(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

PRZETARG CYWILNY - NAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY DO CIEPŁYCH NAPOJÓW

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

modyfikacja

Poznań, dnia 05-03-2010

EZ/1552/1/2010


Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publicznych


Dotyczy: Przetarg cywilny - najem powierzchni pod automaty do ciepłych napojów


MODYFIKACJA UMOWY NAJMU.


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż do treści umowy, w główce umowy wprowadza się zdanie, które mówi o tym, iż umowa zostaje zawarta zgodnie z Uchwałą nr 3417/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolskie Centrum Onkologii.

W załączeniu poprawiona treść.Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-SarnaZałącznik nr 1

Projekt

UMOWA NAJMU

Zgodnie z Uchwałą nr 3417/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolskie Centrum Onkologii

w dniu ____________ r. została zawarta umowa najmu pomiędzy :
Wielkopolskim Centrum Onkologii, 61-866 Poznań ul. Garbary 15, reprezentowanym przez :
- Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych – inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę
- Głównego Księgowego – mgr Mirellę Śmigielską
NIP : 778– 13 – 42 – 057
REGON: 000291204
zwanym dalej Wynajmującym

a firmą:
..........................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr .................... z dnia .......................... roku, reprezentowaną przez
..........................................................
NIP : …………………………….
REGON: …………………………………..
zwanym dalej Najemcą.

§ 1
Wynajmujący oddaje a Najemca bierze w najem powierzchnię użytkową – około 4 m 2 z przeznaczeniem pod 4/cztery automaty do gorących napojów.
Lokalizacja : Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań, ul. Garbary 15
1 szt. - I piętro – Zakład Brachyterapii
2szt. – Parter- Patio
1 szt. – Parter – Zakład Radioterapii I

§ 2
Najemca zainstaluje automaty na własny koszt zgodnie z przepisami p.poż. oraz na warunkach określonych przez Dział Inwestycji i Remontów szpitala.

§ 3
Automat będzie uzupełniany przez Najemcę na bieżąco.

§ 4
Najemca ponosi odpowiedzialność za artykuły sprzedawane z
automatów.

§ 5
Najemca zobowiązany jest do konserwacji, napraw i utrzymywania automatu w należytym stanie technicznym i higienicznym we własnym zakresie.

§ 6
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać przedmiotu umowy (powierzchni dzierżawnej ) w całości lub w części w użytkowanie bądź podnajem osobie trzeciej.

§ 7
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzeń (automatów) spowodowane przez osoby trzecie.


§ 8
Automaty są własnością Najemcy i nie mogą być przez Wynajmującego sprzedane bądź wykorzystywane jako przedmiot rozliczeń z osobami trzecimi.

§ 9
1. Strony ustalają wysokość czynszu na kwotę miesięcznie,
.....................................zł netto
(słownie: ............................................................ )
.....................................zł brutto
(słownie: ............................................................ )

2. Czynsz będzie płatny do 15 - go każdego miesiąca z góry, przelewem na wskazane w fakturze VAT konto.

§ 10
Umowę zawiera się na czas określony od 01.04.2010 - 31.03.2013 r.


§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§ 12
Niniejszą umowę strony mogą wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminów określonych w kodeksie cywilnym.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 15
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:
___________________ __________________

« Powrót do szczegółów ogłoszenia