(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Oferta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej
Oferta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem grantów, stypendiów lub dofinansowania projektów badawczych zachęcamy do zapozania się z ofertą „Fundacji na rzecz nauki polskiej” www.fnp.org.pl.
Możliwe jest m.in. pozyskanie dofiansowania uczestnictwa w mędzynarodowych konferencjach, kongresach, sympozjach. Stypendium przeznaczone jest dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe.
Bardzo ciekawą inicjatywą jest Program TEAM – Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce.
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy
z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów
(po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno.

Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentów, doktorantów i młodych doktorów do pracy
w zespole wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury naboru podlegają szczególnej ocenie i kontroli). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza
niż 6 osób.

Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat.