(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.

Numer zamówienia:

350/86/2019

« Powrót do szczegółów zamówienia

SIWZ W WORD

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 221 000 EURO.

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 86/2019.


Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.


I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61/88 50 500 fax. 61/8 52 19 48
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698
godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00
www.wco.pl mailto: zaopatrzenie@wco.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego poniżej 221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawy Pzp oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.
2. Przedmiot zamówienia wraz z wymaganiami został szczegółowo opisany w załączniku do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Jeżeli w treści dokumentacji przetargowej w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty, normy, ocen i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych lub pochodzenie produktu, źródło lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie, jako przykładowe zastosowanie materiałów dla ustalenia wymaganego standardu, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia, o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem, jakości i funkcjonalności produkty lub rozwiązania wskazane przez zamawiającego w SIWZ oraz ich nie obniżają.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

IV. Termin wykonania zamówienia
• Umowa na okres 36 miesięcy,
• Dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi emailem lub faxem w czasie trwania umowy.
• Termin dostawy maksymalnie do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia.
• Dostawy w godzinach 8:00 do 14:00 do magazynu WCO.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
5. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
6. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i wykazania że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przedłożyć :

Lp Wymagany dokument
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp (składane razem z ofertą)
2 Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp)

Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów z poniższych pozycji będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
3. Ulotki informacyjne w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia.
4. Karty Charakterystyki preparatu niebezpiecznego oferowanego przedmiotu zamówienia /oświadczenie, iż preparat nie jest produktem niebezpiecznym i dokument nie jest wymagany. Dodatkowo, po wybraniu oferty aktualną Kartę Charakterystyki należy przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Godziny pracy WCO – 7.25 - 15.00.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu przekazania przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 ustawy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Merytorycznie: mgr Anna Bojanowska-Juste Kierownik Centralnej Sterylizatorni tel. 61/88 50 571
- Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia: Katarzyna Witkowska i/lub Sylwia Krzywiak, Maria Wielgus tel. 61/88 50 643 (...644) fax 61/88 50 698

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

5. Na zawartość oferty składa się:
a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ
b) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ

6. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ
b) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, (jeżeli dotyczy).

7. Do oferty zaleca się dołączyć:
a) Podpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.

8. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru, ewidencji lub wymieniona w umowie spółki, jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi dołączyć do ofert pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania.
10. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wpisana w odpowiednim rejestrze, ewidencji, lub wymienione w umowie spółki lub które wskazane są tam, jako umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu Zamawiający odczyta, jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz. U.2016 r. poz.1126 z p.zm.], składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
13. Zaleca się by oferty były połączone tj. (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym Wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta oznaczonych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony - 86/2019: Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.
Nie otwierać przed .......................................... /data otwarcia ofert/

b) Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.
c) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy i winna być zaadresowana w następujący sposób:

Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
Przetarg nieograniczony 86/2019 – Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08/10-2019 r. do godz. 09:00

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08/10-2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Budynek Kantor Cegielskiego – Rotunda – parter - pokój nr 001.

3) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
4) Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z Pzp i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6) Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty


XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w Pzp i spełniają wymagania określone w SIWZ.
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.
7. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.
8. Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:
a) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,
b) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za poszczególne pozycje,
c) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny
9. Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

Cena 100%
_________________
Razem 100%

Kryterium CENA oferty będzie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena
A = ------------------------------ x waga x 100
Cena badanej oferty
A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena

Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy).
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

Ocena końcowa oferty
Ocenę końcowa oferty stanowić będzie suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium oceny ofert.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.
3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp).
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 Pzp):
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp): w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).
1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 Pzp).
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 Pzp).
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp).
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 Pzp).
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp).
6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – zaopatrzenie@wco.pl Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w specyfikacji.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej – PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.

XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVII. Pozostałe informacje.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Poznań, dnia 2019-09-25
Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:………………………………………………………..
DYREKTOR

Załącznik nr 1 do specyfikacji
...............................................................
(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Pełna nazwa Oferenta, adres, telefon, fax ____________________________________________________________________
adres ul ________________________________________
miejscowość, kod__________________________________województwo_________________
telefon_____________ fax__________________mailto:_____________________________
NIP_______________________________ REGON_____________________________
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania :
imię i nazwisko _______________________________________________
telefon_____________ fax__________________mailto:_____________________________

Przedmiot oferty: Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą, ustaloną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Cena oferty:
Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi formularz cenowy – zał.
Oferujemy za łączną kwotę w sumie:

netto …………………..zł., słownie: ………………………………………………………
brutto …………………zł., słownie: ……………………………………………………..
kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości ………%

tym:
Pakiet nr …… (powielić tyle razy, ilu pakietów oferta dotyczy)

............................. zł. netto,
słownie:.......................................................................................................................
............................ zł. brutto,
słownie……………………………............................................................................

4. Oświadczamy, że zaoferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z Zgodnie z dyrektywami unijnymi i ustawodawstwem polskim tj. min. deklaracje zgodności, certyfikat CE .
Oświadczamy, iż posiadamy opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto zobowiązujemy się do przekazania na każde wezwanie Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu oraz innych dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz dokumentów (opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe) jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanego asortymentu.
5. Oferuję/emy termin dostaw sukcesywnych do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia.
6. Termin ważności/gwarancji/rękojmi - gwarantujemy, że będziemy dostarczać przedmiot zamówienia o najwyższej, jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – zapewniającym bezpieczne użycie i stosowanie. Okres gwarancji/ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia będzie równy określonemu przez producenta okresowi przydatności do użycia i stosowania.
7. Uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Warunki płatności. Akceptujemy termin zapłaty – przelew do 60 dni - od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty .
10. Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę /nie powierzę* podwykonawcom. * Niewłaściwe skreślić.
W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom podaję części zamówienia i firmy podwykonawcy. Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).
a)Informujemy, że :
0 dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie): ………………………………………………
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ): ……………………………………….
0 dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ): ……………………………………………
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ): ……………………………………….
12. Oświadczamy, że :
0 wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego
0 wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego: Wskazać nazwę (rodzaj) towaru, dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (oraz w formularzu cenowym wskazać ich wartość bez kwoty podatku)……………………….

13. Oświadczam/y/, iż jestem/śmy upoważniony/ni do reprezentowania firmy.

14. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera zał. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.
15. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr _________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
16. Informacja – Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
Odpowiedź: Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)
0 mikroprzedsiębiorstwem
0 małym
0 średnim przedsiębiorstwem
Uwaga!
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
17. Oświadczam, jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, że zapoznałem się z klauzulą obowiązku informacyjnego przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii stanowiącą załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Uwaga:
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia art. przez jego wykreślenie).

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ............ stron.

……………….., dn. …………………


...............................................................
(Pieczęć Wykonawcy)
………………………………………………………
Podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

zał. 1a
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866) ul. Garbary 15.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
3. WCO przetwarza dane zwykłe i/lub szczególnie chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i mogą skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
6. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
8. Wielkopolskie Centrum Onkologii, jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności:
 Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 Podmiotom kontrolującym,
 lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Uwaga:
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
……………………………………… Załącznik nr 2 do specyfikacji


(pieczęć Wykonawcy)

PAKIET NR………………

L.p. Przedmiot zamówienia J. m.
(op=….) Nazwa własna + producent Ilość Cena jedn. netto
PLN Stawka VAT w % Cena jedn. brutto
PLN Wartość netto
PLN Wartość brutto
PLN
1
2
Itd.
RAZEM


………………….., dn. ………………
(miejscowość)
_____________________________________________
Podpisy Wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dla wszystkich pakietów: Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.
Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, jaką Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia/pakietu w ofercie.


Załącznik nr 3 do specyfikacji
Wykonawca:
…………………………………………………
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………………………..
pn. ……………………………………………………………………….……………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do specyfikacji

--------------------------------------------
(pieczęć oferenta)

Nr sprawy …………………………………..

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp. (Protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: …………………………………………………………………………………………………

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki
wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp.

 nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub
 należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

 i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

..................................., dnia ......................... r.
.......................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy
*niepotrzebne skreślićZałącznik nr 5 do specyfikacji

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 86/2019

zawarta w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu …………………….. pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;
reprezentowanym przez:
mgr inż. Magdalenę Kraszewską - Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych
dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej Zamawiającym,

__________________________________________________________________
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer NIP: _____________ oraz numer REGON: _________________,
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................
.....................................................................................

§ 1.
1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 86/2019 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
2. Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ……………………………………… pakiet……..….. zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ……………………………. (dalej, jako Przedmiot umowy) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie faxem lub e-mailem. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy w danym pakiecie
2. Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 36 miesięcy od dnia …………………………. do dnia ……………………….. lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:
a. sukcesywnie w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
b. W dni robocze do magazynu WCO. Jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30% wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie może łącznie przekroczyć 48 m-cy od dnia jej zawarcia.
6. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy dokonane będzie w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotów umowy na własny koszt i ryzyko do magazynu WCO.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw Przedmiotów umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 3.
1. Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.
2. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Przedmioty umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotami umowy, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmioty umowy o najwyższej, jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych Przedmiotów umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotów umowy z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.
3. Strony zgodnie postanawiają, że okres ważności dostarczanych przez Wykonawcę Przedmiotów umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności tych Przedmiotów umowy do stosowania,.
4. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Przedmiotów umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie, jakości i właściwości Przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać potraktowane, jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
8. Po dokonaniu uzasadnionej trzykrotnej reklamacji, każda kolejna reklamacja będzie stanowiła podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu umowy i żądania jego wymiany na Przedmiot umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:
a) dostarczenia Przedmiotu umowy niewłaściwej, jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,
b) dostarczenia Przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem.

§ 5.
1. Całkowita wartość Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy (łączna cena Przedmiotów umowy), zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
netto: …………………………….
(słownie: ………………………………..),
brutto: …………………………PLN
(słownie: ………………………………………………..),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki ……………..% w kwocie
W tym:
Pakiet nr ………………..
netto: …………………………….
(słownie: ………………………………..),
brutto: …………………………PLN
(słownie: ………………………………………………..),

2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw Przedmiotów umowy zgodnie ze składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
b) zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej
c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,
d) w przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia.
4. Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych ( ust. 3 lit. B) nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.
5. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.
6. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.

§ 6.
1. Zapłata za zamówione i dostarczone Przedmioty umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT (w formie papierowej na adres Zamawiającego lub formie elektronicznej na adres https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl) w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej Ministerstwa Finansów WWW.podatki.gov.pl
3. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:
a) zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy jednakże nie więcej niż 20% wartości całkowitej brutto umowy
b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
- 5 % łącznej wartości brutto umowy,
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3a niniejszej umowy lub w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji:
- 5 % łącznej wartości brutto umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:
a) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:
- 5 % łącznej wartości brutto umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionych Przedmiotów umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.

4. Kara za zwłokę, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.
5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.§ 8.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
a) ze strony Wykonawcy:____________________________tel ______________
b) ze strony Zamawiającego: mgr Anna Bojanowska-Juste Kierownik Centralnej Sterylizatorni tel. 61/88 50 571
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 9.
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy :
a) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając istotne jej postanowienia.
b) opóźnienia w dostawie powyżej 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie §2 ust. 3a.
c) 3-krotnej uzasadnionej reklamacji.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 4 pkt. i niniejszego paragrafu..
4. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy. Ponadto zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności:
a) wskazanych w § 2 ust. 5,
b) wskazanych w § 5 ust. 3,
c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
d) zmianę sposobu konfekcjonowania
e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego
f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa
g) zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,
h) bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,
i) bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia Produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie:, jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość
Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: Wykonawca:Załącznik nr 6 do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.

Wymagania ogólne
1. Wymagane jest niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał dokumenty potwierdzające działanie bójcze zaoferowanego preparatu. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego (wymaga się, by był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy posiadać dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na mikroorganizmach testowych i odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego (badania, co najmniej II fazy). W przypadku braku posiadania stosownych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywnie dokumenty potwierdzające badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE, takich jak np.; PZH, DGHM, RKI itp.
3. Zamawiający wymaga, aby skuteczność bójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.

PAKIET NR 1
Lp. OPIS Ilość na 3 lata
1 Płyn myjący /detergent / skład :
surfaktanty niejonowe ,glikole, upłynniacze, środek poprawiający czyszczenie, stężenie roztworu roboczego 0,6%
Opakowanie - pojemnik 5l pasujących do sytemu myjni ETD
– ilość 50 opakowań zbiorczych
50 szt.
2 Płyn dezynfekujący / dezynfektant / skład :
nadtlenek wodoru, kwas octowy, kwas nadoctowy, stężenie roztworu roboczego 1,2%.
Skuteczność bakteriobójcza, zarodnikobójcza, wirusobójcza , grzybobójcza, sporobójcza
Opakowanie – pojemnik 2,8l - pasujących do systemu myjni ETD
- ilość 36 opakowań zbiorczych 36 szt.
3 Płynny środek aktywujący / aktywator/ skład: fosfaty, wodorotlenek sodu, stężenie roztworu roboczego 1,2%
Opakowanie - pojemniki 5l pasujących do myjni ETD
– ilość 36 opakowań zbiorczych. 36 szt.
Zamawiający zastrzega dostawę całego asortymentu tylko w pełnych opakowaniach z datą ważności, co najmniej 3 miesięcy od chwili dostawy.

_______________dnia_____________

.......................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu WykonawcyPAKIET NR 2

L.P. OPIS ILOŚĆ
NA 3 LATA
1. Alkaliczny preparat myjący. Skład: krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez. termiczna narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego. Możliwość stosowania w twardej wodzie. Dozowanie: 5ml /l. ph: 14 (koncentrat).
Opakowanie 5 l 75 op.
2. Preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego. Skład: kwas cytrynowy. Przeznaczenie: neutralizacja po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. Dozowanie: 1ml/l. ph: 1 (koncentrat).
Opakowanie: 5 l. 40 op.
3. Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi).
Czas i spektrum działania:
B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min.,
B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min.
rozmiar chusteczki 245 x 300 mm.
Opakowanie - Wiaderko 225 chust.
Posiada deklarację zgodności CE. 600 op. x 225 chusteczek
4. Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615).
Opakowanie: 100 chusteczek 100 op x 100 chusteczek
5. Preparat bezaldehydowy w płynie, na bazie chlorku benzalkoniowego
i chlorowodorku poliheksametylenu biguanidyny, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów i ich osprzętu. Bez zawartości enzymów, na bazie tenzydów o właściwościach hemolitycznych, skutecznie usuwający osady i pozostałości organiczne. Działający na bakterie, wirusy (HBV, HCV, HIV), drożdże, prątki, w stężeniu 0,5% - 1% do 15 minut. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych.
Opakowanie: a 6l. 90 op.
6. Preparat do dezynfekcji i przetrzymywania narzędzi: ·
Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego z metalu, także niklowanych i aluminiowych, tworzyw
sztucznych, szkła itp, endoskopów. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV), aktywnego tlenu. Oparty na substancji nielotnej glukoprotaminie.
Zawierający inhibitory korozji. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez
dodanie preparatu do wody o temp. nieprzekraczającej temperatury
pokojowej.
Spektrum: B, F, Tbc, wirusy: HIV, HBV, Adeno, Papova, Vaccinia w
czasie 1 godz., stężenie roztworu roboczego 1,5%.
Możliwość przetrzymywania narzędzi przez 72 godz. – "preparat
weekendowy"
Opakowanie: butelka 2l i kanister 6l 150 op. x 6 l 20 op. x 2 l

Zamawiający zastrzega dostawę całego asortymentu tylko w pełnych opakowaniach z datą ważności, co najmniej 3 miesięcy od chwili dostawy.

_______________dnia_____________

.......................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

« Powrót do szczegółów zamówienia