RODO

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych

Szanowna Pani / Szanowny  Panie,
w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych, proszę o kontakt

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: e-mail: iod@miir.gov.pl
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta projektu – Wielkopolskiego Centrum Onkologii: dr n. o zdr. inż Mirosławą Mocydlarz-Adamcewicz, tel: 61-8850-678, pok. 3078, e-mail: daneosobowe (at) wco.pl.

Kontakt w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą

W myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:

  • uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
  • żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • sprzeciwu,
  • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora i/lub Beneficjenta.

Klauzula Obowiązku Informacyjnego
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – użytkownik systemu informatycznego