Gdzie się zbadać?

Projekt w makroregionie zachodnim w zakresie konsultacji edukacyjno/świadomościowej oraz świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowany jest przez 40 placówek POZ w tym: 26 placówek w Wielkopolsce, 5 w woj. lubuskim, 9 w zachodniopomorskim. Badania dermatoskopowe oraz videodermatoskopowe realizowane są przez 4 placówki specjalistyczne (1. PPNS Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. 618850915; 2. Poradnia Chirurgiczna Medica Pro Familia, ul. Ziębicka 16a, 60-164 Poznań, tel. 618630048; 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Kiedrowicz, Laser Clinic, Al. Piastów 65, 70-001 Szczecin, tel. 914338618; 4. Dermatolog Marzena Głośnicka, ul. Piaskowa 1/6, 65-205 Zielona Góra, tel. 694600889). Dane kontaktowe wszystkich placówek POZ, które umożliwią Państwu rejestrację znajdują się poniżej. Dodatkowo możliwość wykonania badań przesiewowych oferowana będzie podczas wydarzeń edukacyjnych o terminach których, będziemy Państwa na bieżąco informować w aktualnościach.

Celem zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w dostępie do świadczeń oferowanych w Programie organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu (po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu wniosku) do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, a w przypadku uzasadnionych potrzeb grupy docelowej (np. koszt dojazdów dla osób niepełnosprawnych) także ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości lub wyczerpania posiadanych środków. Uwaga,  liczba środków ograniczona – pierwszeństwo mają osoby z uzasadnionymi potrzebami oraz te u których miejsce zamieszkania jest najbardziej oddalone od miejsca szkolenia – nie mniej niż 50 km drogą publiczną. Osoby chcące skorzystać z ww. zwrotu prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Europejski Fundusz Społeczny, Wiedza Edukacja Rozwój