(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15.

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Poznań, dnia 12.12.2008 r.

WCO/D/7332/2008


Wg rozdzielnika: do uczestników przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15.


Zawiadomienie

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuję, iż wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.
W związku z powyższym na podstawie art. art. 703 ust. 2 Kodeksu cywilnego
w zw. z postanowieniami pkt. VII podpunkt 2 ogłoszenia o przetargu z dnia 9.11.2008 r organizator przetargu – Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zamyka przedmiotowy przetarg bez dokonania wyboru.

Uzasadnienie

Dokonując oceny złożonych ofert Komisja Przetargowa w składzie określonym Zarządzeniem Wewnętrzne nr 32 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 19.11.2008 r. znak D/6775/2008 w sprawie komisji przetargowej powołanej
do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15 uznała, iż:

1.Oferta nr 1 złożona przez firmę: SKY BAR Sp. z o.o., 60-688 Poznań, os. Jana III Sobieskiego 120/119 zawiera następujące błędy, a mianowicie:
- Oferent błędnie obliczył, przy podanych w swojej ofercie wartościach
za 1 m2 wynajmowanej powierzchni, tj. netto: 326 PLN, brutto 397 PLN miesięczną stawkę czynszu i to zarówno w odniesieniu do wartości brutto, jak i netto, gdyż podał, iż jest to odpowiednio kwota cyt. „netto: 3000 PLN, brutto 3660”. Natomiast zastosowanie reguł matematycznych, przy ustalaniu przedmiotowej stawki powinno prowadzić do ustalenia następujących wartości: netto: 2.999,20 PLN, tj. 326 x 9,2 m2 = 2.999,20, a brutto 3.652,40, tj. 397 x 9,2 m2 =3.652,40. Wątpliwości, w tym zakresie budzi także ustalona przez Oferenta stawka brutto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni. Natomiast ogłaszający takich zastrzeżeń nie powinien mieć ze względu na regulacje podatkowe, tj. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r.
Nr 54, poz. 535 z późn. zm), z którego wynika, iż usługi najmu lokali użytkowych
i mieszkalnych na cele użytkowe opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 22%.
- Z załączonej do oferty polisy Nr 900611514325 nie wynika, iż Oferent wypełnił warunki wynikających z treści ogłoszenia – pkt IV lit. i - w odniesieniu
do okresu, na jaki powinna być zawarta polisa tj. do dnia 31 grudnia 2009 r.
oraz zakresu przedmiotowego polisy, tj. brak wyraźnego wskazania,
iż ubezpieczenie obejmuje także zdarzenia, które w mieniu Wynajmującego mogłaby wyrządzić szkody. Z przedmiotowej polisy wynika, iż adres ubezpieczonych lokalizacji to cyt. „60-189 Poznań Bukowska 285 Porta Lotniczy Ławica 3 Lokale”.
Ponadto, Oferent zobowiązany był w przypadku, gdyby jego polisa była zawarta na okres krótszy niż do dnia 31 grudnia 2009 r., do złożenia oświadczenia wymaganego treścią pkt IV lit. i ogłoszenia o przetargu z dnia 19.11.2008 r., z którego wynikałoby, iż zobowiąże się on do przedłużenia ważności polisy przed upływem okresu na jaki ona została zawarta. Przedmiotowego warunku Oferent także
nie spełnił.

2.Oferta nr 2 złożona przez firmę: Usługi administracyjne Agata Wocińska – Rączka, 61-207 Poznań, 36/13, 61-207 Poznań podlega odrzuceniu z uwagi na brak następujących dokumentów, tj.
- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach reprezentujących Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent posiada ubezpieczenie majątkowe od zdarzeń, które w mieniu Wynajmującego mogłyby wyrządzić szkody, włączając w to także koszty akcji ratowniczej i usuwania jej skutków oraz ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności. Ubezpieczenia, o których mowa zawarte są przynajmniej do dnia 31 grudnia 2009 r., a jeżeli ten okres ich ważności jest krótszy - Oferent zobowiązany jest złożyć w swojej ofercie oświadczenie, w którym zobowiąże się do przedłużenia ważności polisy przed upływem terminu jej ważności na wymagany okres.
W tym miejscu należy zauważyć, iż Oferent złożył, co prawda oświadczenie dotyczące uzupełnienia oferty w zakresie m.in. ubezpieczenia. Oświadczenie to jednak, w kontekście postanowień pkt IV lit. i ogłoszenia o przetargu, nie wywiera skutków prawnych, gdyż Oferent najpierw taki dokument powinien złożyć wraz z ofertą, a w przypadku gdyby jego termin ważności nie był określony na dzień 31 grudnia 2009 r. - to powinien uzupełnić ofertę o stosowane oświadczenie.
-NIP - wypis z właściwego rejestru,
-REGON – wypis z właściwego rejestru,
Ponadto, należy zauważyć, iż złożony przez oferenta dokument pn. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – DG.II/64110-4382/2008”, nie posiada cechy aktualności wymaganej treścią pkt IV lit. c ogłoszenia o przetargu z dnia 19.11.2008 r.

3.Oferta nr 3 złożona przez firmę: Eurokiosk Sp. z o.o. ul. Marcelińska 18, 60 -801 Poznań zawiera następujące błędy, a mianowicie:
Z załączonej do oferty polisy Nr 0320760 nie wynika, iż Oferent wypełnił wymagania wynikające z treści ogłoszenia z dnia 19.11.2008 r.– pkt IV lit. i - w odniesieniu zakresu przedmiotowego polisy, tj. brak wskazania, iż ubezpieczenie obejmuje także zdarzenia, które w mieniu Wynajmującego mogłaby wyrządzić szkody, a ponadto ubezpieczenie nie obejmuje wynajmowanej lokalizacji.Z tych też względów ogłaszający przetarg –Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, podjął decyzje o:
a)zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru,
b)powtórzeniu przetargu na początku 2009 roku.


Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym przetargu na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15.
Z poważaniem
prof. UM dr hab. Julian Malicki
Dyrektor
Wielkopolskiego Centrum Onkologii« Powrót do szczegółów ogłoszenia