(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

20/K/2013 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia z zakresu świadczenia usług transportu sanitarnego

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

specyfikacja

Znak sprawy : 20/K/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU.


DOTYCZY: KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .


I. ZAMAWIAJĄCY:
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
telefon : 61/ 88 50 500
fax : 61/ 8 52 19 48
godz. pracy od pon. – pt. od 725 - 1500.
Dział Zamówień publicznych i zaopatrzenia
e-mailto: zaopatrzenie@wco.pl ;
www.wco.pl
tel. 61/ 88 50 643, 61/88 50 644, 61/88 50 911 fax 61/ 88 50 698
NIP 778-13-42-057 REGON 0000291204

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego:
 specjalistycznym środkiem transportu
 z zespołem specjalistycznym uprawnionym do wykonywania medycznych czynności
 z personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym [Dz. U. z 2006 r. nr 191 poz. 10410 z późn. zmianami]
2. Miejsce wykonania: Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań
3. Dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie: pakiet 1 i/lub pakiet 2.
4. Nie dopuszcza się dzielenia usług w poszczególnym pakiecie – udział biorą oferty złożone przez Wykonawców na całość pakietu.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 3 lat (36 m-cy) od 01.04.2013- 31.03.2016

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Pakiet 1.
Zadanie nr 1 - usługi transportowe karetką pogotowia - pojazd z kierowcą, m.in. przewóz wyników dla laboratorium, transport krwi i preparatów krwiopochodnych, probówek itp
Zadanie nr 2 - usługi transportowe karetką pogotowia – pojazd z kierowcą i sanitariuszem, m.in. przewóz pacjentów ze szpitala do szpitala i ze szpitala do miejsca zamieszkania pacjenta

Pakiet 2.
Zadanie nr 1 - usługi transportowe karetką pogotowia – pojazd z kierowcą, sanitariuszem i ratownikiem medycznym m.in. przewóz pacjentów ze szpitala, do szpitala i ze szpitala do miejsca zamieszkania pacjenta
Zadanie nr 2 - usługi transportowe karetką – pojazd z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem m.in. przewóz pacjentów pomiędzy placówkami służby zdrowia ewent. do miejsca zamieszkania pacjenta.


Typ pojazdu
Ilość pojazdów
Dni tygodnia

Godziny
Pakiet nr 1
Zad. 1.
Karetka pogotowia z kierowcą

7 dni w tygodniu
na wezwanie
w przeciągu 1-4 godz.
termin transportu uzgodniony każdorazowo z zamawiającym
Zad. 2.
Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
7 dni w tygodniu
na wezwanie
w przeciągu 1-4 godz.
termin transportu uzgodniony każdorazowo z zamawiającym

Pakiet nr 2
Zad. 1.
Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem i ratownikiem medycznym 7 dni w tygodniu
na wezwanie
w przeciągu 1-4 godz.
termin transportu uzgodniony każdorazowo z zamawiającym
Zad. 2.
Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem i ratownikiem medycznym i lekarzem 7 dni w tygodniu
na wezwanie
w przeciągu 1-4 godz.
termin transportu uzgodniony każdorazowo z zamawiającym
lub
Natychmiast na wezwanie
RATUNEK ŻYCIA – CITO !

Wymagane minimalne i bezwarunkowe wyposażenie medyczne i poza medyczne pojazdów:

Pakiet 1.
Zad. 1.Karetka pogotowia z kierowcą
- telefon komórkowy
- lodówka przenośna, turystyczna
- syrena – sygnał dźwiękowy

Zad. 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
- nosze wielofunkcyjne,
- butle tlenowe,
- pasy do noszy,
- prześcieradło,
- koc
- sygnał dźwiękowy (syrena),
- telefon komórkowy

Pakiet 2.
Zad. 1 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem i ratownikiem medycznym
- nosze wielofunkcyjne,
- butle tlenowe,
- pasy do noszy,
- prześcieradło,
- koc
- sygnał dźwiękowy (syrena),
- telefon komórkowy

Zad. 2 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem i ratownikiem medycznym i lekarzem
- nosze wielofunkcyjne,
- butle tlenowe,
- pasy do noszy,
- prześcieradło,
- koc
- sygnał dźwiękowy (syrena),
- telefon komórkowy
- defibrylator
- respirator
- ssak mechaniczny
- pulsoksymetr

Wykonawca w ramach swoich usług zapewni środki łączności. Zamawiający dopuszcza różne nowoczesne rozwiązania łączności - niezbędne do komunikacji z Zamawiającym zlecającym przewóz karetkami Wykonawcy.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia:
1. Pełna dyspozycyjność - obowiązek podstawienia pojazdu na żądanie Zamawiającego – w przypadku przewozu krwi lub wyników termin: „odwrotny”, w przypadku przewozu pacjenta zlecenie przekazywane jest w dzień poprzedzający transport (z wyjątkiem przewozów „na cito” – których nie można było wcześniej przewidzieć).
2. W razie awarii pojazdu, planowanej i nie planowanej nieobecności kierowcy oraz innych nieprzewidzianych okoliczności odwrotne podstawienie pojazdu zastępczego, dojazd na koszt Wykonawcy.
3. Podstawiany przez Wykonawcę pojazd musi być sprawny technicznie, czysty na zewnątrz i wewnątrz i posiadać pełne wymagane wyposażenie.
4. Wykonywanie przez kierowcę dodatkowych czynności związanych ze świadczeniem usług transportu sanitarnego zleconych przez Zamawiającego (w tym m.in. przewóz krwi, preparatów krwiopochodnych, wyników itp.).
5. Posiadanie przez kierowcę aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu / szkolenia/ z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszystkich innych przepisów dotyczących ochrony danych medycznych.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna zawierać:
• opis przedmiotu zamówienia;
• określenie standardu środków transportu - marka samochodu, rok produkcji, wyposażenie w aparaturę i sprzęt oraz środki łączności - dla każdego zadania;
• określenie ilości posiadanych środków transportu (wielkość taboru);
• wykaz liczby i kwalifikacji zawodowych osób.
2. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, winny być przygotowane pisemnie w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Upoważnienie do podpisywania oferty winno zostać do niej załączone, jeżeli fakt reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
6. Cena oferty za 1 km i 1 wozo/godzinę na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT ( w przypadku podmiotu zobowiązanego do naliczenia podatku VAT ).
7. Cena oferty za 1 km i 1 wozo/godzinę zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.
8. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z niniejszego przetargu.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

V. OZNAKOWANIE OFERTY

Koperta (opakowanie) powinna:
1. być zaadresowana do zamawiającego na adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15 61-866 Poznań [KANCELARIA - pokój 3089 - 3 piętro]
2. zawierać oznakowanie - opis: „Konkurs ofert – usługi transportu sanitarnego”
3. zawierać wewnątrz - ofertę,
4. opisaną na zewnątrz – nazwą Nadawcy – dokładna nazwa i adres składającego ofertę – Wykonawca.

VI. WARUNKI WYMAGANE OD UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE .
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami na podstawie przepisów - Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Spełniają wymagania opisane w niniejszej specyfikacji,
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zamówienia osobom trzecim.

VII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do specyfikacji,
2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy oferty – zał. 1a i 1b .
3. Oryginał lub potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
4. potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej,
5. referencje - dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień z należytą starannością z ostatnich 3/trzech lat, o zakresie i wartości zbliżonej do niniejszego zamówienia Oferent jest zobowiązany do przedstawienia minimum 1 referencji na tożsamy przedmiot zamówienia.
6. oświadczenie Wykonawcy, że za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia i w związku z transportem pacjenta odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Wykonawca
7. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków - zał. nr 2 .
8. Polisę - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę minimum 100.000,00PLN
9. Wykonawca musi przedstawić oświadczenie o spełnieniu wymagań na podstawie przepisów - Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, dokumenty wymienione w pkt. od 3 do 5 winny być wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
u w a g a :
1. brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty,
2. kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• złożą wymagany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami,
• spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
• jest sprzeczna ze specyfikacją szczegółowych warunków konkursu,
• Wykonawca nie spełnił wymagań na podstawie przepisów - Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

VIII. TERMINY.
Termin wykonania zamówienia – sukcesywne przez okres 3/trzech lat od daty podpisania umowy.
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o wyniku postępowania” przesłanej do uczestników postępowania.
3. Termin płatności: przelew - 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego .

IX. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY.
1. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny i warunków poza cenowych.
Cena obejmuje:
dla pakietu 1 i 2
- na terenie miasta Poznania cena ryczałtu za zdarzenie
- poza terenem miasta Poznania cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę

oraz wszystkie określone prawem podatki, w tym podatek VAT oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:
Cena brutto (z podatkiem VAT) - waga kryterium = cena 100 %
Sposób punktowania ofert :
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o wzór:
cena minimalna z ofert ważnych
------------------------------------------ x waga x 100
cena z oferty badanej
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Ocena ofert każdorazowo dotyczy poszczególnych zadań.
Punkty za poszczególne zadania zostaną zsumowane.
Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie zadania.


X. PYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI.
1. Zapytania dotyczące specyfikacji powinny być kierowane na piśmie (także za pośrednictwem faxu, ale muszą być one wtedy niezwłocznie potwierdzone oryginałem) z adnotacją „zapytanie do konkursu – usługi transportu sanitarnego”.
2. Wszystkich wyjaśnień dotyczących specyfikacji, Zamawiający będzie udzielał pisemnie.
3. Zamawiający udzielając pisemnych wyjaśnień jednemu z Wykonawcom, będzie przesyłał ich treść innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu i publikował na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wszelkie informacje związane z konkursem udzielane są:
 w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
 pok. 028,
 tel. 61/88 50 643, …644, fax 61 88 50 698;
 merytorycznie – Paweł Łożewicz; formalno/prawnie Katarzyna Witkowska, Sylwia Krzywiak
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w: Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań
pok. 3089 Kancelaria do dnia 06.03.2013r. do godz. 9.00

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert jest jawne nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15 61-866 Poznań w pok. 001 – parter - Rotunda w Kantorze Cegielskiego w dniu 06.03.2013 r. o godz. 10.00

XIII. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w terminie podanym w pkt. XI specyfikacji.
2 Zamawiający, podczas otwarcia ofert, poda:
- nazwę i adres Wykonawcy,
- cenę oferty,
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku nieobecności na jego wniosek Zamawiający prześle informację podaną w pkt. XII. 2.
3. Następnie odbędzie się poufne spotkanie Komisji dokonującej oceny ofert.
4. Ocenie podlegać będzie spełnienie warunków formalnych określonych w niniejszej
specyfikacji. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ich ofert stosownie do kryteriów podanych w pkt. VIII specyfikacji.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać w wyznaczonym
przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków, o których mowa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
specyfikacji.
6 Wyjaśnienia wymagają formy pisemnej i winny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
7 Nie udzielenie odpowiedzi w terminie określonym przez Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą upływa z dniem podpisania umowy.

XV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU..

1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz przekazany do wiadomości wszystkich Wykonawców.
2. Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze oferty po rozstrzygnięcia wyniku konkursu. W informacji Zamawiający wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz cenę.
3. Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w „informacji o wyniku postępowania”.

XVI. PROJEKT UMOWY.
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji szczegółowych warunków konkursu oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Projekt umowy zawiera załącznik nr 4.
3. Korekta i zmiany cen mogą nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek po okresie związania z ofertą, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, niezwłocznie od dnia ogłoszenia o wyniku wyboru.

XVII ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Oferent może wnieść do Dyrektora Centrum w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenie zdrowotne do czasu rozstrzygnięcia.

XVIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
Ujawnianie treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji zawartych w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia w tym informacji stanowiących tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbywać się będzie wg. poniższych zasad:
1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,
4. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy

XVIX. ZAŁĄCZNIKI:
Integralną część specyfikacji szczegółowych warunków konkursu stanowią niżej wymienione załączniki:
Numer 1 - formularz ofertowy,
Numer 1a, 1b, - formularz cenowy oferty,
Numer 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. V specyfikacji,
Numer 3 - projekt umowy.

Poznań, dnia …………………………
Specyfikację zatwierdzam.
_____________________________________ DYREKTORzałącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy …………………………………………….………………………

.............................................................................................................................................
numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpis – w odniesieniu do osób, o których mowa w przepisach - Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
............................................................................................................................................
Siedziba adres
nr tel/fax
e-mailto:…………………………………………………………………………………
NIP
REGON

Dla : Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15 61-866 Poznań
W związku z postępowaniem na : USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Pakiet nr 1.
Zadanie nr 1 - Karetka pogotowia z kierowcą.

 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto........................................zł. słownie złotych : ...........................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto ................................zł. słownie złotych: .....................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę.
cena brutto............................zł. słownie złotych : .........................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%

Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto........................................zł. słownie złotych : ...........................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto ................................zł. słownie złotych: .....................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%

 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę.
cena brutto............................zł. słownie złotych : .........................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%


Pakiet nr 2.
Zadanie nr 1 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym.

 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto........................................zł. słownie złotych : ...........................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto ................................zł. słownie złotych: .....................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę.
cena brutto............................zł. słownie złotych : .........................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%


Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem.

 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto........................................zł. słownie złotych : ...........................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie,
cena brutto ................................zł. słownie złotych: .....................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę.
cena brutto............................zł. słownie złotych : .........................................................
w tym podatek VAT w wysokości .........%

Dostępność usług:
Sposób zgłaszania usług transportowych:
• Telefonicznie
• ................................................
• ................................................

Środki łączności w miejscu Wykonawcy ( Dyspozytornia):
A. Telefon stacjonarny - numer(y) abonenta.......................................................................
B. Telefon komórkowy - numer(y) abonenta......................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia, zapoznaliśmy się ze specyfikacją szczegółowych warunków konkursu i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wymagania Zamawiającego opisane w specyfikacji szczegółowych warunków konkursu.
3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji postanowienia umowy-projekt ( załącznik nr 4 ) został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Spełniamy wymagania stawiane w zakresie posiadania właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności uprawnień i zezwoleń.
6. Termin płatności faktur – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Termin wykonania zamówienia – sukcesywne przez okres 3/trzech lat od daty podpisania umowy.

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1. .......................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................
itd

ZASTRZEŻENIA WYKONAWCY

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania ( zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ):

1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………-------------------------------------
miejscowość, data.

………..…………….........................................................................
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.Załącznik nr 1a
Oferowana cena przedmiotu zamówienia:
Zadanie / Rodzaj usługi
Teren miasta Poznania

Teren poza miastem Poznań
w jedną stronę
cena ryczałtu za zdarzenie w dwie strony
cena ryczałtu za zdarzenie
cena 1 km
cena 1 wozo/godziny
cena netto
cena brutto
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pakiet nr 1.
Zadanie 1 – usługi transportowe karetką pogotowia z kierowcą.
Zadanie 2 – usługi transportowe karetką pogotowia z kierowcą i sanitariuszem

Razem


…………………dnia…………………


................................................................................
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej


Załącznik nr 1b
Oferowana cena przedmiotu zamówienia:
Zadanie / Rodzaj usługi
Teren miasta Poznania

Teren poza miastem Poznań
w jedną stronę
cena ryczałtu za zdarzenie w dwie strony
cena ryczałtu za zdarzenie

cena 1 km
cena 1 wozogodziny
cena netto
cena brutto
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pakiet nr 2
Zadanie 1 – usługi transportowe karetką pogotowia z kierowcą , sanitariuszem, ratownikiem medycznym
Zadanie 2 – usługi transportowe karetką pogotowia z kierowcą , sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem.
Razem


………………dnia…………………


................................................................................
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej


Załącznik nr 2


O Ś W I A D C Z E N I E


Data:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy


OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ..........................................................................................................................


Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania tj.

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Data ........................................................

Podpis ..........................................
Załącznik nr 3


U M O W A ( projekt )
zawarta w dniu ............................. roku w Poznaniu pomiędzy

_______________________________________________ ,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ________________/ prowadzącym działalność gospodarczą jako: _______________________________________ , lub wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
posiadającą/ym numer NIP: ................................ oraz numer REGON: .............................;
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................

a
Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;
reprezentowanym przez:
1. inż. Małgorzatę Kołodziej–Sarnę – Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno–eksploatacyjnych
2. dr Mirellę Śmigielską – Głównego Księgowego,
zwanym dalej „Zamawiającym”
na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert, o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportu sanitarnego karetkami, zwanych także w niniejszej umowie „pojazdami”, na rzecz Zamawiającego, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż na podstawie przepisów z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku nie mają zastosowania do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a. Zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy z należytą starannością, a w szczególności pełną dyspozycyjnością, oraz do podstawiania karetek sprawnych technicznie, czystych na zewnątrz i wewnątrz,
b. posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje środkami transportu niezbędnymi do profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią zgodny,
c. posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody wymagane przepisami prawa do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
d. posiadany przez niego sprzęt, w szczególności zaś środki transportu wykorzystywany do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy spełnia wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa,
e. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
f. wszystkie środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę przy świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług będących przedmiotem niniejszej umowy są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
g. zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego żądania.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na:
UWAGA! Poniższe podpunkty i, ii dotyczą pakietu pierwszego, natomiast podpunkty iii, iv dotyczą pakietu drugiego. W przypadku podpisania oddzielnych umów na pakiet pierwszy i drugi, należy zostawić odpowiednio podpunkty i,ii bądź iii,iv.


a. podstawieniu na wezwanie Zamawiajacego:
i. karetki pogotowia z kierowcą, 7 dni w tygodniu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w czasie max. 4 godzin od wezwania,
ii. karetki pogotowia z kierowcą i sanitariuszem, 7 dni w tygodniu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w czasie max. 4 godzi od wezwania,
iii. karetki pogotowia z kierowcą, sanitariuszem i ratownikiem medycznym, 7 dni w tygodniu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w czasie max. 4 godzin od wezwania,
iv. Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem
Uwaga! Poniższe podpunkty i, ii dotyczą pakietu pierwszego, natomiast podpunkty iii, iv dotyczą pakietu drugiego. W przypadku podpisania oddzielnych umów na pakiet pierwszy i drugi, należy zostawić odpowiednio podpunkty i,ii bądź iii,iv.
b. i przewozie:
i. Karetką pogotowia wyników dla laboratorium, krwi i preparatów krwiopochodnych,
ii. Karetką pogotowia pacjentów ze szpitala do szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania pacjenta,
iii. Karetką pogotowia pacjentów ze szpitala do szpitala i ze szpitala do miejsca zamieszkania pacjenta,
iv. Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem.

Uwaga! Poniższe podpunkty a , b dotyczą pakietu pierwszego, natomiast podpunkty c, d dotyczą pakietu drugiego. W przypadku podpisania oddzielnych umów na pakiet pierwszy i drugi, należy zostawić odpowiednio podpunkty a,b bądź c,d

2. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia karetki, o której mowa:
a. w ust. 1 pkt a) ppkt i), syrenę- sygnał dźwiękowy i telefon komórkowy,
b. w ust. 1 pkt a) ppkt ii) w nosze wielofukncyjne, butle tlenowe, pasy do noszy, prześcieradła, sygnał dźwiękowy (syrena), telefon komórkowy,
c. w ust. 1 pkt a) ppkt iii) w nosze wielofunkcyjne, butle tlenowe, pasy do noszy, prześcieradło, sygnał dźwiękowy ( syrena), telefon komórkowy,
d. w ust. 1 pkt a) ppkt iv) w nosze wielofunkcyjne, butle tlenowe, pasy do noszy, prześcieradło, sygnał dźwiękowy ( syrena), telefon komórkowy, defibrylator; respirator, ssak lechaniczny; pulsolsymetr.
3. Zamawiający może zgłosić dodatkowe zapotrzebowanie na pojazd inny niż określony w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 3
1. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt i) oraz pkt b) ppkt i) niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia:
a. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w jedną stronę, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
b. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w dwie strony, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
c. W przypadku transportu poza teren miasta Poznania, w wysokości stanowiącej sumę iloczynu kwoty ___ i ilości kilometrów oraz iloczynu kwoty _____ za każdą godzinę, netto.
2. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt ii) oraz pkt b) ppkt ii) niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia:
a. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w jedną stronę, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
b. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w dwie strony, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
c. W przypadku transportu poza teren miasta Poznania, w wysokości stanowiącej sumę iloczynu kwoty ___ i ilości kilometrów oraz iloczynu kwoty _____ za każdą godzinę, netto.
3. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt iii) oraz pkt b) ppkt iii) niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia:
a. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w jedną stronę, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
b. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w dwie strony, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
c. W przypadku transportu poza teren miasta Poznania, w wysokości stanowiącej sumę iloczynu kwoty ___ i ilości kilometrów oraz iloczynu kwoty _____ za każdą godzinę, netto.
4. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt a) ppkt iv) oraz pkt b) ppkt iv) niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia:
a. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w jedną stronę, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
b. W przypadku transportu na terenie miasta Poznania, w dwie strony, w wysokości __________________ zł (_______________ złotych 00/100) netto,
c. W przypadku transportu poza teren miasta Poznania, w wysokości stanowiącej sumę iloczynu kwoty ___ i ilości kilometrów oraz iloczynu kwoty _____ za każdą godzinę, netto.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie powiększone zostanie o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje jednokrotny przewóz pacjentów, jednym samochodem.
7. Ewentualne zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić po 12 miesiącach od podpisania niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli spowodowane zostały zmianami urzędowymi niezależnymi od Wykonawcy, co każdorazowo wymaga udokumentowania i zgody Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie, o której mowa w niniejszym paragrafie płatne będzie dwa razy w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie usługi świadczone w okresie od 1 do 15 oraz od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
9. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie koszty związane ze świadczeniem przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności koszty korzystania ze środków transportu używanych przez Wykonawcę do świadczenia tych usług, w tym koszty paliwa, innych materiałów eksploatacyjnych, napraw i konserwacji obciążają wyłącznie Wykonawcę.
10. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
1. Podstawę do obliczenia wynagrodzenia za zadania Wykonawca fakturować będzie na podstawie pisemnych zleceń na transport pacjenta wystawionych przez dany Oddział Szpitalny Zamawiającego, potwierdzonych podpisem i pieczątką imienną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (Ordynatora lub lekarza do tego upoważnionego).
2. Godziny najmu pojazdu (dotyczy wozo/godziny) oblicza się zaokrąglając czas pracy do 0,5 godz. ( mniej niż 15 min. w dół , a 15 minut i powyżej 15 min. w górę ).
3. Wykonawca załączał będzie do faktury specyfikację, która będzie zawierała: nr zlecenia, datę zlecenia, godzinę zlecenia, oddział zlecający, osobę zlecającą, nazwisko pacjenta, trasę przejazdu, ilość przejechanych kilometrów (nie dotyczy pojazdów ryczałtowych), cenę usługi.
4. Wykonawca usługi jest zobowiązany do zaopatrzenia kierowcy w kartę drogową.
5. W razie awarii pojazdu Wykonawcy lub planowanej i nieplanowanej nieobecności kierowcy oraz innych nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca podstawi na własny koszt pojazd zastępczy.

§ 5
1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić do kontroli dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:____________ .
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: _________ .
4. Środki łączności w siedzibie Wykonawcy są następujące:
a. telefon stacjonarny numer: _______________,
b. telefon komórkowy numer: _______________.

§ 6
1. Zamawiającemu nie wolno wykorzystywać pojazdów niezgodnie z postanowieniami nieniejszej umowy.
2. Kierowca ma obowiązek wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności przenoszenia krwi, preparatów krwiopochodnych, wyników oraz towarów w sposób niepowodujący zanieczyszczenia pojazdu i jego wykluczenia z eksploatacji oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP.

§ 7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
1. Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania usługi w przypadku nie uregulowania należności w terminie podanym w § 3 niniejszej umowy.
2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za każde nienależyte lub nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy.
3. Jeżeli rzeczywista szkoda przekroczy wysokość kary umownej strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego karę umowną.


§ 9
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem jego działalności związane z wykonywaniem umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wyłączającą odpowiedzialność zamawiającego od w/w szkód.


§ 10
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas 36 miesięcy - określony od dnia __________ do dnia ____________
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenie niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. z 2011 nr 112 poz 654 z póź. zmianami] oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

§ 12
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy, w tym dotyczące jej interpretacji lub wykonania strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w 2/dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1/jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


_______________________ ____________________

« Powrót do szczegółów ogłoszenia