(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Informacja dot. naboru na specjalizację w dziedzinie fizyka medyczna
Informacja dot. naboru na specjalizację w dziedzinie fizyka medyczna

W związku z uzyskaniem akredytacji i wpisem na listę jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 ogłasza nabór na specjalizację w w/w dziedzinie.

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 208, poz. 1312).

1. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, pok. 3083, tel. 8850-648 do 30.11.2012 r., w godz. 7.30-14.00 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
a) odpis dyplomu szkoły wyższej,
b) dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji (potwierdzony przez przełożonego),
c) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, ukończenie kursów tematycznie związanych z przedmiotem specjalizacji.
3. Wniosek i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 można składać do 30.11.2012 r.
4. Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA” wynosi 19 osób.
5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez komisję kwalifikacyjną w terminie 4.12.2012 r. godz. 12.00 w sali 6051. Obecność obowiązkowa
6. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
Ocenę formalną wniosku kandydata.
Postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
a) motywacja kandydata do podjęcia specjalizacji,
b) wiedza ogólna w zakresie zastosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych,
c) dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, staż pracy, dorobek naukowy),
– dotychczas ukończone kształcenie podyplomowe (kursy, staże) w szczególności tematycznie związane z przedmiotem specjalizacji
d) znajomość języków obcych.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Do specjalizacji zakwalifikowani zostają kandydaci z najwyższą liczbą punktów.
W przypadku identycznej punktacji osób ubiegających się o jedno miejsce, głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
7. Po zakwalifikowaniu danej osoby do podjęcia specjalizacji jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
8. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, wyda kartę specjalizacji.

Program specjalizacji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji można uzyskać: Sylwia Ciesińska, tel. 8850-648 w godz. 7.30-14.00.