(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Informacja dla uczestników dot. naboru na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej
Informacja dla uczestników dot. naboru na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej

INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZACJĘ

W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419 z późn zm.).

  1. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, pok. 3083, tel. 8850-648 do 22.05.2014r., w godz. 7.30-14.00 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).
  1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      odpis dyplomu szkoły wyższej,

b)      dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji (potwierdzony przez przełożonego),

c)      dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, ukończenie kursów tematycznie związanych z przedmiotem specjalizacji.

  1. Wniosek i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 można składać do 22.05.2014 r.
  2. Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA” wynosi 9 osób.
  3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez komisję kwalifikacyjną w terminie 27.05.2014 r. godz. 12.00 w Sali 6051 – VI piętro, wejście B (test), a następnie rozmowa w sali 3071 (III piętro, wejście A).
  4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

            Ocenę formalną wniosku kandydata.

            Postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

a)      motywacja kandydata do podjęcia specjalizacji,

b)      staż pracy,

c)      kryterium merytoryczne – test kwalifikacyjny,

d)      dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, dorobek naukowy),

– dotychczas ukończone kształcenie podyplomowe (kursy, staże) w szczególności tematycznie związane z przedmiotem specjalizacji

e) ocena na dyplomie magisterskim,

f) znajomość języków obcych (test z jęz. angielskiego).

            Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

            Do specjalizacji zakwalifikowani zostają kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

            W przypadku identycznej punktacji osób ubiegających się o jedno miejsce, głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

  1. Po zakwalifikowaniu danej osoby do podjęcia specjalizacji jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
  2. Wielkopolski Urząd Wojewódzki  w Poznaniu wyda kartę specjalizacji.

 

Program specjalizacji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji można uzyskać: Sylwia Ciesińska, tel. 8850-648 w godz. 7.30-14.00.