(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15.

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
.................................
(Pieczęć Oferenta)


FORMULARZ OFERTOWY

w przetargu pisemnym nieograniczonym na
wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
przy ul. Garbary 15.Dane dotyczące Oferenta:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
adres
ul....................................................................................................................................................
Miejscowość, kod pocztowy ..............................................................................
telefon.....................................................................................................................................
fax..............................................................................................................................................
NIP.............................................................................................................................................
REGON...................................................................................................................................
Email..........................................................................................................................................


OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, przy ul. Garbary 15.


My niżej podpisani
..............................................................................................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz
..............................................................................................................................................................................................................................
1. składamy ofertę na najem lokalu użytkowego o powierzchni 9,2 m2 położonego w Poznaniu przy ul. Garbary 15 i zobowiązuje/my się do płacenia, w okresie na jaki zostanie zawarta umowna najmu, miesięcznego czynszu w wysokości:
netto:.................................PLN
(słownie:.....................................................................................................),
brutto:...............................PLN
(słownie.......................................................................................................),
w tym oferowana stawka czynszu za 1 m2 wynosi:
netto ........................PLN,
brutto .......................PLN

Uwaga:
usługi najmu lokali użytkowych i mieszkalnych na cele użytkowe zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm) opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 22%.

2. Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, warunkami przetargu i przyjmuje/my te warunki bez zastrzeżeń.
3. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a) ...
b) Itd.
.......................... dnia .........................
.........................................................................................
Pieczęcie i podpisy Oferenta lub upoważnionych przedstawicieli Oferenta« Powrót do szczegółów ogłoszenia