(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

odpowiedzi na pytania, zmiana terminu

Poznań, dnia 27.01.2021
EZ/350/102/2020/95Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 102/2020
dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowegoWielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż postepowanie oznaczone jest numerem 102/2020.

PYTANIE
dot. Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy pkt. 8 oraz Załącznika nr 4 do Specyfikacji tj. Umowy do przetargu nieograniczonego Nr 102/2020 – PAKIET 2
W związku z tym, iż na rynku polskim żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ma średnio 9 - 12 miesięczny termin przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki tych produktów pod kątem terminu przydatności oraz modyfikację zapisu w PROJEKCIE UMOWY w §4 w punkcie 2 i 3 oraz w Formularzu Ofertowym w punkcie 8 – akceptując dostawy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności danego produktu.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Okres ważności winien być nie krótszy niż połowa terminu ważności danego produktu

PYTANIE
dot. Pakiet nr 2 pozycja – 1
Czy Zamawiający dopuści dietę doustną o pojemności 200 ml, i zawartości białka 8,8g/100 ml? Pozostałe parametry diety zgodne z opisem w SIWZ.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE
dot. Pakiet nr 2 pozycja - 2
Czy Zamawiający dopuści dietę doustną o pojemności 200 ml? Pozostałe parametry diety zgodne z opisem w SIWZ.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE
dotyczy Pakietu nr 2 pozycja- 3
Czy Zamawiający dopuści dietę doustną o zawartości białka 9,5 g/100 ml? Pozostałe parametry diety zgodne z opisem w SIWZ.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuszcza dietę do podaży przez zgłębnik w niewydolności wątroby, hiperkaloryczna 1,3 kacal/ml, bogatobiałkowa (4g w 100ml), bezglutenowa, wolna od choleserolu, klnincznie wolna od laktozy. Węglowodany z maltodekstryny, specyficzny profil aminokwasowy 44% BCAA, zawartość MCT 36%, bogatoresztkowa o osmolarności 330 w opakowaniu 500 ml ?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Aminomix 1 Novum , o zawartości energii niebiałkowej 1200 kcal, energii całkowitej 1500 kcal, w opakowaniu worek dwukomorowy, 1500 ml x 4 szt.?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści worek trzykomorowy Kabiven o pojemności 1026ml zawierający 34g aminokwasów 5,4g azotu o osmolarności 1250mOsm/l i 900kcal energii całkowitej do podaży do żyły centralnej?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE
W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający skorygował zapis dotyczący okresu ważności dla - Okres ważności winien być nie krótszy niż połowa terminu ważności danego produktu.

PYTANIE
Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w § 4 pkt 5 z:
„W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.”
na:
„W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym nastąpi zwrot wadliwego towaru i wystawiona będzie faktura korygująca”.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

PYTANIE
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt b) i c) umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie jako podstawy do ustalenia wysokości kar umownych, niezrealizowanej części umowy?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, ze wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego. W paragrafie 6 Kary dla Zamawiającego i Wykonawcy ustanowione są na równym poziomie.

PYTANIE
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:

a) zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie części zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia;

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
- 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3a niniejszej umowy lub w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji:
- 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, ze wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego. W paragrafie 6 Kary dla Zamawiającego i Wykonawcy ustanowione są na równym poziomie.

PYTANIE
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający w projekcie umowy w paragrafie 5 pkt. 7 zawarł sposób przesyłania faktur w formie elektronicznej. Dodatkowo dodaje się adres faktury@wco.pl.
W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 10.02.2021r. do godz. 08.00
Otwarcie ofert w dniu 10.02.0221r. o godz. 12.00
UWAGA:
Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznychmgr inż. Magdalena Kraszewska


Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

« Powrót do szczegółów zamówienia