(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i okularów z przyłbicą ochronną.

Numer zamówienia:

350/95/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

odp na pyt 840

Poznań, dnia 2020-12-14
EZ/350/95/2020/…840…….


Wg rozdzielnika


Dotyczy: przetargu nieograniczonego 95/2020 Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i okularów z przyłbicą ochronną


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytania do wzoru umowy
1) Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 5 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę. Powyższe pytanie dotyczy paragrafu 4 a nie 3 .
Otrzymuje brzmienie:
„§ 4 ust 5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego”

2) Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 10 projektu umowy.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie widzi konieczności dokonania zmiany w zapisach umowy.

3) Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego, o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie widzi konieczności dokonania zmiany w zapisach umowy.

4) Wnosimy o modyfikację kar umownych przewidzianych w § 5 ust. 1 lit. b) i c) poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie widzi konieczności dokonania zmiany w zapisach umowy. Informujemy ponadto, iż kary dla Zamawiającego i dla Wykonawcy ustanowione są na takim samym poziomie.

5) Wnosimy o dookreślenie „rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy” wyrażonego w § 9 ust. 1 lit. b) projektu umowy.
Odpowiedź: zamawiający usuwa – wykreśla niniejszy zapis z projektu umowy.

Zamawiający przedłużył terminy postepowania w poprzedniej korespondencji do 22/12/2020 r.


Z poważaniem,
_____________________

« Powrót do szczegółów zamówienia