(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Data: 2020-10-13

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
PRACOWNIK WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Szanowny Pracowniku,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wrażliwe w zakresie takich danych jak:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • imiona rodziców,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania (do korespondencji)/zameldowania,
  • wykształcenie,
  • uprawnienia (w tym prawo wykonywania zawodu, świadectwa kwalifikacyjne, zaświadczenia),
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (i okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych),
  • dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania jak: znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera, inne umiejętności,
  • numer PESEL,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • nr i seria dowodu osobistego, wydany przez,]
  • wizerunku,
  • informacje o stanie zdrowia,
  • zaświadczenia o niepełnosprawności,
  • informacje o zajęciach,
  • powszechny obowiązek obrony,
  • osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku,
  • informacja o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych,
  • informacje niezbędne dla przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe (nazwa banku, nr konta),
  • informacje niezbędne dla obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • dane identyfikacyjne/zgłoszeniowe – Urząd Skarbowy, ubezpieczenie społeczne wymagane właściwymi przepisami prawnymi,
  • dane niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  • podpis,
  • identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych,
  • adresy IP,
  • adresy poczty elektronicznej,
  • nr telefonu,
  • inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy lub przez zakład pracy,
  • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku związanego z zatrudnieniem, jeżeli obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie lub zawarcie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) art. 9 ust. 2 lit. b) (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) RODO w związku z organizacją zatrudnienia, a w szczególności: prowadzeniem rejestru pracowników, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, ewidencji czasu pracy, zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacją zgłoszeń i przekazywaniem danych o zwolnieniach, prowadzeniem rozliczeń z pracownikami, wypłaty wynagrodzeń, naliczania obciążeń oraz naliczania składek do ZUS, organizacją miejsca pracy, uczestnictwem w szkoleniach i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz art. 6 ust. 1 lit f) (prawnie uzasadniony interes Administratora) RODO w związku z przetwarzaniem wizerunku podczas służbowych wideokonferencji oraz służbowych spotkań odbywanych za pomocą komunikacji zdalnej.
 5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, a w szczególności Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w tym art. 221, Dział III – Wynagrodzenia), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 1, 6 oraz 6a), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznych z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od zawarcia umowy.
 6. Na podstawie art. 222 i 223 Kodeksu pracy przetwarzamy dane dotyczące Pani/Pana w postaci wizerunku i aktywności w sieci komputerowej WCO. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do obiektów Administratora, teren zewnętrzny, wejścia/wyjścia a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków szpitala i ośrodków. Powyższe dane są przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii (w rozumieniu siedziby głównej oraz ośrodków zamiejscowych), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska informatycznego WCO, zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.
 7. Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (wyrażona zgoda) RODO przetwarzamy także Pani/Pana dane – wizerunek celem wydania identyfikatora pracowniczego oraz karty inteligentnej do uwierzytelniania w systemach informatycznych WCO. Podanie danych jest dobrowolne jednak konsekwencją ich niepodania jest odstąpienie od zawarcia umowy.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
 9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania Pani/Pana danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane następującym odbiorcom danych, którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług:
  • Podmiotom w zakresie obsługi kadrowej i księgowej,
  • Podmiotom w zakresie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  • Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
  • Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, przeprowadzającym badania lekarskie, świadczącym profilaktyczną opiekę zdrowotną czy medycynie pracy,
  • Podmiotom w zakresie wykonywania zadań w zakresie BHP i PPoż,
  • Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
  • Podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia,
  • Zakładom Ubezpieczeń Społecznych,
  • Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych,
  • Państwowa Agencja Atomistyki, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej,
  • Organom podatkowym.
  • Podmiotom ubezpieczającym,
  • Podmiotom kontrolującym,
  • Podmiotom świadczącym usługi w zakresie działań obronnych i informacji niejawnych na podstawie przepisów prawa,
  • lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCO do czasu zakończenia procesu zatrudnienia i ustania czasu niezbędnego do wypełnienia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony przed roszczeniami oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń.
 4. Jednocześnie jest Pani/Pan zobowiązany do niezwłocznego informowania pracodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, określonych w kwestionariuszu osobowym pracownika.