(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

odpowiedzi na pytania

Poznań, dnia 07.01.2021
EZ/102/2020/……………….


Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 102/2020.
dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozaustrojowego.


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuszcza dietę do podaży przez zgłębnik w niewydolności wątroby, hiperkaloryczna 1,3 kacal/ml, bogatobiałkowa (4g w 100ml), bezglutenowa, wolna od choleserolu, klnincznie wolna od laktozy. Węglowodany z maltodekstryny, specyficzny profil aminokwasowy 44% BCAA, zawartość MCT 36%, bogatoresztkowa o osmolarności 330 w opakowaniu 500 ml ?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Aminomix 1 Novum, o zawartości energii niebiałkowej 1200 kcal, energii całkowitej 1500 kcal, w opakowaniu worek dwukomorowy, 1500 ml x 4 szt.?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE
Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści worek trzykomorowy Kabiven o pojemności 1026ml zawierający 34g aminokwasów 5,4g azotu o osmolarności 1250mOsm/l i 900kcal energii całkowitej do podaży do żyły centralnej?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE
W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania, przed każdą dostawą, zapytania do Zamawiającego o wyrażenie zgody na krótszy termin ważności.


PYTANIE
Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w § 4 pkt 5 z:
„W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.”
na:
„W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym nastąpi zwrot wadliwego towaru i wystawiona będzie faktura korygująca”.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

PYTANIE
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt b) i c) umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie jako podstawy do ustalenia wysokości kar umownych, niezrealizowanej części umowy?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

UWAGA:
Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.
Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych


Mgr inż. Magdalena KraszewskaOpracował: Tatiana Malinowska, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

« Powrót do szczegółów zamówienia