(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

PRZETARG CYWILNY - NAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY DO CIEPŁYCH NAPOJÓW

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

POPRAWIONY FORMULARZ OFERTOWY

załącznik nr 3

.................................
(Pieczęć Oferenta)


FORMULARZ OFERTOWY
w przetargu cywilnym, pisemnym, nieograniczonym na najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, przy ul. Garbary 15.
Dane dotyczące Oferenta:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
adres
ul....................................................................................................................................................
miejscowość, kod pocztowy ……………………………………………………………………
telefon.....................................................................................................................................
fax..............................................................................................................................................
NIP.............................................................................................................................................
REGON...................................................................................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu cywilnego, pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, przy ul. Garbary 15.
My niżej podpisani
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. składamy ofertę na najem lokalu użytkowego o powierzchni 4 m2 położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 i zobowiązuje/my się do płacenia, w okresie na jaki zostanie zawarta umowna najmu, miesięcznego czynszu w wysokości:
netto:.................................PLN
(słownie:.....................................................................................................),
brutto:...............................PLN
(słownie.......................................................................................................),
w tym oferowana stawka czynszu za 1 m2 wynosi:
netto ……………………PLN,
brutto …………………..PLN
uwaga:
usługi najmu lokali użytkowych i mieszkalnych na cele użytkowe zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm) opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 22%.
2. Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, warunkami przetargu i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń.
3. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a) …
b) itd.

…………………….. dnia …………………….


……………………………………………………………………………..
Pieczęcie i podpisy Oferenta lub upoważnionych przedstawicieli Oferenta

« Powrót do szczegółów ogłoszenia