego Nazwa producenta Cena jednostkowa netto ( PLN) Cena jednostkowa brutto Wartość całkowita netto ( PLN) wartość VAT (%) Wartość całkowita brutto ( PLN)
1 dieta kompletna, oligoeptydowa (peptydy z hydrolizowanych białek serwatkowych) dla pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i / lub trawienia), normokaloryczna, normobiałkowa (4-6 g/100 ml), zawierająca tłuszcze MCT (2,5 - 3 g/100 ml) bezresztkowa, z możliwością podania doustnego jak i do jejunostomii, butelka 400 - 600 ml Op=1szt. 150op.
2 dieta doustna stosowana stanach niedożywienia u chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym, np. z odleżynami czy trudno gojącymi się ranami),
kompletna, wysokobiałkowa (20% - 25% energii z białka, 7 - 10 g/100 ml) hiperkaloryczna (1,2 -1,4 kcal/ml), o działaniu immunomodulują-cym: zawierająca kwasy Ω-3 tłuszczowe (0,4 - 0,6 g/100 ml) , argininę (1,5 - 2 g/100 ml), nukleotydy (0,1 - 0,2 g/100 ml), bogatoresztkowa (1 - 3 g/100 ml) butelka 200 -250 m Op=1szt. 450op.
3 dieta doustna, kompletna, hiperkaloryczna (1,2 - 1,4 kcal/ml), wysokobiałkowa (30% - 35% energii z białka, 8 -10 g/100 ml), bezresztkowa, butelka 150 - 200 ml Op=1szt 200op.
4 dieta doustna, stosowana stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia związanego z chorobą np.: nowotworową, zaburzeniach pasażu jelitowego, kompletna, wysokobiałkowa (8 - 12 g/100 ml) hiperkaloryczna (1,8 - 2,2 kcal/ml), ze spalania tłuszczy pochodzi o 35% - 45% energii, bogatoresztkowa -błonnik (2,5 - 3 g/100 ml), butelka 150 - 200 ml Op=1szt. 100op.
5 dieta doustna dla osób niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia z zaburzeniami metabolizmu glukozy, dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,4 -1,8 kcal/ml), wysokobiałkowa (20% - 30% energii, 8 - 12 g/100 ml), o niskim indeksie glikemicznym, bogatoresztkowa - błonnik (2-3 g/100 ml), butelka 100 - 200 ml Op=1szt. 60op.
RAZEM

..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
PAKIET NR 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lp Opis produktu Kod EAN j.m. Ilość szacunkowa Nazwa handlowa produktu oferowanego Nazwa producenta Cena jednostkowa netto ( PLN) Cena jednostkowa brutto Wartość całkowita netto ( PLN) wartość VAT (%) Wartość całkowita brutto ( PLN)
1 dieta doustna, kompletna, wysokobiałkowa (8 -10 g/saszetkę), hiperkaloryczna (250 - 300 kcal/saszetkę), bezresztkowa, zawiera składniki o działaniu immunomodulują-cym: kw. Ω-3 tłuszczowe (400 - 500 mg/saszetkę), L-argininę (4 - 5 g/saszetkę), β-1,3/1,6 glukan (80 - 120 g/saszetkę), saszetki 70 - 100 g Op=10szt 30op.
2 dieta doustna, kompletna, zawierająca trzy źródła białka: koncentrat białka serwatki, kazeinian wapnia oraz izolat białka serwatki, dieta hiperkaloryczna (250 - 300 kcal/saszetkę), wysokobiałkowa (8 - 10 g), bezresztkowa, torebki 70 - 100 g Op=6szt. 300op.
RAZEM

..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

PAKIET NR 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lp Opis produktu Kod EAN j.m. Ilość szacunkowa Nazwa handlowa produktu oferowanego Nazwa producenta Cena jednostkowa netto ( PLN) Cena jednostkowa brutto Wartość całkowita netto ( PLN) wartość VAT (%) Wartość całkowita brutto ( PLN)
1 worek trzykomorowy składający się z: emulsji do infuzji, zawierająca roztwór aminokwasów (50 - 60 g/1000 ml, zawartość azotu: 8 - 10 g/ 1000 ml), roztwór glukozy (100 - 120 g/1000 ml glukozy) oraz emulsję tłuszczową (olej sojowy 20% i oliwa z oliwek 80%, 40 - 50 g/100 ml), do podaży przez kontakt centralny, worek o kaloryczności 1000 -1100 kcal Osmolarność ok. 1310-1450 mOsm/L, o pojemności 900 - 1000 ml, podaż do żył centralnych Op=1szt. 200op.
RAZEM

..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

Prośba zamawiającego aby pakiety ofertowe były drukowane większą czcionką bardziej czytelną będzie łatwiej oceniać i porównywać oferty a tym samym zmniejszyć ryzyko pomyłek.

Zamawiający wymaga by każdorazowo przy woli zaoferowania asortymentu o innej gramaturze lub innym sposobie konfekcjonowania ( inna ilość opakowań) skierować zapytanie o dopuszczenie dla konkretnej pozycji danego asortymentu.

Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.
Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od jego bieżących potrzeb, jednak łączna wartość zrealizowanych zamówień nie może przekroczyć wartości umowy wynikającej ze złożonej oferty w danym pakiecie.

Standardy jakościowe wynikają z karty Charakterystyki dla poszczególnych preparatów.

W zakresie zadań w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, należy je traktować jako przykład produktu,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymóg równoważności w przypadku oferowanych produktów dotyczy zarówno równoważności klinicznej, ( skuteczności i bezpieczeństwa) jak również równoważności farmaceutycznej związanej z wymogami trwałości oraz zgodności z wskazanymi rozcieńczalnikami.

..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

--------------------------------------------
(pieczęć oferenta)


OŚWIADCZENIE
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (protokół z otwarcia ofert)


Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
………………………………………………………………………………………………., oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp.
nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.798 z poz zm), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *
lub
 należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (.j. Dz. U. z 2018 r. poz.798 z póz zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
 i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.*
...............................................................................................................................................


..................................., dnia ......................... r. ...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do specyfikacji

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 106/2020
Pakiet ……….

zawarta w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w dniu ………….. pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;
reprezentowanym przez:
mgr inż. Magdalena Kraszewska – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych,
dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą:
__________________________________________________________________
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____________________________________ prowadzącą działalność gospodarczą jako:_________________________________ lub zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: _____________ oraz numer REGON: _________________,
zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................
.....................................................................................

§ 1.

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 106/2020 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
2. Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup i dostawa leków zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia …………………… (dalej jako Przedmiot umowy) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie faxem lub e-mailem. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy.
2. Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia …………… do dnia lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:
a. sukcesywnie w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
b. w dni robocze - jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30% wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie może łącznie przekroczyć 24 m-cy od dnia jej zawarcia.
6. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy dokonane będzie w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotów umowy na własny koszt i ryzyko do magazynu Apteki.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw Przedmiotów umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 3.

1. Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.
2. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Przedmioty umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotami umowy, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmioty umowy o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych Przedmiotów umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotów umowy z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.
3. Strony zgodnie postanawiają, że okres ważności dostarczanych przez Wykonawcę Przedmiotów umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności tych Przedmiotów umowy do stosowania,.
4. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Przedmiotów umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
8. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu umowy i żądania jego wymiany na Przedmiot umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:
a) dostarczenia Przedmiotu umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,
b) dostarczenia Przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem.

§ 5.

1. Całkowita wartość Przedmiotów umowy wynosi:

Pakiet nr:
netto: …………………………….(słownie: …………………………………………..),
brutto: …………………………(słownie: ……………………………………………..),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki ……………..%

2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw Przedmiotów umowy zgodnie ze

składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
b) zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej
c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,
d) w przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust. 5 pkt. 2; 3; 4 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia.
4. Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych ( ust. 3 lit. B) nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.
5. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.
6. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.
7. Zapłata za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie papierowej na adres zamawiającego lub formie elektronicznej na adres https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl , w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)- faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".
9. W zakresie produktów z substancją czynną Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury na te produkty
10. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:
a) zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie części zamówienia,
b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
- 5 % łącznej wartości brutto umowy,
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, określonym w § 9 ust. 1 niniejszej umowy:
- 5 % łącznej wartości brutto umowy.
2. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości brutto umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:
a) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:
 5 % łącznej wartości brutto umowy,
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionych Przedmiotów umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.
5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.
6. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 7.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
a) ze strony Wykonawcy:
imię i nazwisko___________________________tel ______________
b) ze strony Zamawiającego: Elżbieta Chojecka tel. 61/88 50 646
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8.

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając istotne jej postanowienia.
b) gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3a niniejszej umowy lub w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem pkt. 4i.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności:
a) wskazanych w § 2 ust. 5,
b) wskazanych w § 5 ust. 3.
c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
d) zmianę sposobu konfekcjonowania
e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego
f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa
g zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,
h) bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,
i) bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość
5. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający: Wykonawca:

« Powrót do szczegółów zamówienia