Opis projektu

Projekt „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18 realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

 • Cele projektu:

Celem głównym programu, który realizowany będzie w latach 2019-2023, jest wzrost dzięki edukacji, w okresie realizacji programu, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

Cele szczegółowe:

– podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,

– podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,

– wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,

– zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,

– wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,

– zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.

Adresatami programu są:

– grupa 1. – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,

– grupa 2. – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata (lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),

– grupa 3. – w zakresie badań przesiewowych:

 • osoby w wieku 50-64,
 • osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
 • osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion.

Rodzaj wsparcia, data, godzina i adres realizacji wsparcia:

Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja (dokładne daty i godziny pracy oraz dane teleadresowe POZ-tów realizujących świadczenie dostępne są w zakładce „Gdzie się zbadać”. Istnieje także możliwość wyboru świadczeniodawcy i rejestracji on-line poprzez zakładkę „Zarejestruj się na badanie”).

Konsultacja edukacyjna/świadomościowa (dokładne daty i godziny pracy oraz dane teleadresowe POZ-tów realizujących świadczenie dostępne są w zakładce „Gdzie się zbadać”. Istnieje także możliwość wyboru świadczeniodawcy i rejestracji on-line poprzez zakładkę „Zarejestruj się na badanie”).

Badanie wideodermatoskopowe lub dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty – Program zakłada dwie równoległe ścieżki dotarcia do zasadniczego badania przesiewowego tj. badania dermatoskopem lub wideodermatoskopem. Ścieżka dłuższa – najpierw wizyta w POZ i potem w uzasadnionych przypadkach zasadnicze badanie u specjalisty. W tym przypadku lekarz POZ na skierowaniu podaje pełne dane kontaktowe tj. datę, godziny i adres oraz telefon realizatora wsparcia. Ścieżka eventowa – podczas której osoba będąca uczestnikiem eventu w miejscu publicznym może skorzystać z badania dermatoskopwego lub wideodermatoskopowego. W tym przypadku na stronach Programu w zakładce „Aktualności dla pacjentów” publikowane są pełne informacje o miejscu, dacie, godzinach i kontakt telefoniczny dotyczący organizowanego wsparcia.

Dodatkowo istnieje stała możliwość uzyskania pełnych informacji w zakresie rodzaju wsparcia, daty, godziny i adresu realizacji wsparcia poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z Biurem Projektu – w zakładce „kontakt” dostępne są dane kontaktowe Beneficjenta oraz Partnerów realizujących Program tj.: Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.

Kierownikiem projektu jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka,

Koordynatorem merytorycznym jest dr hab. n. med. W. Kycler.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu
tel.: 61 8850 915 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

 • Planowane efekty:

– wzrost wiedzy o nowotworach skóry wśród pracowników ochrony zdrowia objętych projektem (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – POZ) oraz wśród osób wspartych (objętych programem) w okresie i na terenie realizacji projektu,

– większa dostępność edukacji dla grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry oraz metod samokontroli znamion w okresie i na terenie realizacji projektu,

– wzrost wykrywalności nowotworów skóry we wczesnych stadiach zaawansowania w okresie i na terenie realizacji projektu.

 • Wartość projektu:

2 376 577,69 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy).

 • Wkład Funduszy Europejskich:
 • Dofinansowanie w kwocie 2 002 979,67 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) ze środków europejskich (tj. 84% ze środków Unii Europejskiej – w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18),
 • Dofinansowanie w kwocie 373 598,02 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwa grosze) ze środków dotacji celowej (tj. 16% z budżetu Państwa).
 • Realizatorzy projektu:

Wyłącznymi realizatorami programu w makroregionie zachodnim (tj. województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim) są:

 • Wielkopolskie Centrum Onkologii (Beneficjent wiodący)
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia (Partner),
 • Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka (Partner)

oraz

 • 40 praktyk POZ (lista teleadresowa w zakładce „Gdzie się zbadać?”)
 • 4 praktyki AOS (PPNS Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. 618850915; 2. Poradnia Chirurgiczna Medica Pro Familia, ul. Ziębicka 16a, 60-164 Poznań, tel. 618630048; 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Kiedrowicz, Laser Clinic, Al. Piastów 65, 70-001 Szczecin, tel. 914338618; 4. Dermatolog Marzena Głośnicka, ul. Piaskowa 1/6, 65-205 Zielona Góra, tel. 694600889). UWAGA – badania dermatoskopowe i videodermatoskopowe w poradniach specjalistycznych wykonywane są w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszej wizycie i na podstawie skierowania z jednej z 40 poradni POZ realizujących świadczenia w Programie.

Harmonogram udzielania wsparcia i działań w projekcie: zrealizowane i planowane

Europejski Fundusz Społeczny, Wiedza Edukacja Rozwój