(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie pt. \"Analiza profilu zaburzeń poznawczo-behawioralnych i potencjału neuroplastyczności chorych z guzami mózgu poddanym wybranym technikom radioterapii oraz możliwość ich kompensacji treningiem psycho-fizycznym”

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie pt. "Analiza profilu zaburzeń poznawczo-behawioralnych i potencjału neuroplastyczności chorych z guzami mózgu poddanym wybranym technikom radioterapii oraz możliwość ich kompensacji treningiem psycho-fizycznym” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin składania ofert: 29.03.2021 r.

 

 

Nazwa jednostki: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

 

Nazwa stanowiska: Post-Doc

Wymagania:

 

 1. Kandydaci powinni posiadać stopień doktora z nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologii, nauk humanistycznych lub społecznych (uzyskany nie wcześniej niż w 2014 r. lub uzyskany w ciągu 7 lat przed przystąpieniem do projektu, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach Narodowego Centrum Nauki i nie późniejniż data podpisania umowy o pracę w ramach projektu.)
 2. Doskonałe doświadczenie kliniczne z zakresu z neuropsychologii klinicznej najlepiej związanymi z badaniami nad chorymi z guzami mózgu i / lub immunologią.
 3. Praktyczne umiejętności z badania i oceny neuropsychologicznej jak również treningu kognitywnego. (ponadto doświadczenie w pracy z testami psychologicznymi).
 4. Wiedza z zakresu neurologii, onkologii, neuroonkologii, onkoimmunologii, neurobiologii oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone wybitnym dorobkiem publikacyjnym.
 5. Umiejętność samodzielnego prowadzenia badań i pracy w zespole badawczym.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 7. Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych.

 

Opis zadań:

Celem projektu jest:a)      analiza zmian funkcji neurokognitywnych i behawioralnych u pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi guzami mózgu leczonych różnymi technikami RT orazb)       ocena wskaźników naruszenia bariery krew-mózg, markerów neuroplastyczności i innych czynników które wskazują na neurogenezę i neuroplastyczność oraz wpływ tych zmian na objętość różnych struktur mózgu. Postulujemy, że wcześniej niewykryte i stosunkowo subtelne wczesne objawy uszkodzenia OUN przez napromienianie mogą z czasem współdziałać, tworząc nieprawidłowości makro- i mikrostrukturalne, powodując zmiany bariery krew-mózg, neurosekrecji i przeciwciał przeciwneuronowych, onconeuralnych lub innych typów. Toksyczność dla prawidłowych tkanek, wynikająca zarówno z choroby, jak i leczenia, jest niekorzystnym efektem ubocznym w leczeniu pacjentów z nowotworami OUN. Zdefiniowanie grup pacjentów narażonych na te skutki mogłoby pozwolić na opracowanie profilaktycznych ćwiczeń poznawczych i strategii aktywności fizycznej. W tym badaniu będziemy ilościowo i obiektywnie oceniać wpływ ćwiczeń na aktywność mózgu podczas treningu poznawczego i fizycznego u pacjentów z guzem mózgu leczonych radioterapią. Proponowane badania pomogą wyjaśnić molekularne podstawy plastyczności neuronalnej lub neurogenezy u pacjentów z guzami OUN i poddawanych RT z wykorzystaniem różnych technik; pozwalajązrozumieć związek między zjawiskami molekularnymi i fizjologicznymi leżącymi u podstaw zaburzeń poznawczych i behawioralnych; poszerzyć wiedzę na temat adaptacji struktur OUN do zmian stężenia neurotrofin, wybranych przeciwciał czy mózgowej aktywności wydzielniczej w surowicy krwi, które są związane ze zmianami dawki promieniowania jonizującego OUN. W związku z tym w projekcie cele szczegółowe obejmują: 1.      Analiza mechanizmu molekularnego zaangażowanego w przerwanie bariery krew-mózg. 2.      Wielowymiarowa analiza porównawcza specyficznych markerów neuroplastyczności, przeciwciał onkoneuralnych itp. 3.      Ocena objętości struktur mózgowych i ich morfologii. 4.      Analiza wyników testów neurokognitywnych i funkcjonalnych.

Projekt jest interdyscyplinarny i obejmuje neurobiologię, patofizjologię, biotechnologię, biologię molekularną, neuropsychologię, rehabilitację oraz onkologię i immunologię. Realizacja projektu obejmuje również takie zadania jak analiza danych i przygotowanie publikacji, prezentacja wyników na zebraniach laboratoryjnych i konferencjach międzynarodowych oraz nadzór techniczny nad pozostałymi członkami zespołu pracującymi w projekcie.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 29.03.2021

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną:katarzyna.hojan@wco.pl.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat) na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 48 miesięcy.

Stanowisko zgodne z wymaganiami określonymi w NCN.

Praca rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 r. lub jak najszybciej w okresie późniejszym.

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • szczegółowe CV (prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 15 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

 • kopia / kopie dyplomu (ów)
 • lista publikacji
 • mile widziane listy referencyjne lub dane kontaktowe do osób, które mogą dostarczyć referencje

należy przesłać do dr hab. Katarzyna Hojan, kierownika projektu,

na adres: katarzyna.hojan@wco.pl

 

 1. Informujemy, że pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami po zakończeniu procesu aplikacyjnego. Rekrutacja jest dwustopniowa obejmuje ocenę aplikacji elektronicznej Kandydatów oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej droga mailową.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie może pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Więcej informacji o projekcie: katarzyna.hojan@wco.pl

 • Klauzula Informacyjna

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@wco.pl.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych, które zostały przez Panią/Pana podane w dokumentach aplikacyjnych na stanowisko pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia danego procesu rekrutacji, w tym kolejnych po wyrażeniu świadomej zgody i nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl.
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania Pani/Pana danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane następującym odbiorcom danych, którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług:
 9. Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
 10. Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 11. Podmiotom prowadzącym postępowanie rekrutacyjne,
 12. Podmiotom kontrolującym,
 13. lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
 14. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 15. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCO do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 17. Jednocześnie jest Pani/Pan zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zmianach swoich danych osobowych określonych w dokumentach aplikacyjnych.

 

Lista ofert