(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Data: 2020-11-06

 KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.

UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

SZANOWNI PAŃSTWO,

na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronnych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem daneosobowe@wco.pl
  3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię, dane kontaktowe, data urodzenia, numer PESEL, nazwa i numer dokumentu identyfikacyjnego, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, miejsce pobytu w okresie zachorowania, dane dotyczące osób, z którymi mogła mieć Pani/Pan kontakt w WCO (imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania) oraz dane dotyczące zdrowia, w szczególności wynikające ze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.
  4. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania i zabezpieczenia pacjentów oraz pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19 na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, będącym podmiotem leczniczym, celem zapewnienia odpowiednich warunków realizacji świadczeń medycznych oraz w celu wywiązywania się z nałożonych obowiązków prawnych na Wielkopolskie Centrum Onkologii. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:
   • 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz z Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie danych dotyczących zdrowia niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała za pomocą kamery termowizyjnej oraz innych urządzeń pomiarowych przed wejściem do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w celu zabezpieczenia pacjentów i pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19,
   • 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, numeru PESEL, nazwy i numeru identyfikacyjnego dokumentu, płci, obywatelstwa, numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca pobytu w okresie zachorowania, danych osób z kontaktu i danych dotyczących zdrowia w szczególności wynikających ze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i przekazania danych osobowych właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
   • 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek Administratora), art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zakresie: imienia, nazwiska, dany kontaktowych, tj. numer telefonu i adres e-mail, daty urodzenia, numeru PESEL, płeć, obywatelstwo, danych dotyczących zdrowia w związku z przeprowadzeniem badania na obecność wirusa Covid-19 i przekazaniu informacji o wynikach.
  6. Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera od Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do wejścia na teren Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
  8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, obowiązków wynikających z przepisów prawa czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie dokonywania pomiarów czy bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Administrator może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu określone w pkt. 4 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  *Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.