Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Ustawodawstwo

Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone są w Polsce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 roku, nr 88, poz. 439 ze zm.), natomiast szczegóły dotyczące funkcjonowania rejestrów nowotworów określa ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) oraz akty wykonwacze wydane przez organy państwowe do tego upoważnione.

W dniu 22 czerwca 2018 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1197), które określa m.in. zakres i rodzaj danych oraz rodzaje identyfikatorów przetwarzanych przez rejestry nowotworów. W 2023 Rozporządzenie zostało zaktualizowane, poszerzając zakres zbieranych danych, metody ich przekazywania oraz listę podmiotów zobowiązanych do przesyłania danych do KRN (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów)

Rejestr Nowotworów zbiera dane na podstawie w/w Rozporządzenia. Szczegóły dotyczące terminów przekazywania danych zawiera Program badań statystycznych statystyki publicznej, ustalany corocznie przez Radę Ministrów rozporządzeniem.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dane zebrane w Wielkopolsce na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego są przesyłane przed 30 czerwca danego roku przez Wielkopolski Rejestr Nowotworów do Krajowego Rejestru Nowotworów (z siedzibą w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie), gdzie po weryfikacji zostają one włączone do ogólnopolskiego raportu rocznego (dane dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty). Dane publikowane przez Rejestry Wojewódzkie mogą różnić się od publikowanych w Biuletynie Krajowego Rejestru Nowotworów, gdyż Rejestry uzupełniają je na bieżąco.
 
Więcej informacji o statystyce publicznej dostępnych jest na stronie GUS - program badań statystycznych GUS.