Doctoral dissertationsHabilitation dissertationsProfessor

Doctoral dissertations

surname, name year dissertation title advisor
Adamczyk Beata 2011 Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL) Murawa Paweł
Adamska Krystyna 1998 Badania nad zawartością DNA i cyklem życiowym komórek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej Warchoł Jerzy
Błaszak Beata 2010 Badania immunohistochemiczne (CD117, Ki-67) i histochemiczne w diagnostyce nowotworów psów Jaśkowski Jędrzej Maria
Bogusz-Czerniewicz Marta 2007 System Zarządzania Jakością i organizacja świadczeń w radioterapii w wyniku implementacji dyrektyw UE oraz innych aktów międzynarodowych do prawa polskiego na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Onkologii Malicki Julian
Bratos Krystyna 2001 Analiza czynników prognostycznych u chorych leczonych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy Markowska Janina
Bręborowicz Danuta 1973 Badania histologiczne, cytologiczne i immunologiczne gruczołu sutkowego kobiety w przebiegu ciązy i połogu Gabryel Przemysław
Bręborowicz Jan 1970 Badania histochemiczne i biochemiczne kory nadnerczy w przypadkach nagłych zgonów Gabryel Przemysław
Brzeziński Jacek 2008 Ocena właściwości mechanicznych i elektrycznych ściany tętniaka aorty brzusznej Oszkinis Grzegorz
Chicheł Adam 2009 Brachyterapia HDR raka gruczołu krokowego – analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i narządach krytycznych Skowronek Janusz
Cholewiński Witold 1999 Przydatność badań radioizotopowych w onkologii dziecięcej Tarkowska Anna
Cikowska-Woźniak Ewa 1996 Brachyterapia konwencjonalna i after loading w leczeniu pooperacyjnym raka błony śluzowej macicy Spaczyński Marek
Cybulski Zefiryn 1980 Źródła i drogi szerzenia się zakażeń wewnątrzspitalnych wywołanych przez bakterie oportunistyczne w jednym z oddziałów chirurgicznych Pietkiewicz Krystyna
Czabajski Janusz 1983 Krzykała Franciszek
Dams-Kozłowska Hanna 2000 Ocena aktywności przeciwnowotworowej kompleksu interleukiny 11 oraz rozpuszczalnego receptora interleukiny 11 (IL-11/sIL-11R) Mackiewicz Andrzej
Dyzmann-Sroka Agnieszka 2011 Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii Roszak Andrzej
Filas Violetta 1997 Badania immunohistochemiczne w nowotworach germinalnych jądra Bręborowicz Jan
Fundowicz Dorota 1999 Skuteczność leczenia raka części nosowej gardła Kruk-Zagajewska Aleksandra
Fundowicz Magdalena 2008 Radioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy Szmeja Jacek
Golusiński Paweł 2010 Analiza występowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji w genie TP53 w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi Mackiewicz Andrzej
Golusiński Wojciech 1988 Nadużywanie alkoholu u chorych na raka krtani Szmeja Zygmunt
Hojan Katarzyna 2011 Wpływ aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą, leczonych hormonalnie Milecki Piotr
Ibbs Matthew 2007 Macierze tkankowe w diagnostyce histopatologicznej Bręborowicz Jan
Jezierska Dorota 2010 Wybrane czynniki prognostyczne w wewnątrzczaszkowych przezrutach raka płuca leczonych radiochirurgicznie Liebert Włodzimierz
Kaczmarek Aldona 1998 Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych Zabel Maciej
Kanikowski Marek 2011 Wartości dawek w gruczole krokowym i narzadach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR Skowronek Janusz
Karczewska-Dzionk Aldona 1997 Ocena ekspresji genów cytokin typu IL-6 w tkankach raka sutka Mackiewicz Andrzej
Kaźmierska Joanna 2008 Zastosowanie Naiwnego Klasyfikatora Bayesowskiego do oceny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów mózgu Malicki Julian
Konstanty Ewelina 2014 Opracowanie i weryfikacja metody napromieniania całego ciała/szpiku akceleratorem tomoterapii spiralnej Malicki Julian
Kordylewska Magdalena 1995 Badanie ultrasonograficzne układu chłonnego szyi chorych na raka krtani Szmeja Zygmunt
Korski Konstanty 2013 Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych Bręborowicz Jan
Kosicka Grażyna 1997 Rozkłady dawek fizycznej i biologicznej promieniowania jonizującego w leczeniu raka szyjki macicy Jaroszyk Feliks
Kowalczyk Dariusz 1997 Ocena immunofenotypu i struktury molekularnej genów limfocytów T z receptorem antygenowym gamma (delta naciekających guz /TIL) w nowotworach złośliwych człowieka Nowak Jerzy
Kuczyński Marek 1995 Wyniki leczenia chorych z rozpoznaniem carcinoma endometrii po operacji i terapii uzupełniającej Ramlau Cezary
Kufel-Grabowska Joanna 2015 Powikłania kardiologiczne u pacjentek z niezaawasnowanym rakiem piersi po leczeniu uzupełniającym trastuzumebem Litwiniuk Maria
Kurzawa Paweł 2010 Ocena immunohistochemiczna fenotypu gruczolakoraków Bręborowicz Jan
Kwiatkowska Eliza 2001 Zmiany w genie przeciwnowotworowym BRCA2 w raku piersi u mężczyzn Mackiewicz Andrzej
Kycler Witold 2002 Wpływ wybranych cech patoklinicznych i immunochistochemicznych na czas przeżycia chorych na czerniaka skóry Grodecka-Gazdecka Sylwia
Lamperska Katarzyna 1999 Analiza mutacji w genie przeciwnowotworowych p53 – badania metodyczne Krzyżosiak Włodzimierz
Leporowska Ewa 2008 Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych immunizowanych genetycznie modyfikowaną szczepionką przeciwczerniakową Mackiewicz Andrzej
Łaciak Maria 1992 Sieć cytokin i ich receptorów kontrolujących zmiany profilu glikozylacji alfa-1-inhibitora proteaz in vitro Mackiewicz Andrzej
Łaski Piotr 2006 Wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc nowotworów pochodzenia nabłonkowego Dyszkiewicz Wojciech
Mackiewicz Andrzej 1981 Heterogenność alfa-fetoproteiny wytwarzanej przez narządy płodowe i tkanki nowotworowe Bręborowicz Jan
Mackiewicz Jacek 2007 Ocena wyników badania klinicznego I/II fazy genetycznej leczniczej szczepionki czerniakowej modyfikowanej genami Hyper-IL-6 i GM-CSF Bręborowicz Jan
Malicki Julian 1992 Model rozkładów dawek elektromagnetycznego promieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym Jaroszyk Feliks
Marszałek Andrzej 1996 Ultrastruktura naczyń krwionośnych w rozwijającym się płucu szczura Biczysko Wiesława
Marszałek Sławomir 2003 Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani Golusiński Wojciech
Matecka-Nowak Mirosława 1993 Ocena częstości występowania zakażeń HPV w stanach przedrakowych i rakach szyjki macicy Markowska Janina
Mazurek Jerzy Józef 1994 Lekarze anestezjolodzy i ich stosunek do wykonywanego zawodu (Próba samooceny i oceny) Jurczyk Witold
Milecki Piotr 1996 Wpływ przerw w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka Kruk-Zagajewska Aleksandra
Mizera-Nyczak Ewa 2000 Ocena ekspresji cząstek adhezji w nowotworach układu oddechowego Żeromski Jan
Mumot Marta 2008 Opracowanie uproszczonej metody obliczeń i pomiarów dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozkładów dawek z rozkładami dla promieniowania fotonowego/elektronowego (4-25 MV/3-25 MeV), w wybranych przypadkach klinicznych Malicki Julian
Murawa Dawid 2004 Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo-jelitowego Oszkinis Grzegorz
Murawa Paweł 1977 Badanie limfograficzne w rozpoznaniu przerzutów w węzłach chlonnych pachwowych u chorych na raka gruczołów piersiowych Góral Roman
Narożna Julitta 1998 Analiza genu ludzkiego hormonu wzrostu u chorych z niedoborem wzrostu Gembicki Maciej
Niecewicz Romuald 1994 Ocena wyników leczenia raka szyjki macicy przy zastosowaniu brachyterapii konwencjonalnej 226 Ra i After – loading 137 Cs Spaczyński Marek
Niziołek Aleksander 2015 Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzłów wartowniczych w raku gruczołu piersiowego i czerniaku skóry Murawa Paweł
Nowaczyk Piotr 2014 Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego – wskazania i technika, czynniki warunkujące skuteczność, wpływ mikroprzerzutów na przeżycia odległe Murawa Dawid
Nowakowski Błażej 1998 Analiza stosowanych metod operacyjnych w ginekologii podczas ostatniego 50-lecia w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Słomko Zbigniew
Nowakowski Wojciech 1998 Ocena wartości całkowitej resekcji żołądka z regionalnym układem chłonnym (do drugiego przedziału włącznie) w leczeniu raka żołądka Murawa Paweł
O’Shea-Otwiaska Agnieszka 2004 Radioterapia gruczolaków przysadki, techniki radioterapii i wyniki odległe Liebert Włodzimierz
Pawelska Anna 2003 Ocena wartości stereotaktycznej biopsji mammotomicznej w diagnostyce niepalpacyjnych zmian w gruczole piersiowym Murawa Paweł
Pazdrowski Jakub 2003 Przydatność śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego w nowotworach języka i migdałka podniebiennego Szmeja Zygmunt
Perz Hanna 2006 Zespół przedniej resekcji po skojarzonym leczeniu raka odbytnicy – występowanie, zapobieganie, leczenie Drews Michał
Pieńkowski Piotr 2014 Wyniki śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego w chirurgii ślinianki przyusznej Golusiński Wojciech
Piotrowski Tomasz 2003 Napromienianie całej skóry techniką rotacyjno-dualną w leczeniu mycosis fungoides Malicki Julian
Połom Karol 2010 Problem postępowania klinicznego w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej Murawa Paweł
Regulska Katarzyna 2014 Trwałość chlorowodorku imidaprilu na tle innych inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ocena wpływu procesu jego degradacji na inicjację nowotworową Beata Stanisz
Roszak Andrzej 1991 Ocena czynników rokowniczych w raku endometrium Ramlau Cezary
Skowronek Janusz 1996 Ocena zawartości DNA w komórkach czerniaka złośliwego Bręborowicz Jan
Spychała Arkadiusz 2014 Ocena poprawy diagnostyki i wyników leczenia chirurgicznego raka żołądka w okresie 25 lat Murawa Paweł
Stamm Stefan 1999 Ocena analgezji pooperacyjnej po dootrzewnowym podaniu lidokainy w czasie usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową Gaca Michał
Stańczyk Małgorzata 2007 Wpływ muzykoterapii na jakość życia u chorych w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej objętych opieką paliatywną Łuczak Jacek
Stryczyńska Grażyna 1993 Analiza efektywności telegamaterapii przy użyciu systemów komputerowych w przypadkach pierwotnych nowotworów mózgu pochodzenia glejowego Rzymski Kazimierz
Stryjski Artur 2002 Stan jamy ustnej chorych objętych radioterapią z uwzględnieniem badań mikologicznych Borysewicz-Lewicka Maria
Strzesak Erwin 2006 Metodyka ustalania standardowych kosztów procedur medycznych Krzyżaniak Alicja
Suchorska Wiktoria 2008 Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórkowym raku nerki Mackiewicz Andrzej
Szewczyk Andrzej 1990 Korelacja obrazów klinicznych i histologicznych stanów przedrakowych i wczesnego raka piętra środkowego krtani Szlezak
Ludwik
Szewierski Zbigniew 1993 Przydatność oznaczeń białka C-reaktywnego w monitorowaniu przebiegu nowotworów złośliwych jajnika Markowska Janina
Szoszkiewicz Renata 2006 Retrospektywna analiza wybranych czynników rokowniczych u pacjentek z rakiem piersi metodą zbiorów przybliżonych Krysiński Jerzy
Szpakowska Małgorzata 2010 Skuteczność rezonansu magnetycznego w wykrywaniu niezaawansowanego raka piersi u nosicielek mutacji w genie BRCA1 Paprzycki Włodzimierz
Śmigielska Mirella 2011 Wpływ finansowania świadczeń medycznych w radioterapii na funkcjonowanie szpitala onkologicznego Malicki Julian
Teresiak Marek
Teresiak-Mańczak Anna 2010 Opracowanie metody produkcji rekombinowanego białka sztucznej cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywności biologicznej Mackiewicz Andrzej
Urbański Bartosz 2014 Radioterapia śródoperacyjna jako boost u chorych na raka piersi po oszczędzającym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej radioterapii Roszak Andrzej
Wareńczak-Florczak Żaneta 2013 Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy Roszak Andrzej
Wasiewicz Janusz 1997 Ocena różnych metod leczenia chirurgicznego raka śródpiersiowego odcinka przełyku Murawa Paweł
Wegner Anna 2006 Ocena biologii raka gruczołowato-torbielowatego ślinianek na podstawie badań morfologicznych i immunohistochemicznych Golusiński Wojciech
Wieloch Michał 2003 Analiza kliniczna dużych guzów podstawy czaszki w aspekcie neurochirurgicznym Nowak Stanisław
Wierzchosławska Ewa 2002 Wartość tomografii komputerowej w ocenie wznowy miejscowej raka odbytnicy Karwowski Andrzej
Wiznerowicz Maciej 1998 Konstrukcja dwucistronowych wektorów retrowirusowych dla celów terapii genowej Mackiewicz Andrzej
Wojciechowska-Łącka Arleta 2002 Występowanie nowotworów u osób spokrewnionych z chorymi na raka błony śluzowej trzonu macicy Markowska Janina
Wysocki Piotr 2000 Synergistyczny efekt cytokin w mysim modelu terapii genowej czerniaka złośliwego Mackiewicz Andrzej
Załuski Jerzy 1987 Zastosowanie termografii w monitorowaniu danych po operacji raka sutka Ramlau Cezary
Zwierzchowski Grzegorz 2006 Optymalizacja obliczeń dawek i położeń źródła w brachyterapii promieniowaniem jonizującym Ir-192 restenoz naczyń obwodowych Malicki Julian
Żmijewska-Tomczak Małgorzata 2011 Czynniki wpływające na jakość życia chorych poddanych radioterapii z powodu raka głowy i szyi Milecki Piotr

Habilitation dissertations

surname, name year dissertation title
Bręborowicz Jan 1979 Oznaczanie antygenu karcinoembrionalnego i alfafetoproteiny. 1. Opracowanie metod radioimmunologicznych. 2. Sprawdzenie metod w badaniach klinicznych
Cholewiński Witold 2011 Obrazowanie molekularne chłoniaków przy pomocy radioizotopowych metod: 99mTc-NEOSPECT i 18F-FDG-PET
Golusiński Wojciech 1999 Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani
Kowalczyk Dariusz 2003 Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych
Litwiniuk Maria 2008 Receptory estrogenowe beta w raku piersi
Mackiewicz Andrzej 1990 Badanie mechanizmów regulujących glikozylację białek ostrej fazy
Malicki Julian 1999 Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całego ciała przed transplantacją szpiku kostnego
Marszałek Andrzej 2005 Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egozogennego surfaktantu
Milecki Piotr 2008 Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji
Murawa Dawid 2012 Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią – nowe wyzwanie dla chirurgii
Murawa Paweł 1995 Ocena wartości różnych metod operacyjnego połączenia jelita cienkiego z przełykiem po całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka
Piotrowski Tomasz 2015 Wpływ ruchomości międzyfrakcyjnej guza oraz tkanek zdrowych na wartości dawek deponowanych w trakcie radioterapii
Roszak Andrzej 2005 Badania nad skutecznością radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
Skowronek Janusz 2006 Porównanie skuteczności oraz ryzyka powikłań brachyterapii pulsacyjnej (PDR) i brachyterapii z użyciem źródeł o wysokiej mocy dawki promieniowania (HDR) z wykorzystaniem modelu dawek równoważnych biologicznie
Wiznerowicz Maciej 2013
Wysocki Piotr 2009 Rozwój terapeutycznej genetycznie modyfikowanej szczepionki komórkowej do leczenia raka nerki – badania przedkliniczne

Professors

  • Mackiewicz Andrzej, 1994
  • Malicki Julian, 2009
  • Murawa Paweł, 2002
  • Wysocki Piotr, 2012
  • Marszałek Andrzej, 2013
  • Milecki Piotr, 2014
  • Roszak Andrzej, 2015
  • Skowronek Janusz, 2015
  • Bręborowicz Jan, 1990